Návod k použití SAMSUNG HT-C350

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG HT-C350. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG HT-C350 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG HT-C350.


SAMSUNG HT-C350 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2376 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG HT-C350 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA (2309 ko)
   SAMSUNG HT-C350 (2352 ko)
   SAMSUNG HT-C350 (6211 ko)
   SAMSUNG HT-C350 (7120 ko)
   SAMSUNG HT-C350 QUICK GUIDE (1856 ko)
   SAMSUNG HT-C350 DOC(DECLARATION OF CONFORMITY) (172 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG HT-C350

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] HT-C350 Systém digitálního domácího kina uzivatelská pírucka Pedstavte si moznosti Dkujeme vám za zakoupení tohoto pístroje Samsung. Kompletnjsí servis mzete získat, pokud pístroj zaregistrujete na adrese www. samsung. com/register Bezpecnostní pokyny Bezpecnostní upozornní V ZÁJMU OMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NESNÍMEJTE KRYT (NEBO ZADNÍ STNU). PÍSTROJ NEOBSAHUJE DÍLY, KTERÉ BY UZIVATEL MOHL OPRAVIT. PENECHEJTE OPRAVY KVALIFIKOVANÉMU OPRAVÁI. VÝSTRAHA NEBEZPECÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTVÍREJTE Tento symbol znamená, ze uvnit pístroje se nachází nebezpecné naptí, které mze zpsobit úraz elektrickým proudem. VÝSTRAHA : V ZÁJMU OMEZENÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM PIPOJTE KONCOVKU NAPÁJECÍHO KABELU AZ NA DORAZ A OTOCENOU NA SPRÁVNOU STRANU. CLASS 1 KLASSE 1 LUOKAN 1 KLASS 1 PRODUCTO Tento symbol upozoruje na dlezité pokyny pro provoz a údrzbu v literatue doprovázející tento pístroj. VAROVÁNÍ · V zájmu omezení rizika pozáru nebo úrazu elektrickým proudem pístroj nevystavujte desti a vlhkosti. LASER PRODUCT LASER PRODUKT LASER LAITE LASER APPARAT LÁSER CLASE 1 VÝSTRAHA · Pístroj chrate ped kapající a stíkající vodou a nestavte na nj pedmty naplnné kapalinami, jako jsou vázy. [. . . ] · 4:3 Pan-Scan Tuto volbu vyberte, pokud si chcete prohlízet video ve formátu 16:9 dodané na DVD bez cerných pruh nahoe a dole, pestoze máte televizor s obrazovkou s pomrem 4:3 (cásti filmového obrazu zcela vlevo a vpravo budou odíznuty). · 4:3 Letter Box Tuto volbu vyberte, pokud si chcete prohlízet obraz v úplném formátu s pomrem stran 16:9, které DVD poskytuje, pestoze máte televizor s obrazovkou s formátem 4:3. · 16:9 Wide Na sirokoúhlém televizoru si mzete prohlízet úplný obraz ve formátu 16:9. POZNÁMKA Tato funkce optimalizuje kvalitu obrazu na základ obsahu (na pevném disku, DVD atd. ), který se chystáte pehrávat, a pístroje nebo televizoru Samsung podporujícího rezim BD Wise. Pokud chcete zmnit rozlisení v rezimu BD Wise, je teba nejprve nastavit rezim BD na Off. Pokud funkci BD Wise vypnete, rozlisení pipojeného televizoru se automaticky nastaví na maximum. Funkce BD Wise bude vypnuta, pokud je pehrávac pipojen k zaízení, které nepodporuje BD Wise. Rozlisení Nastavuje výstupní rozlisení pro signál HDMI videa. Císlovka v oznaceních 480p (576p), 720p, 1080i a 1080p oznacuje pocet ádk videa. · BD Wise : Automaticky nastaví optimální rozlisení pi pipojení pomocí HDMI k televizoru s funkcí BD Wise. (Polozka nabídky BD Wise se objeví, pouze pokud je funkce BD Wise zapnuta. ) · 480p(576p) : Výstup s 480 ádky progresivního videa. · 720p : Výstup s 720 ádky progresivního videa. · 1080i : Výstup s 1080 ádky prokládaného videa. · 1080p : Výstup s 1080 ádky progresivního videa. POZNÁMKA Pi pouzití HDMI se obraz automaticky pevede do rezimu 16:9 Wide a pomr stran obrazu televizoru se deaktivuje. Pokud je na DVD obraz ve formátu 4:3, sirokoúhlé pehrávání není k dispozici. Vzhledem k tomu, ze disky DVD jsou nahrány s mnoha rznými formáty obrazu, mze se zobrazení lisit podle konkrétního softwaru, typu televizoru a nastavení pomru stran televizoru. POZNÁMKA Pokud je pipojení komponentní nebo kompozitní, rozlisení podporuje pouze 480i (576i). 1080p se v závislosti na televizoru nemusí zobrazit. BD Wise (pouze pístroje Samsung) BD Wise je nejnovjsí funkce pro vzájemné propojení pístroj od spolecnosti Samsung. Kdyz vzájemn propojíte pístroje Samsung s funkcí BD-Wise pomocí HDMI, nastaví se optimální rozlisení automaticky. Formát HDMI Nastavení barev z výstupu HDMI mzete optimalizovat. · TV : Tuto volbu vyberte, pokud se pomocí HDMI pipojujete k televizoru. · Monitor :Tuto volbu vyberte, pokud se pomocí HDMI pipojujete k monitoru. 22 Cesky 03 Nastavení Nastavení vyvázení pedních a zadních reproduktor Lze nastavit v rozmezí od 0 do -6. Nastavení hlasitosti stedového reproduktoru, zadních reproduktor a subwooferu Hlasitost lze nastavit v krocích od +6 dB do -6 dB. Kdyz se hodnota blízí k +6 dB, je zvuk hlasitjsí. Smrem k -6 dB je tissí. Zvuk Nastavení reproduktor Velikost reproduktoru V tomto rezimu mzete nastavit velikost pro stedový reproduktor, zadní reproduktory a také testovací zvuk. Settings Speaker Setting Speaker Size Sound Edit Delay Time Test Tone : Off Prodleva Pokud nelze umístit vsechny reproduktory do stejné vzdálenosti od místa, kde posloucháte, mzete nastavit prodlevu zvukových signál ze stedového a zadních reproduktor. V tomto rezimu mzete také nastavit testovací zvuk. Move Select Return Select Return Nastavení prodlevy reproduktor Bhem pehrávání 5. 1kanálového prostorového zvuku si mzete vychutnat nejlepsí zvuk, pokud je vzdálenost mezi vámi a jednotlivými reproduktory stejná. [. . . ] Obrazovka nabídky Disc/Title se neobjeví, i kdyz je vybrána funkce Disk/Titul. Nelze pepnout pomr stran. · Disky 16:9 DVD lze pehrávat v sirokoúhlém rezimu 16:9, rezimu 4:3 Letter Box nebo 4:3 Pan-Scan, ale disky 4:3 DVD lze pehrávat pouze s pomrem stran 4:3. Najdte údaj na obalu disku a vyberte odpovídající nastavení. Cesky 35 Dalsí informace Píznak · Pístroj nefunguje. (Píklad: Napájení se vypne, nebo nefungují tlacítka na celním panelu, pípadn se ozývá podivný zvuk. ) · Pístroj nefunguje normáln. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG HT-C350

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG HT-C350 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag