Návod k použití SAMSUNG GT-I8000

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG GT-I8000. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG GT-I8000 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG GT-I8000.


SAMSUNG GT-I8000 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (5884 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG GT-I8000 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA (9253 ko)
   SAMSUNG GT-I8000 (6639 ko)
   SAMSUNG GT-I8000 REV 1.4 (6689 ko)
   SAMSUNG GT-I8000 ADVANCED MANUAL (2833 ko)
   SAMSUNG GT-I8000 EXTENDED USAGE GUIDE (2833 ko)
   SAMSUNG GT-I8000 EXTENDED GUIDE REV 1.1 (2718 ko)
   SAMSUNG GT-I8000 INSTALLATION GUIDE(WM 6.5 UPDATE PROCEDURE - AU ONLY) (613 ko)
   SAMSUNG GT-I8000 INSTALLATION GUIDE(WM 6.5 UPDATE PROCEDURE - AU ONLY) (617 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG GT-I8000

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] GT-I8000 Uzivatelská pírucka Nejdíve si pectte tyto informace! V pípad, ze byste potebovali blizsí informace, instrukce ci tipy k pístroji, máte k dispozici následující moznosti: · Nápovda (ve vasem pístroji) ­ vás pístroj obsahuje nápovdu. Tento integrovaný systém (ve kterém lze vyhledávat) vysvtluje, jak pouzívat rzné programy a prvky. · Rozsíená uzivatelská pírucka (online, pouze v anglictin) ­ pírucka je k dispozici jako soubor aplikace Adobe Acrobat (. pdf) na webových stránkách spolecnosti Samsung. Dle poteby si mzete tuto pírucku procházet online nebo stáhnout a vytisknout. [. . . ] vedle polozky Automatická 73 4 5 6 Klepnte na rozevírací menu Plán synchronizace a vyberte interval pro synchronizaci kontakt, událostí v kalendái a úkol se serverem. se vrátíte do hlavního okna Hodiny Naucte se nastavit a ovládat budíky, pipomínky a svtové hodiny. Mzete také vyuzít stopky. Nastavení budíku 1 2 3 4 Klepnte na moznost Start > Hodiny. Po skoncení klepnte na moznost Hotovo. Funkce automatické zapnutí nastaví pístroj tak, aby se automaticky zapnul a zazvonil ve stanovený cas, i kdyz bude vypnutý. Chcete-li tuto funkci pouzít, nastavte pipomenutí tak, aby zvonilo alespo o 3 minuty díve. 74 Vypnutí budíku Kdyz zazní budík bez odlození, klepnte na moznost Zavít. Kdyz zazní budík s odlozením, klepnte na moznost Zavít, pokud jej chcete zastavit, nebo na moznost Pipomenout. . . , pokud jej chcete odlozit na urcenou dobu. Budíky s odlozením se budou opakovat, dokud nevyprsí nastavený pocet opakování nebo dokud neklepnete na moznost Zavít. Zadání výrocí 1 2 3 4 1 2 Klepnte na moznost Start > Hodiny. Po skoncení klepnte na moznost Hotovo. Vytvoení svtových hodin Klepnte na moznost Start > Hodiny. Na kart Svtové hodiny klepnte na moznost Nový. 75 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 Klepnutím na ikonu otevete seznam mst. Klepnutím na moznost Náz. nebo Cas mzete uspoádat seznam podle názvu nebo casového pásma. Klepnte na msto. Klepnutím na moznost Nastavit jako systémové hodiny mzete nastavit casové pásmo. Klepnte na moznost Hotovo. Pouzívání stopek Klepnte na moznost Start > Hodiny. Klepnutím na moznost Obnovit vymazete zaznamenané casy. 76 Plán Pomocí Plánu si mzete uchovat pehled o schzkách, narozeninách a dalsích událostech. Vytvoení události v kalendái 1 2 3 4 Klepnte na moznost Start > Plán. Po skoncení klepnte na moznost Hotovo. V msícním zobrazení se pod dny s naplánovanými schzkami zobrazuje malý trojúhelník. Zmna zobrazení kalendáe 1 2 Klepnte na moznost Start > Plán. Klepnutím na kartu mzete zmnit zobrazení kalendáe: · : zobrazení celého msíce · : hodinové bloky pro dny jednoho týdne (pondlí az nedle) · : hodinové bloky pro jeden den · : seznam naplánovaných schzek 77 Vypnutí upozornní na událost Kdyz zazní upozornní na událost nastavenou v kalendái, klepnte na moznost Zavít. Poznámky Pomocí aplikace Poznámky mzete vytváet poznámky, nákresy a nahrávky. Vytvoení poznámky 1 2 3 Klepnte na moznost Start > Poznámky. Klepnutím na moznost Nový mzete vytvoit novou poznámku. Zadejte poznámku pomocí panelu pro zadávání. · Vytváení nákres Vytvoení nákresu · Chcete-li vytvoit nahrávku, klepnte na polozku Menu > Zobrazit panel nástroj . . . . Po skoncení klepnte na moznost OK. 4 78 Vytvoení nákresu 1 2 3 4 Klepnte na moznost Start > Poznámky. Chcete-li nákres upravit, klepnte na moznost Menu > Psaní rukou. · Klepnte na nákres, dokud se nezobrazí úchyty. Potom mzete pomocí úchyt pesunout nákres nebo zmnit jeho velikost. [. . . ] Pi normálním pouzití bude skutecná hodnota SAR pravdpodobn mnohem nizsí, protoze telefon vysílá jen takové mnozství energie, které je nutné k penosu signálu na nejblizsí základnovou stanici. Automatickým vysíláním na nizsí úrovni kdykoli je to mozné telefon omezuje celkovou míru vystavení energii na rádiové frekvenci. Prohlásení o shod na zadní stran této pírucky dokládá splnní evropské smrnice o rádiovém zaízení a telekomunikacním koncovém zaízení (R&TTE) ze strany tohoto telefonu. Dalsí informace o SAR a souvisejících normách EU naleznete na webových stránkách vnovaných mobilním telefonm Samsung. Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad) (Platné v Evropské unii a dalsích evropských zemích s dleným sbrem odpadu) Toto oznacení na výrobku, jeho píslusenství nebo dokumentaci znamená, ze výrobek a jeho elektronické píslusenství (napíklad nabíjecku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skoncení zivotnosti zakázáno likvidovat jako bzný komunální odpad. 136 Mozným negativním dopadm na zivotní prostedí nebo lidské zdraví zpsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddlením zmínných produkt od ostatních typ odpadu a jejich zodpovdnou recyklací za úcelem udrzitelného vyuzívání druhotných surovin. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG GT-I8000

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG GT-I8000 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag