Návod k použití SAMSUNG HMX-M20SP UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG HMX-M20SP. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG HMX-M20SP bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG HMX-M20SP.


SAMSUNG HMX-M20SP UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (9442 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG HMX-M20SP (9626 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG HMX-M20SPUŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Uzivatelská Pírucka Digitální Videokamera S Vysokým Rozlisením www. samsung. com/register HMX-M20SP HMX-M20BP pøed pøeètením této uzivatelské pøíruèky BEZPECNOSTNÍ VAROVÁNÍ Co znamenají ikony a znacky v této uzivatelské pírucce: Znamená, ze existuje riziko smrti nebo vázného zranní osob. VAROVÁNÍ UPOZORNNÍ Znamená, ze existuje potenciální riziko zranní osob nebo materiální skody. Abyste snízili riziko pozáru, exploze, úrazu elektrickým proudem nebo zranní osob pi pouzívání HD videokamery, dodrzujte tato základní bezpecnostní opatení Znamená rady nebo referencní stránky, které mohou být uzitecné pi pouzívání HD videokamery. UPOZORNNÍ Tyto varovné znacky jsou zde proto, aby zabránily vasemu zranní i zranní jiných osob. Po pectení této kapitoly je ulozte na bezpecné místo k pozdjsímu nahlédnutí. UPOZORNNÍ Varování!· Tato videokamera by mla být vzdy pipojena k síové zásuvce s ochranným uzemovacím pipojením. [. . . ] Napíklad, pokud nastavíte interval na , , 30 Sec (30 s)", casosbrné zaznamenávání musí trvat alespo 30 minut, aby se zaznamenala minimální délka videa 1 sekunda (60 snímk). · Jakmile casosbrné zaznamenávání dokoncí záznam pro celkovou dobu záznamu, pepne se do pohotovostního rezimu. · Stisknte tlacítko Spustní/zastavení záznamu, pokud chcete zastavit casosbrný záznam. · Bhem casosbrného záznamu se nezaznamenává zvuk. (nmý záznam) · Pokud záznam videa zaplní 3, 8 GB ukládací pamti, automaticky se v tomto bodu spustí nový soubor záznamu. · Pokud dojde k vybití baterie bhem casosbrného záznamu, ulozí se záznam az do tohoto bodu a provede se pepnutí do pohotovostního rezimu. Po chvíli se zobrazí zpráva o vybití baterie a prvede se automatické vypnutí. · Pokud není dost místa na ukládacím médiu bhem casosbrného zaznamenávání, po naplnní dostupné kapacity se pístroj pepne do pohotovostního rezimu. · Pi pouzití funkce casosbrného záznamu doporucujeme pouzít napájecí adaptér. Quick View (Rychlý náhled) Pomocí funkce Quick View (Rychlý náhled) mzete prohlízet poslední zaznamenané video a fotografie, jakmile je nahrávání dokonceno. Vyberte rezim Video ( ) nebo Fotografie ( ) stisknutím tlacítka MODE. strana 49 Funkce Rychlý náhled v rezimu záznamu videa 1. Stisknte zálozku nabídky ( ) , , Quick View (Rychlý náhled)". Chcete-li opustit nabídku, stisknte zálozku ukoncení ( ) nebo 85 MIN Digital Zoom Self Timer 6/7 Time Lapse REC Quick View návratu ( ). Polozky podízené nabídky · Off (Vypnout): Ikona rychlého náhledu se po dokoncení záznamu neobjeví na obrazovce. · On (Zapnout)( ): Ikona rychlého náhledu se objeví na obrazovce, jakmile dokoncíte záznam. Stisknutím ikony rychlého náhledu zobrazíte nejnovjsí video, které jste zaznamenali. Po ukoncení rychlého pehrávání se vase videokamera vrátí zpt do pohotovostního rezimu. Pokud stisknete zálozku odstranní ( pehrávání, soubor bude odstrann. ) bhem rychlého 00:00:04 / 00:00:49 100-0001 140 MIN Quick View Funkce Rychlý náhled v rezimu záznamu fotografie 1. Stisknte zálozku nabídky ( ) , , Quick View (Rychlý náhled)". Chcete-li opustit nabídku, stisknte zálozku ukoncení ). Shot Bracket Shot Self Timer Quick View · · · · Polozky podízené nabídky Off (Vypnout): Deaktivuje funkci. 1sec (1s): Posledn poízená fotografie se zobrazí na dobu 1 sekundy. 3sec (3s): Posledn poízená fotografie se zobrazí na dobu 3 sekund. Hold (Drzet): Zobrazí se posledn poízená fotografie a nezmizí, dokud nestisknete tlacítko PHOTO. zdokonalené pøehrávání Guideline (Vodící linky) Tato videokamera poskytuje 3 typy vodících linek, které vám pomáhají nastavit vyvázenou kompozici snímku na obrazovce. Vyberte rezim Video ( ) nebo Fotografie ( 85 MIN ) stisknutím tlacítka MODE. strana 49 7/7 Guideline 1. [. . . ] - Nepouzívejte, nevymujte nebo neskladujte ukládací média na místech, která jsou vystavena silné statické elektin nebo elektrickému sumu. - Nevypínejte napájení videokamery ani neodpojujte baterii nebo napájecí adaptér bhem záznamu, pehrávání nebo pi jiném pístupu k ukládacímu médiu. - Nepenásejte ukládací média do blízkosti objekt, které vyzaují silné magnetické pole nebo silné elektromagnetické vlnní. - Neskladujte ukládací média v místech s vysokou teplotou nebo vysokou vlhkostí. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG HMX-M20SP

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG HMX-M20SP bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag