Návod k použití SAMSUNG GT-I8700 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA (WINDOWS 7)

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG GT-I8700. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG GT-I8700 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG GT-I8700.


SAMSUNG GT-I8700 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA (WINDOWS 7): Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2018 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG GT-I8700 (1758 ko)
   SAMSUNG GT-I8700 (1758 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG GT-I8700UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA (WINDOWS 7)

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Nkteré cásti této pírucky se mohou lisit od provedení vaseho pístroje v závislosti na softwaru pístroje nebo poskytovateli sluzeb. www. samsungmobile. com Printed in Korea Code No. :GH68-32648A Czech. 1. 0 Uzivatelská pírucka GT-I8700 Pouzívání této pírucky Dkujeme, ze jste si poídili mobilní telefon znacky Samsung. Díky výjimecné technologii a vysokým standardm spolecnosti Samsung tento pístroj uspokojí vase nároky na vysokou kvalitu mobilní komunikace a zábavu. Tato uzivatelská pírucka je urcena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vaseho pístroje. · Obsah této uzivatelské pírucky se mze od konkrétního Nejdíve si pectte tyto informace · Ped pouzitím pístroje si pecliv pectte bezpecnostní upozornní a tuto pírucku; dozvíte se zde informace o bezpecném a správném pouzívání pístroje. [. . . ] Pi procházení webových stránek máte k dispozici následující moznosti: find on page. · Pidání zkratky k aktuální stránce na Úvodní obrazovku pin to start. provedete výbrem · Abyste pizpsobili nastavení prohlízece, vyberte settings. · Chcete-li ulozit obrázek do pístroje, klepnte a podrzte obrázek nebo odkaz a vyberte save picture. · Obrázek odeslete ostatním klepnutím a podrzením obrázku nebo odkazu a výbrem share. · Abyste oteveli odkaz v novém okn, klepnte a podrzte obrázek nebo odkaz a vyberte open in new tab. > 1 2 3 · Pro piblízení nebo oddálení polozte dva prsty na displej a pomalu je piblizujte nebo roztahujte. · Chcete-li pejít na dalsí stránku v historii, vyberte forward. · Chcete-li odeslat webovou adresu (URL) stránky ostatním, share page. vyberte Pidání oblíbených webových stránek do zálozek V rezimu Menu vyberte Internet Explorer. Otevete webovou stránku, kterou chcete pidat do zálozek a vyberte . Upravte název stránky a webové adresy (v pípad poteby). Pidání zálozky: 42 Web 4 Stisknte ok. Chcete-li zobrazit zálozky, vyberte . Budete moci pouzít následující moznosti: Trh Sluzba Trh vám poskytuje moznost hledat, procházet, prohlízet, kupovat a stahovat nové aplikace, hry a hudební soubory do vaseho pístroje. Pomocí sluzby Trh mzete hledat, procházet, prohlízet, kupovat a stahovat nové aplikace, hry a hudební soubory pímo do vaseho pístroje. · Chcete-li zálozku odstranit, vyberte delete. · Název a webovou stránku upravíte výbrem edit. > 1 2 3 Otevení historie V rezimu Menu vyberte Internet Explorer Pejdte na history. Vyhledejte a stáhnte pozadované aplikace, hry nebo hudební soubory. Now Naucte se získávat pedpov pocasí, informace o akciích a zprávy aktuálního dne. Dostupnost této funkce závisí na vasí oblasti a poskytovateli sluzeb. Web 43 > 1 2 3 4 Pizpsobení nastavení sluzby Now V rezimu Menu vyberte Now. Vyberte . · stocks Moznost Add a stock Funkce Pidání spolecnosti. Zmnu poadí provedete výbrem nebo po pidání spolecností. · weather Unit Upravte následujicí nastavení pro kazdou sluzbu: Moznost Funkce Výbr jednotky teploty. Zmnu poadí nastavíte výbrem nebo po pidání msta. > Add a city · news Moznost edition category Funkce Nastavení edice zpráv provedete výbrem zem. Výbr kategorie zpráv. 1 2 3 4 Zobrazení informací sluzby Nyní V rezimu Menu vyberte Now. Pro zobrazení podrobností vyberte polozku pejdte nahoru nebo dol, abyste zobrazili více informací. 44 Web Sdílení fotografií Naucte se sdílet fotografie s ostatními pomocí rzných komunitních sluzeb, jako je nap. Dostupnost této funkce závisí na vasí oblasti a poskytovateli sluzeb. > > 1 2 3 Pihlásení ke komunitní sluzb V rezimu Menu vyberte Photo Sharing. [. . . ] Pokud je karta znecistná, otete ji mkkým hadíkem. pistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrát dat nebo poskození karty ci pístroje. Zajistní dostupnosti tísových sluzeb V nkterých oblastech nebo za urcitých okolností nemusí být z vaseho pístroje mozné vytácet tísová volání. Ped cestou do vzdálených nebo nerozvinutých oblastí si zjistte alternativní zpsob, kterým lze kontaktovat tísové sluzby. 72 Bezpecnostní upozornní Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad) (Platné v Evropské unii a dalsích evropských zemích s dleným sbrem odpadu) Toto oznacení na výrobku, jeho píslusenství nebo dokumentaci znamená, ze výrobek a jeho elektronické píslusenství (napíklad nabíjecku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skoncení zivotnosti zakázáno likvidovat jako bzný komunální odpad. Mozným negativním dopadm na zivotní prostedí nebo lidské zdraví zpsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddlením zmínných produkt od ostatních typ odpadu a jejich zodpovdnou recyklací za úcelem udrzitelného vyuzívání druhotných surovin. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG GT-I8700

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG GT-I8700 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag