Návod k použití SAMSUNG GT-S3110 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG GT-S3110. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG GT-S3110 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG GT-S3110.


SAMSUNG GT-S3110 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (506 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG GT-S3110 (507 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG GT-S3110UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Neumisujte telefon ani vybavení do prostoru, do kterého mze pi aktivaci zasahovat airbag. Nesprávn nainstalované bezdrátové zaízení mze zpsobit vázné zranní pi rychlém nafouknutí airbagu. Zabrate rusení kardiostimulátor Mobilní telefon udrzujte minimáln 15 cm (6 palc) od kardiostimulátoru, aby nedoslo ke vzájemnému rusení. Toto je doporucení výrobc a nezávislé výzkumné skupiny, Wireless Technology Research. Máte-li dvod se domnívat, ze vás telefon rusí kardiostimulátor nebo jiné lékaské zaízení, okamzit telefon vypnte a obrate se na výrobce kardiostimulátoru nebo lékaského zaízení. Nkteré cásti této pírucky se mohou lisit od provedení vaseho telefonu v závislosti na softwaru telefonu nebo poskytovateli sluzeb. [. . . ] Pi normálním pouzití bude skutecná hodnota SAR pravdpodobn mnohem nizsí, protoze telefon vysílá jen takové mnozství energie, které je nutné k penosu signálu na nejblizsí základní stanici. Automatickým vysíláním na nizsí úrovni kdykoli je to mozné telefon omezuje celkovou míru vystavení energii na rádiové frekvenci. Prohlásení o shod na zadní stran této pírucky dokládá splnní evropské smrnice o rádiovém zaízení a telekomunikacním koncovém zaízení (R&TTE) ze strany tohoto telefonu. Dalsí informace o SAR a souvisejících normách EU naleznete na webových stránkách vnovaných mobilním telefonm Samsung. Správná likvidace produktu (Likvidace elektrického a elektronického vybavení) (Platné v Evropské unii a dalsích evropských zemích s dleným sbrem odpadu) Tato znacka na produktu nebo píslusné dokumentaci oznacuje, ze by produkt po dovrsení zivotnosti neml být likvidován s bzným odpadem. Abyste zabránili poskození zivotního prostedí a lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu, likvidujte tento produkt oddlen od ostatních typ odpadu a zajistte jeho recyklaci. Soukromí uzivatelé by se mli obrátit bu na prodejce, u kterého tento produkt zakoupili, nebo na místní úad, na kterém získají informace o tom, kam mohou tento produkt odnést k ekologické recyklaci. Komercní uzivatelé by se mli obrátit na dodavatele a zkonzultovat podmínky nákupní smlouvy. Tento produkt nesmí být pi likvidaci smsován s jiným odpadem. Správná likvidace baterií v tomto produktu (Platné v Evropské unii a dalsích evropských zemích s dleným sbrem odpadu) Tato znacka na baterii, pírucce nebo obalu znamená, ze baterie v tomto produktu by nemly být na konci zivotnosti likvidovány spolu s bzným odpadem. Chemické znacky Hg, Cd a Pb na baterii oznacují pítomnost rtuti, kadmia nebo olova v mnozství pekracujícím referencní úrovn stanovené ve smrnici EK 2006/66. Pokud nejsou baterie ádn zlikvidovány, tyto látky mohou poskodit lidské zdraví nebo zivotní prostedí. Abyste chránili pírodní zdroje a podpoili opakované vyuzití zdroj, likvidujte baterie oddlen od ostatních typ odpadu a vrate je k recyklaci v místní bezplatné sbrn baterií. Prohlásení o shod (R&TTE) My, spolecnost Samsung Electronics prohlasujeme na vlastní zodpovdnost, ze produkt mobilní telefon pro sít GSM: S3110 kterého se prohlásení o shod týká, je ve shod s následujícími normami a/nebo jinými normativními dokumenty. BEZPECNoST ELEKTRoMAGNETICKá KoMPATIBILITA SAR Sí EN 60950- 1 : 2001+A11:2004 EN 301 489- 01 V1. 6. 1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1. 3. 1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1. 2. 1 (08-2002) EN 50360 : 2001 EN 62209- 1 : 2006 EN 301 511 V9. 0. 2 (03- 2003) EN 300 328 V1. 7. 1 (10- 2006) Tímto prohlasujeme, ze vsechny základní testy rádiové frekvence byly provedeny a výse uvedené výrobky jsou v souladu se vsemi základními pozadavky, které jsou uvedeny ve smrnici 1999/5/EC. Procedura je v souladu s clánkem 10 a detailn popsána v dodatku [IV] smrnice 1999/5/EC, která byla dodrzena za dozoru následujících autorizovaných orgán: BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Identifikacní znacka: 0168 Technická dokumentace je ulozena u: Samsung Electronics QA Lab. a lze ji zpístupnit na vyzádání. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK* 2008. 12. 16 (místo a datum vydání) Yong-Sang Park / Vedoucí manazer (jméno a podpis oprávnné osoby) * Toto není adresa servisního centra Samsung. Adresa servisního centra spolecnosti Samsung je uvedena na www. samsung. cz, anebo mzete kontaktovat svého dodavatele v míst, kde jste telefon zakoupili. Rozvrzení telefonu 1 Tlacítko hlasitosti V základním rezimu ­ nastavení hlasitosti tónu kláves; odeslání zprávy SoS Aktivace a odeslání zprávy SOS Instalace SIM karty a baterie 6 Kontextová tlacítka Provedení akce uvedené v dolní cásti displeje V horní cásti displeje jsou zobrazeny následující indikátory stavu: Ikona Síla signálu Pipojeno k síti GPRS Pipojeno k síti EDGE Probíhá volání Je aktivní pesmrování hovor Je aktivní funkce Zpráva SoS Je aktivní upozornní Pipojeno k zabezpecené webové stránce Bluetooth je aktivní Nová textová zpráva (SMS) Nová multimediální zpráva (MMS) Nová hlasová zpráva Nová e-mailová zpráva Je zapnuto FM rádio Probíhá pehrávání hudby Je vlozena pamová karta Je aktivní normální profil Stav baterie Popis 1. Sejmte kryt baterie a vlozte SIM kartu. 7 Vypínací tlacítko/tlacítko pro ukoncení menu Zapnutí nebo vypnutí telefonu (stisknutím a podrzením); ukoncení hovoru; v rezimu menu umozuje zrusení zadaných údaj a návrat telefonu do základního rezimu 2 1 Ctysmrové navigacní tlacítko V základním rezimu ­ pístup k uzivatelem definovaným menu; v rezimu Menu ­ procházení mezi moznostmi menu Kryt baterie SIM karta 2. Vlozte baterii a vrate kryt zpt na místo. 2 6 3 Tlacítko volání Vytocení nebo píjem hovoru; v základním rezimu umozuje vyvolání posledních volaných císel, císel zmeskaných hovor nebo císel pijatých hovor Tlacítko hlasové posty V základním rezimu ­ pístup k hlasovým zprávám (stisknutí a podrzení) 8 Tlacítko pro pístup k webu/ potvrzení V základním rezimu ­ pístup k menu webového prohlízece; v rezimu Menu ­ výbr zvýraznné polozky menu ci potvrzení zadaného údaje Baterie 3 4 5 7 8 9 10 Nabíjení baterie 1. Stisknutím Potvrdit mzete zobrazit informace o hovoru a stisknutím [ ] mzete vytocit císlo. Nastavení hlasitosti Nastavení hlasitosti vyzváncího tónu 1. Vyberte Píchozí hovory Hlasitost upozornní na hovor. Pechodem doleva nebo doprava nastavíte úrove hlasitosti. [. . . ] Rezim SoS mzete ukoncit stisknutím [ ]. Nastavení a pouzívání budík Nastavení nového budíku 1. Pejdte na prázdné místo budíku a stisknte Potvrdit. Vypnutí budíku Kdyz zvoní budík: · Upozornní zastavíte bez posunutí stisknutím libovolného tlacítka. · Stisknutím <OK> nebo Potvrdit vypnete budík s posunutím. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG GT-S3110

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG GT-S3110 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag