Návod k použití SAMSUNG GT-E2550D UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG GT-E2550D. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG GT-E2550D bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG GT-E2550D.


SAMSUNG GT-E2550D UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (525 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG GT-E2550DUŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Uzivatelská pírucka GT-E2550 Pouzívání této pírucky Tato uzivatelská pírucka je urcena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vaseho mobilního telefonu. Strucné pokyny naleznete v cástech , , Pedstavení vaseho mobilního telefonu", , , Sestavení a píprava vaseho mobilního telefonu", a , , Pouzívání základních funkcí". Ikony v pokynech Poznámka: poznámky, rady nebo dodatecné informace Následující krok: poadí mozností nebo menu, které musíte vybrat, abyste provedli urcitou akci; napíklad: V rezimu Menu vyberte Zprávy Vytvoit novou zprávu (znamená Zprávy, potom Vytvoit novou zprávu) Hranaté závorky: tlacítka telefonu; napíklad: ] (znamená vypínací tlacítko/tlacítko ukoncení) [ Lomené závorky: kontextová tlacítka ovládající rzné funkce na kazdé obrazovce; napíklad: <OK> (znamená kontextové tlacítko OK) Viz: stránky se souvisejícími informacemi; napíklad: str. 12 (znamená , , viz strana 12") [ < ] > 2 Informace o autorských právech Práva na veskeré technologie a produkty, které jsou soucástí tohoto zaízení, jsou majetkem píslusných vlastník: · Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spolecnosti Bluetooth SIG, Inc. · JavaTM je ochranná známka spolecnosti Sun Microsystems, Inc. 3 Obsah Pedstavení vaseho mobilního telefonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Zadejte název pro nový seznam skladeb a stisknte tlacítko Potvrdit. Vyberte soubory, které chcete zaadit, a stisknte <Pidat>. 29 Úprava nastavení hudebního pehrávace 1. Upravte a pizpsobte si nastavení hudebního pehrávace. Stisknutím <Volby> Nahrát zahájíte nahrávání. Az skoncíte, stisknte <Stop>. Sestavení seznamu oblíbených stanic 1. Vyberte stanici rádia, kterou chcete pidat do seznamu oblíbených stanic. Stisknte <Volby> Pidat k oblíbeným polozkám. Vyberte prázdné umístní, kam chcete stanici ulozit. Vase oblíbené stanice mzete vybírat stisknutím císla umístní z obrazovky FM rádia. 30 Pouzívání nástroj a aplikací Naucte se pracovat s nástroji a doplkovými aplikacemi ve svém mobilním telefonu Pouzívání bezdrátové funkce Bluetooth Zapnutí bezdrátové funkce Bluetooth 1. Abyste umoznili ostatním zaízením nalezení telefonu, pejdte dol na Viditelnost telefonu a doleva nebo doprava na Viditelný. Nalezení jiných zaízení Bluetooth a spárování s nimi 1. Zadejte kód PIN pro Bluetooth nebo kód PIN pro Bluetooth druhého zaízení, pokud jej má, a stisknte <OK>. Kdyz majitel druhého zaízení zadá stejný kód nebo pijme pipojení, spárování bude dokonceno. V závislosti na zaízení nemusí být zadání kódu PIN nutné. Odesílání dat pomocí funkce Bluetooth 1. Z jedné z aplikací telefonu vyberte soubor nebo polozku, kterou chcete odeslat. Stisknte <Volby> Odeslat pes nebo Odeslat vizitku pes Bluetooth (pi odesílání kontaktních údaj urcete, které údaje chcete odeslat). Zadejte kód PIN pro Bluetooth a stisknte <OK> (je-li to nutné). Stiskem <Ano> potvrte, ze chcete pijmout data ze zaízení (je-li to nutné). 32 Aktivace a odeslání zprávy SOS V nouzové situaci mzete odeslat zprávy SOS rodin nebo pátelm. V rezimu Menu vyberte Zprávy Nastavení Zprávy SOS Moznosti odesílání. Pejdte dol a otevete seznam píjemc stisknutím tlacítka Potvrdit. Píjemce ulozíte stisknutím <Volby> Ulozit. Pejdte dol a nastavte pocet opakovaných odeslání zprávy SOS. Pokud jsou tlacítka zamknutá, zprávu SOS odeslete na pednastavená císla ctynásobným ]. Rezim SOS mzete ukoncit stisknutím [ ]. 33 Aktivace mobilního stopae Pokud nkdo do vaseho telefonu vlozí novou SIM kartu, mobilní stopa automaticky odesle kontaktní císlo urceným píjemcm, abyste mli moznost telefon najít a získat jej zpt. [. . . ] Prohlásení o shod na zadní stran této pírucky dokládá splnní evropské smrnice o rádiovém zaízení a telekomunikacním koncovém zaízení (R&TTE) ze strany tohoto telefonu. Dalsí informace o SAR a souvisejících normách EU naleznete na webových stránkách vnovaných mobilním telefonm Samsung. 52 (Elektrický a elektronický odpad) (Platné v Evropské unii a dalsích evropských zemích s dleným sbrem odpadu) Toto oznacení na výrobku, jeho píslusenství nebo dokumentaci znamená, ze výrobek a jeho elektronické píslusenství (napíklad nabíjecku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skoncení zivotnosti zakázáno likvidovat jako bzný komunální odpad. Mozným negativním dopadm na zivotní prostedí nebo lidské zdraví zpsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddlením zmínných produkt od ostatních typ odpadu a jejich zodpovdnou recyklací za úcelem udrzitelného vyuzívání druhotných surovin. Uzivatelé z ad domácností by si mli od prodejce, u nhoz produkt zakoupili, nebo u píslusného mstského úadu vyzádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpecné ekologické recyklaci. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG GT-E2550D

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG GT-E2550D bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag