Návod k použití SAMSUNG HT-C9950W UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG HT-C9950W. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG HT-C9950W bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG HT-C9950W.


SAMSUNG HT-C9950W UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (5007 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG HT-C9950W (7928 ko)
   SAMSUNG HT-C9950W (7347 ko)
   SAMSUNG HT-C9950W (7928 ko)
   SAMSUNG HT-C9950W DECLARATION OF CONFORMITY (188 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG HT-C9950WUŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] HT-C9950W HT-C9959W 7. 1kanálový systém domácího kina s podporou Blu-ray uzivatelská pírucka Pedstavte si své moznosti Dkujeme vám za zakoupení tohoto pístroje Samsung. Kompletnjsí servis mzete získat, pokud pístroj zaregistrujete na adrese www. samsung. com/register HT-C9950W_XEO_CZ_0915. indd 1 2010-09-15 5:38:07 Bezpecnostní pokyny Bezpecnostní upozornní V ZÁJMU OMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NESNÍMEJTE KRYT (NEBO ZADNÍ STNU). PÍSTROJ NEOBSAHUJE DÍLY, KTERÉ BY UZIVATEL MOHL OPRAVIT. PENECHEJTE OPRAVY KVALIFIKOVANÉMU OPRAVÁI. VÝSTRAHA NEBEZPECÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTVÍREJTE Tento symbol znamená, ze uvnit pístroje se nachází nebezpecné naptí, které mze zpsobit úraz elektrickým proudem. VÝSTRAHA : ABY NEDOSLO K ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, PIPOJTE KONCOVKU NAPÁJECÍHO KABELU AZ NA DORAZ A OTOCENOU NA SPRÁVNOU STRANU. CLASS 1 KLASSE 1 LUOKAN 1 KLASS 1 PRODUCTO Tento symbol upozoruje na dlezité pokyny pro provoz a údrzbu v literatue doprovázející tento pístroj. LASER PRODUCT LASER PRODUKT LASER LAITE LASER APPARAT LÁSER CLASE 1 VAROVÁNÍ · V zájmu omezení rizika pozáru nebo úrazu elektrickým proudem pístroj nevystavujte desti a vlhkosti. VÝSTRAHA · Pístroj chrate ped kapající a stíkající vodou a nestavte na nj pedmty naplnné kapalinami, jako jsou vázy. [. . . ] · Size 1 : Zobrazení mensích ikon aplikací, na okrajích obrazovky mohou být cerné pruhy. · Size 2 : Zobrazení normálních ikon aplikací. · Size 3 : Zobrazení vtsích ikon aplikací, obraz se nemusí vejít na obrazovku televizoru. Subtitle : 589 MB Available Size Delete BD Data Change Device > Move : : | Anynet+ (HDMI-CEC) Anynet+ je pohodlná funkce, která umozuje propojený provoz s jinými produkty Samsung s funkcí Anynet+. : Internal Memory s Select r Return Cesky HT-C9950W_XEO_CZ_0915. indd 43 43 5:39:20 2010-09-15 Nastavení Popis informací o zaízení a úlozisti v pístroji · Total Size : Celková kapacita zaízení (úlozist). · Available Size : Dostupná kapacita zaízení (úlozist). Registrace DivX(R) Zobrazení kódu registrace DivX(R) VOD potebného k zakoupení a pehrávání obsahu DivX(R) VOD. Settings Display Audio System Network Language Security General Support Initial Settings Disc Menu POZNÁMKA V rezimu externí pamti bude pehrávání disku peruseno, pokud v prbhu pehrávání odpojíte USB jednotku. Podporována jsou jen USB zaízení se souborovým systémem FAT (jmenovka svazku DOS 8. 3) a doporucujeme USB zaízení, která podporují protokol USB 2. 0 s rychlostí ctení/ zápisu nejmén 4 MB/s. Funkce Resume Play (Pokracovat v pehrávání) nemusí po naformátování úlozného zaízení pracovat. Podporovaná kapacita Správy dat BD se mze lisit v závislosti na verzi softwaru. : DivX(R) Video On Demand: Audio Your registration code is : XXXXXXXXXX Subtitle : To learn more visit www. divx. com/vod OK POZNÁMKA Tato moznost se neaktivuje, pokud vyberete OK. Pro aktivaci této moznosti aktivujte moznost DivX(R) Deactivation (Deaktivace DivX (R)). Hodiny Nastavení funkcí souvisejících s casem. Settings Display On-Screen Menu : Clock Audio Clock Mode Disc MenuAuto : : | Audio : System Clock Set Network Time Zone Subtitle : GMT + 0:00: Language DST : Off Security General > Move s Enter r Return Support Deaktivace DivX(R) Touto volbou získáte nový registracní kód. Settings Display Audio System Network Language Security General Support Initial Settings Disc Menu : Audio : Subtitle : Do you want to deactivate your device? · Clock Mode : Lze vybrat Auto nebo Manual. Pokud vyberete volbu Manual, aktivuje se nabídka Clock Set a deaktivuje se nabídka DST. · Clock Set : Moznost rucního nastavení aktuálního casu a data. · Time Zone : Moznost volby casového pásma, v nmz jste. · DST : Mzete nastavit posun letního casu o 1 nebo 2 hodiny nebo funkci vypnout. Yes No POZNÁMKA Tuto funkci lze vyuzít, kdyz je deaktivována volba Registrace DivX (R). 44 Cesky 2010-09-15 5:39:21 HT-C9950W_XEO_CZ_0915. indd 44 03 Nastavení Sít Network Setting Pokud chcete zacít nastavovat síové pipojení pístroje, dodrzte následující postup: Internet Protocol Setup IP Address Subnet Mask Gateway DNS DNS Server > Move : Auto :0 :0 :0 : Auto :0 " Enter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 \ 1. V nabídce Home pomocí tlacítek vyberte moznost Settings a potom stisknte tlacítko VSTUP. Stiskem tlacítek vyberte moznost Network, pak stisknte tlacítko VSTUP. Stiskem tlacítek vyberte moznost Network Settings, pak stisknte tlacítko VSTUP. Stiskem tlacítek vyberte moznost Network Type, pak stisknte tlacítko VSTUP. Stiskem tlacítek vyberte moznost Wired nebo Wireless a stisknte tlacítko VSTUP. Pokracujte dle následujícího odstavce. ' Return 2. Poté, co tato funkce získá hodnoty sít, stisknte tlacítko RETURN. Poté spuste Test sít, abyste ovili, ze je pístroj pipojen k síti (viz strana 48). Pokud se funkci nepodaí získat hodnoty parametr sít nebo jste vybrali moznost Manual, postupujte podle pokyn pro rucní nastavení. Nastavení pipojení kabelové sít ­ Rucní Pokud volba Auto Setting (Automatické nastavení) nefunguje, musíte hodnoty nastavit rucn. [. . . ] · IP adresy v rámci jedné podsít musí být jedinecné, jinak dojde ke kolizi a ta mze být pícinou výpadk. Pokud ano, firewall vypnte. Nestabilita pipojení AllShare mezi televizorem a PC. BD-LIVE Nelze se pipojit k serveru BDLIVE. · Zkontrolujte funkci síového pipojení volbou Network Test (Test sít). (Viz strana 48) · Zkontrolujte, zda je k pístroji pipojeno úlozné zaízení s rozhraním USB. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG HT-C9950W

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG HT-C9950W bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag