Návod k použití SAMSUNG GT-I5500 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG GT-I5500. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG GT-I5500 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG GT-I5500.


SAMSUNG GT-I5500 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1967 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG GT-I5500 (1861 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG GT-I5500UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Uzivatelská pírucka GT-I5500 Pouzívání této pírucky Dkujeme, ze jste si poídili mobilní telefon znacky Samsung. Díky výjimecné technologii a vysokým standardm spolecnosti Samsung tento telefon uspokojí vase nároky na vysokou kvalitu mobilní komunikace a zábavu. Tato uzivatelská pírucka je urcena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vaseho telefonu. Ikony v pokynech Nejdíve se seznamte s ikonami pouzitými v této pírucce: Upozornní--situace, které by mohly zpsobit zranní vás nebo jiných osob Výstraha--situace, které by mohly zpsobit poskození telefonu nebo jiného zaízení Poznámka--poznámky, rady nebo dodatecné informace · Ped pouzitím telefonu si pírucku pecliv pectte, dozvíte se · Clánky v této pírucce vycházejí z výchozího nastavení vaseho telefonu. zde informace o bezpecném a správném pouzívání pístroje. 2 Pouzívání této pírucky Viz--stránky se souvisejícími informacemi; napíklad: str. [. . . ] · Chcete-li spustit prezentaci fotografií a videí, vyberte Prezentace. Prezentaci zastavíte klepnutím na displej. Císlo Funkce Pozastavení pehrávání; výbrem obnovíte. Posunutí na urcitý úsek souboru tazením posuvníku. pehrávání > 1 2 3 4 1 2 3 Pehrávání videozáznamu V pohotovostním rezimu otevete seznam aplikací a vyberte Galerie. Pokud chcete zaznamenat scénu na síku, otocte pístroj doleva. Zábava 47 > 1 2 3 4 5 Sdílení obrázk a videí V pohotovostním rezimu otevete seznam aplikací a vyberte Galerie. Vyberte slozku a dvakrát stisknte [ Vyberte obrázky nebo videa. Odeslete soubor jako soucást multimediální zprávy nebo e-mailu, pes Bluetooth, nebo soubor odeslete do online alba pro média nebo na stránku komunit. ]. Hudba Kdyz jste na cestách, mzete díky hudebnímu pehrávaci poslouchat vasi oblíbenou hudbu. Více informací o formátech souboru, které podporuje hudební pehrávac, naleznete na "Podporované formáty soubor. " str. 46 > Ulození hudebních soubor do pístroje Zacnte pesunutím soubor do telefonu nebo na pamovou kartu: · Stazení z webu. 64 > Pehrávání hudby V pohotovostním rezimu otevete seznam aplikací a vyberte Hudební pehrávac. Vyberte hudební kategorii hudební soubor. Po pesunutí hudebních soubor do telefonu nebo na pamovou kartu: 1 2 48 Zábava 3 Pehrávání mzete ovládat pomocí následujících tlacítek: Císlo Funkce Aktivujte rezim náhodného pehrávání. Zmte rezim opakování (vypnuto, opakování souboru nebo opakování vsech soubor). Pechod vped; vyhledávání vped v souboru (klepnutí a podrzení). 4 5 6 1 2 3 Císlo Funkce Pozastavení pehrávání; výbrem pehrávání obnovíte. Pechod zpt; vyhledávání zpt v souboru (klepnutí a podrzení). Posunutí na urcitý úsek souboru tazením posuvníku. Otevete seznam skladeb. 5 6 7 7 · SRS CS HeadphoneTM nabízí pi poslechu 1 2 3 4 vícekanálového obsahu, jako jsou napíklad DVD filmy, prostorový zvuk 5. 1 pes standardní sluchátka. · WOW HDTM výrazn vylepsuje kvalitu pehrávání zvuku a nabízí zázitek z dynamického prostorového zvuku s hlubokými, sytými basy a maximální cistotou pi vyssích frekvencích. Zábava 49 > 1 2 3 4 5 Vytvoení seznamu skladeb V pohotovostním rezimu otevete seznam aplikací a vyberte Hudební pehrávac. ] Pidat do pehrávaného seznamu 4 Funkci náhodného pehrávání dle kritérií vypnete volbou . > 1 2 3 4 Nastavení hudebního pehrávace V pohotovostním rezimu otevete seznam aplikací a vyberte Hudební pehrávac. Funkce Nastavte, zda se má aktivovat 5. 1kanálový zvukový systém, jsou-li pipojena sluchátka. Upravte a pizpsobte si nastavení hudebního pehrávace: Zadejte název nového seznamu skladeb a vyberte Ulozit. Pro pidání dalsích hudebních soubor do seznamu skladeb, pehrajte soubor a stisknte [ ] Pidat do pehrávaného seznamu nový seznam skladeb. > 1 2 3 Pouzijte funkci náhodného pehrávání dle kritérií V pohotovostním rezimu otevete seznam aplikací a vyberte Hudební pehrávac. [. . . ] Mozným negativním dopadm na zivotní prostedí nebo lidské zdraví zpsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddlením zmínných produkt od ostatních typ odpadu a jejich zodpovdnou recyklací za úcelem udrzitelného vyuzívání druhotných surovin. Uzivatelé z ad domácností by si mli od prodejce, u nhoz produkt zakoupili, nebo u píslusného mstského úadu vyzádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpecné ekologické recyklaci. Podnikoví uzivatelé by mli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat vsechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické píslusenství nesmí být likvidován spolu s ostatním prmyslovým odpadem. 90 Informace k bezpecnosti a pouzívání Správná likvidace baterií v tomto výrobku (Platí v Evropské unii a dalsích evropských zemích s vlastními systémy zptného odbru baterií) Tato znacka na baterii, návodu nebo obalu znamená, ze baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své zivotnosti likvidovány spolecn s jiným domovním odpadem. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG GT-I5500

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG GT-I5500 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag