Návod k použití SAMSUNG GT-I9000 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG GT-I9000. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG GT-I9000 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG GT-I9000.


SAMSUNG GT-I9000 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2458 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG GT-I9000 (2777 ko)
   SAMSUNG GT-I9000 (2749 ko)
   SAMSUNG GT-I9000 REV 1.6 (2659 ko)
   SAMSUNG GT-I9000 QUICK GUIDE (325 ko)
   SAMSUNG GT-I9000 QUICK GUIDE (325 ko)
   SAMSUNG GT-I9000 QUICK GUIDE REV 1.1 (1159 ko)
   SAMSUNG GT-I9000 QUICK GUIDE (VER.1.1) (1159 ko)
   SAMSUNG GT-I9000 QUICK GUIDE (VER.1.0) (2436 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG GT-I9000UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Uzivatelská pírucka GT-I9000 Pouzívání této pírucky Dkujeme, ze jste si poídili mobilní telefon znacky Samsung. Díky výjimecné technologii a vysokým standardm spolecnosti Samsung tento telefon uspokojí vase nároky na vysokou kvalitu mobilní komunikace a zábavu. Tato uzivatelská pírucka je urcena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vaseho telefonu. Ikony v pokynech Nejdíve se seznamte s ikonami pouzitými v této pírucce: Upozornní--situace, které by mohly zpsobit zranní vás nebo jiných osob Výstraha--situace, které by mohly zpsobit poskození telefonu nebo jiného zaízení Poznámka--poznámky, rady nebo dodatecné informace · Ped pouzitím telefonu si pírucku pecliv pectte, dozvíte se · Clánky v této pírucce vycházejí z výchozího nastavení vaseho telefonu. zde informace o bezpecném a správném pouzívání pístroje. 2 Pouzívání této pírucky Viz--stránky se souvisejícími informacemi; napíklad: str. [. . . ] · WOW HDTM výrazn vylepsuje kvalitu pehrávání zvuku a nabízí zázitek z dynamického prostorového zvuku s hlubokými, sytými basy a maximální cistotou pi vyssích frekvencích. 6 7 8 Výbrem pepnete do kruhového zobrazení. Tazením okolo kruhu vyberte skladbu. Výbrem se pepnete zpt do zobrazení alb. > 1 2 3 4 5 Otevení seznamu alb V základním rezimu otevete seznam aplikací a vyberte Hudební pehrávac. Pokud chcete pouzívat telefon na síku, otocte pístroj doleva. Pehrávání zahájíte výbrem obrázku alba. pozastavíte nebo budete pokracovat > 1 2 3 4 5 6 Vytvoení seznamu skladeb V základním rezimu otevete seznam aplikací a vyberte Hudební pehrávac. Vyberte soubory, které chcete zaadit, a vyberte Pidat. Bhem pehrávání mzete pidávat soubory do seznamu skladeb stiskem [ ] Pidat do pehrávaného seznamu. Zábava 55 Do rychlého seznamu mzete pidávat skladby a ukládat je do seznam skladeb. pidáte aktuální skladbu do rychlého seznamu. Chcete-li pejít do rychlého seznamu, na hlavní obrazovce hudebního pehrávace vyberte Seznamy skladeb Rychlý seznam. Chcete-li rychlý seznam ulozit jako seznam skladeb, stisknte [ ] Ul. skl. > Pidání skladeb do rychlého seznamu Moznost Nabídka Hudba Vizualizace Funkce Výbr hudebních kategorií, které se zobrazí v hudební knihovn. Zobrazení animované vizualizace bhem pehrávání. > 1 2 3 Nastavení hudebního pehrávace V základním rezimu otevete seznam aplikací a vyberte Hudební pehrávac. Moznost Ekvalizér Efekt ] Nastavení nebo [ ] Dalsí FM rádio Díky FM rádiu mzete poslouchat hudbu nebo zprávy. Aby bylo mozné poslouchat FM rádio, je nutné pipojit k telefonu dodaná sluchátka, která slouzí jako rádiová anténa. > Upravte a pizpsobte si nastavení hudebního pehrávace: Funkce Výbr výchozího typu ekvalizéru. Výbr zvukového efektu. 1 2 3 Poslech FM rádia Pipojte k telefonu dodaná sluchátka. V základním rezimu otevete seznam aplikací a vyberte FM rádio. FM rádio automaticky vyhledá a ulozí dostupné stanice. Pi prvním zapnutí FM rádia se zobrazí výzva k provedení automatického ladní. 56 Zábava 4 FM rádio mzete ovládat pomocí následujících tlacítek: 1 6 7 Císlo Funkce Pidání aktuální rádiostanice do seznamu oblíbených. Zmna zvukového výstupu (sluchátka nebo reproduktor telefonu). Nastavení automatického peladní frekvence stanice FM rádia, jestlize je momentální signál slabý. 5 6 7 8 2 3 4 5 Císlo Funkce Nastavení hlasitosti. 8 3 4 1 2 3 4 > FM rádio Vypnutí FM rádia; výbrem zapnete. Zmna frekvence o 0, 1 MHz. 1 2 3 4 Automatické ulození rádiové stanice Pipojte k telefonu dodaná sluchátka. V základním rezimu otevete seznam aplikací a vyberte FM rádio. FM rádio automaticky vyhledá a ulozí dostupné stanice. [. . . ] Prohlásení o shod na zadní stran této pírucky dokládá splnní evropské smrnice o rádiovém zaízení a telekomunikacním koncovém zaízení (R&TTE) ze strany tohoto telefonu. Dalsí informace o SAR a souvisejících normách EU naleznete na webových stránkách vnovaných mobilním telefonm Samsung. Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad) (Platné v Evropské unii a dalsích evropských zemích s dleným sbrem odpadu) Toto oznacení na výrobku, jeho píslusenství nebo dokumentaci znamená, ze výrobek a jeho elektronické píslusenství (napíklad nabíjecku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skoncení zivotnosti zakázáno likvidovat jako bzný komunální odpad. Mozným negativním dopadm na zivotní prostedí nebo lidské zdraví zpsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddlením zmínných produkt od ostatních typ odpadu a jejich zodpovdnou recyklací za úcelem udrzitelného vyuzívání druhotných surovin. Uzivatelé z ad domácností by si mli od prodejce, u nhoz produkt zakoupili, nebo u píslusného mstského úadu vyzádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpecné ekologické recyklaci. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG GT-I9000

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG GT-I9000 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag