Návod k použití SAMSUNG GT-S7550 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG GT-S7550. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG GT-S7550 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG GT-S7550.


SAMSUNG GT-S7550 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (670 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG GT-S7550 (831 ko)
   SAMSUNG GT-S7550 ADVANCED MANUAL (2469 ko)
   SAMSUNG GT-S7550 EXTENDED USAGE GUIDE (2469 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG GT-S7550UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] GT-S7550 Informace k bezpecnosti a pouzívání Bezpecnostní upozornní Abyste zabránili nebezpecným nebo nelegálním situacím a zajistili spickový výkon mobilního telefonu, ite se následujícími pokyny. Opatrn manipulujte s nabíjeckami a bateriemi, pozor pi likvidaci Uzivatelská pírucka Mobilní telefon Uchovávejte telefon mimo dosah malých dtí a domácích zvíat Uchovávejte telefon a veskeré píslusenství mimo dosah malých dtí a zvíat. Pi spolknutí malých díl mze dojít k udusení nebo váznému zranní. Chrate svj sluch Nadmrné vystavení hlasitému zvuku mze zapícinit poskození sluchu. Ped pipojením sluchátek ke zdroji zvuku vzdy snizte hlasitost a pouzívejte co nejnizsí úrove hlasitosti, pi které jest slysíte konverzaci nebo hudbu. · Obsah tohoto manuálu se mze lisit od telefonu v závislosti na softwaru v telefonu · Pouzívejte pouze baterie a nabíjecky spolecnosti Samsung urcené pímo pro vás telefon. Nekompatibilní baterie a nabíjecky mohou zpsobit vázná zranní nebo poskození telefonu. [. . . ] Stisknutím Zpt pejdete o úrove výse; Stisknutím Vypínacího tlacítka/tlacítka pro ukoncení menu se vrátíte do základního rezimu. · Pi otevení menu vyzadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný se SIM kartou. Blizsí informace získáte od svého poskytovatele sluzeb. · Spolecnost Samsung není odpovdná za ztrátu hesel ci soukromých informací, ani za jiné skody zpsobené nelegálním softwarem. Zmna miniaplikací 1. V základním rezimu vyberte Nastavení Displej a osvtlení Widget. Zvolte miniaplikace, které chcete zaadit na panel nástroj, a vyberte Ulozit. 1. Odemknte kryt pamové karty. Následující krok: poadí mozností nebo menu, které musíte vybrat, abyste provedli urcitou akci; napíklad: V rezimu Menu vyberte Zprávy Vytvoit zprávu (znamená Zprávy, potom Vytvoit zprávu) Volání 1. Zadejte smrové císlo oblasti a telefonní císlo. Stisknte Tlacítko volání a vytocte pozadované císlo. Pro ukoncení hovoru stisknte Vypínací tlacítko/tlacítko pro ukoncení menu. Zapnutí nebo vypnutí telefonu Kryt pamové karty Zapnutí telefonu: 1. Stisknte a podrzte Vypínací tlacítko/tlacítko pro ukoncení menu. Chcete-li telefon vypnout, opakujte krok 1. Pouzívání miniaplikací Otevení panelu nástroj miniaplikací V základním rezimu otevete panel nástroj miniaplikací vybráním sipky v levé dolní cásti obrazovky. Mzete zmnit uspoádání miniaplikací na panelu nástroj nebo je pesunout na základní obrazovku. Pesunutí miniaplikací na základní obrazovku 1. Petáhnte miniaplikaci z panelu nástroj na základní obrazovku. Píjem hovoru 1. V pípad píchozího hovoru stisknte Tlacítko volání. Pro videohovor vyberte Zobrazit a umozníte tak volajícímu, aby vás vidl pes pední kameru. Pro ukoncení hovoru stisknte Vypínací tlacítko/tlacítko pro ukoncení menu. 3. Zvednte kryt pamové karty a vlozte pamovou kartu tak, aby strana se stítkem smovala dol. Pouzívání dotykového displeje Aby bylo pouzívání dotykového displeje co nejefektivnjsí, odstrate z displeje ochrannou fólii. Nainstalujte zpt baterii a její kryt. · Stisknutím ikony nebo moznosti otevete menu nebo spustíte aplikaci. · Tazením prstu nahoru nebo dol mzete procházet svislé seznamy. · Tazením prstu doleva nebo doprava mzete procházet vodorovné seznamy. Nastavení hlasitosti Nastavení hlasitosti vyzvánní 1. Vyberte vedle pouzívaného profilu. Jestlize pouzíváte tichý profil nebo profil offline, není mozné nastavit hlasitost vyzvánní. Zmna vyzvánní 1. [. . . ] Pro ukoncení rezimu SOS stisknte Vypínací tlacítko/tlacítko pro ukoncení menu. Pidání nového kontaktu 1. V základním rezimu vyberte Klávesnice a zadejte telefonní císlo. Vybráním Ulozit pidáte kontakt do pamti. Falesná volání Kdyz se budete chtít dostat ze schzky nebo nechtné konverzace, mzete nasimulovat píchozí hovor. Uskutecnní falesného hovoru: · V Základním rezimu stisknte a podrzte tlacítko hlasitosti. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG GT-S7550

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG GT-S7550 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag