Návod k použití SAMSUNG GT-E1150I UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG GT-E1150I. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG GT-E1150I bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG GT-E1150I.


SAMSUNG GT-E1150I UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (489 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG GT-E1150I (611 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG GT-E1150IUŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 1. 0 Bezpecnostní upozornní Vzdy ite bezpecn Nepouzívejte telefon pi ízení a dodrzujte veskeré pedpisy, které omezují pouzívání mobilního telefonu bhem ízení. Je-li to mozné, pouzívejte handsfree. Chrate baterie a nabíjecky ped poskozením · Nevystavujte baterie velice nízkým ani velice vysokým teplotám (pod 0 °C/32 °F nebo nad 45 °C/113 °F). Extrémní teploty mohou snízit nabíjecí kapacitu a zivotnost baterií. Jinak by mohlo dojít k propojení kladného a záporného terminálu baterie, coz by mlo za následek docasné nebo trvalé poskození baterie. [. . . ] · Pi vystavení magnetickému poli mze dojít k poskození telefonu. Nepouzívejte pouzdra pro penásení a píslusenství s magnetickým uzávrem a chrate telefon ped dlouhodobým vystavením magnetickému poli. Dlezité informace k pouzívání Pouzívejte telefon v normální poloze Nedotýkejte se interní antény telefonu. Vnitní anténa Manipulujte se SIM kartami a pamovými kartami opatrn · Nevyndávejte kartu, kdyz telefon penásí informace nebo k nim pistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrát dat nebo poskození karty nebo telefonu. · Chrate karty ped silnými nárazy, statickou elektinou a elektrickým sumem z jiných zaízení. · Casté zapisování a mazání zkracuje zivotnost pamových karet. · Nedotýkejte se zlatých kontakt a terminál prsty ani kovovými pedmty. Pokud je znecistná, otete kartu mkkým hadíkem. Pouzívejte pouze píslusenství schválené spolecností Samsung Pi pouzívání nekompatibilního píslusenství mze dojít k poskození telefonu nebo k zranní. Vypnte telefon v blízkosti zdravotnických pístroj Telefon mze rusit lékaské pístroje v nemocnicích a zdravotnických zaízeních. Dodrzujte veskeré pedpisy, upozornní a pokyny lékaského personálu. Na palub letadla vypnte telefon nebo jeho bezdrátové funkce Telefon mze rusit pístroje letadla. Dodrzujte veskeré pedpisy letecké spolecnosti a na výzvu jejích zamstnanc vypnte telefon nebo aktivujte rezim, ve kterém jsou vypnuty bezdrátové funkce. Tento telefon mze opravovat pouze kvalifikovaný personál Pokud bude telefon opravován nekvalifikovanou osobou, mze dojít k poskození telefonu a bude zrusena platnost záruky. Zajistní dostupnosti tísových sluzeb V nkterých oblastech nebo za urcitých okolností nemusí být z vaseho telefonu mozná tísová volání. Ped cestováním do vzdálených nebo nerozvinutých oblastí zjistte alternativní zpsob, kterým lze kontaktovat tísové sluzby. Informace o certifikaci SAR (specifická míra absorpce) Vás telefon spluje normy Evropské unie, které omezují vystavení lidí energii na rádiové frekvenci vysílané rádiovým a telekomunikacním zaízením. Stisknutím <Zpt> pejdete o úrove výse; stisknutím [ ] se vrátíte do základního rezimu. · Pi otevení menu, které vyzaduje PIN2, je nutné zadat PIN2 dodané se SIM kartou. · Spolecnost Samsung není odpovdná za ztrátu hesel ani soukromých informací ani jiné skody zpsobené nelegálním softwarem. 5. Pechodem doleva nebo doprava nastavíte úrove hlasitosti. Nastavení hlasitosti reproduktoru bhem hovoru Bhem hovoru mzete upravit hlasitost stisknutím navigacního tlacítka nahoru nebo dol. V hlucném prostedí budete mít pi pouzívání funkce hlasitý odposlech potíze s tím, abyste slyseli osobu, se kterou mluvíte. Lepsího výsledku dosáhnete s normálním rezimem telefonu. [ < ] > · Stisknutím [ ] zmníte velikost písmen nebo aktivujete císelný rezim. · Stisknutím a podrzením [ ] vyberte rezim zadávání nebo zmte jazyk zadávání. Zadejte celé slovo stisknutím píslusných alfanumerických tlacítek. Pokud se slovo zobrazí správn, vlozte mezeru stisknutím [0]. V závislosti na zemi mze být také mozné zapnout rezim zadávání pro konkrétní jazyk. 2. Pejdte k menu nebo moznosti pomocí navigacních tlacítek. Stisknutím <Vybrat>, <OK> nebo Potvrdit potvrdíte oznacenou moznost. 3. [. . . ] Rezim SoS mzete ukoncit stisknutím [ ]. Nastavení a pouzívání budík Nastavení nového budíku 1. Vypnutí budíku Kdyz zvoní budík: · Stisknutím <OK> nebo tlacítka Potvrdit vypnete budík bez posunutí. · Stisknutím <OK> nebo Potvrdit vypnete budík s posunutím. Stisknutím <Odloz. > mzete také ztisit budík na dobu posunutí. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG GT-E1150I

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG GT-E1150I bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag