Návod k použití SAMSUNG GT-I8910 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG GT-I8910. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG GT-I8910 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG GT-I8910.


SAMSUNG GT-I8910 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3325 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG GT-I8910 (1516 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG GT-I8910UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Uzivatelská pírucka I8910 Pouzívání této pírucky Nejdíve ctte! V pípad, ze byste potebovali blizsí informace, instrukce ci tipy k vasemu pístroji, máte k dispozici následující moznosti: · Systém nápovdy (ve vasem pístroji) vás pístroj obsahuje nápovdu, kterou si mzete otevít výbrem Nástroje Nápovda. Tento integrovaný systém (ve kterém lze vyhledávat) vysvtluje, jak pouzívat rzné programy a prvky. · Uzivatelská pírucka (online) Uzivatelská pírucka je k dispozici jako soubor aplikace Adobe Acrobat (. pdf) na webových stránkách spolecnosti Samsung. Dle poteby si mzete tuto pírucku procházet online nebo stáhnout a vytisknout. ii Tato uzivatelská pírucka obsahuje pokrocilé tipy k uzívání pístroje a také více detail o jeho jednotlivých funkcích. [. . . ] Svého poskytovatele sluzeb také kontaktujte ohledn dostupnosti a poplatk za sluzby paketového datového spojení. Vytvoení pístupového bodu pro paketová data 1. Pro hledání dostupných metod spojení vyberte Ano. 33 5. Zadejte název pro pístupový bod a stisknte OK. Bezdrátová LAN (WLAN) Mzete aktivovat a pipojit se k WLAN. Pokud jste v dosahu WLAN sít, zaízení mze nalézt a pipojit se k aktivní WLAN síti. Poté mzete volat a posílat data pes internet nebo si prohlízet webové stránky. Vase zaízení pouzívá neharmonizovanou frekvenci a je urcen k pouzívání v následujících zemích: Velká Británie, ecko, Lotyssko, Litva, Estonsko, Svédsko, Dánsko, Finsko, Norsko, Portugalsko, Polsko, Itálie, Bulharsko, Nmecko, Rakousko, Francie, Svýcarsko Vytvoení WLAN pístupového bodu 1. Pro hledání dostupných metod spojení vyberte Ano. Zadejte pedsdílený klíc pro WLAN a vyberte OK (je-li to nutné). Pipojení Vyhledání a pipojení k síti WLAN 1. V dosahu sít WLAN otevete aplikaci nebo menu, které vyzaduje bezdrátové spojení. V rezimu Menu vyberte Nastavení Pipojení Bezdrátová LAN. 34 3. Vyberte Volby Obnovit pro vyhledání dostupných sítí WLAN. Pokud je zaízení pipojeno k síti WLAN, vedle WLAN se objeví . Pro odpojení od sít WLAN vyberte Volby Odpojit WLAN. · Test pipojení k internetu: nastavení, zda chcete spoustt test pipojení k internetu Bluetooth K jiným bezdrátovým zaízením podporujícím rozhraní Bluetooth se mzete pipojit az na vzdálenost 10 metr (30 stop). Bezdrátové pipojení mze být ruseno zdmi a jinými pekázkami mezi zaízeními. Pipojení Pizpsobení nastavení sít WLAN V rezimu Menu vyberte Nastavení Pipojení Bezdrátová LAN Volby Nastavení. WLAN: nastavení zobrazení v pohotovostním rezimu, kdyz je dostupná sí WLAN · Vyhledávat sít: nastavení, jak casto bude zaízení hledat dostupné sít WLAN Zapnutí bezdrátové funkce Bluetooth 1. Vybráním krouzku uprosted zapnete bezdrátovou funkci Bluetooth. 35 5. Pokud chcete ostatním zaízením umoznit vidt vase zaízení, vyberte Zapnuto v Viditelnost mého telef. Pokud vyberete moznost Vlastní, nastavte dobu, po kterou zaízení bude viditelné. Pipojení 4. Zadejte kód PIN pro bezdrátovou funkci Bluetooth nebo kód PIN pro Bluetooth druhého zaízení, pokud jej má, a vyberte OK. Kdyz majitel druhého zaízení zadá stejný kód nebo pijme pipojení, spárování bude dokonceno. Aby bylo mozné dv zaízení Bluetooth spárovat, musí ob zaízení pouzít stejné heslo. Sluchátka a sady handsfree do automobilu mohou pouzívat pevné heslo, napíklad 0000. Nalezení zaízení Bluetooth a spárování s ním 1. Vás pístroj vyhledá zaízení Bluetooth a zobrazí jejich seznam. Chcete-li zaízení povolit odesílat a pijímat data bez potvrzení, stisknte Ano. [. . . ] · Mzete se nacházet v mezee mezi pokrytými oblastmi. Signál byste mli pijmout, jakmile vstoupíte do pokryté oblasti. b Zapomnli jste bezpecnostní kód nebo kód PIN nebo PUK Výchozí zamykací kód je 00000000. Pokud tento nebo jiný kód zapomenete nebo ztratíte, obrate se na prodejce nebo poskytovatele sluzeb. Vybrali jste kontakt, kterému chcete zavolat, ale hovor se nevytocil · Zkontrolujte, zda je v kontaktních údajích ulozeno správné císlo. · V pípad poteby císlo zadejte a ulozte znovu. Na displeji se zobrazují bílé linky Na displeji se mohou vyskytovat bílé linky, pokud jste pístroj zapnuli po dlouhé dob nebo pokud jste vyndali baterii bez vypnutí pístroje. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG GT-I8910

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG GT-I8910 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag