Návod k použití SAMSUNG GT-E1150

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG GT-E1150. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG GT-E1150 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG GT-E1150.


SAMSUNG GT-E1150 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (773 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG GT-E1150 (702 ko)
   SAMSUNG GT-E1150 (900 ko)
   SAMSUNG GT-E1150 annexe A (943 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG GT-E1150

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Ped pipojením sluchátek ke zdroji zvuku vzdy snizte hlasitost a pouzívejte co nejnizsí úrove hlasitosti, pi které jest slysíte konverzaci nebo hudbu. Omezení nebezpecí zranní zpsobeného opakujícím se pohybem Pi pouzívání telefonu drzte telefon uvolnn, tisknte tlacítka lehce, pouzívejte speciální funkce, které snizují pocet nutných stisknutí tlacítek (napíklad sablony a prediktivní zadávání textu), a casto odpocívejte. Zabrate rusení kardiostimulátor Mobilní telefon udrzujte minimáln 15 cm (6 palc) od kardiostimulátoru, aby nedoslo ke vzájemnému rusení. Toto je doporucení výrobc a nezávislé výzkumné skupiny, Wireless Technology Research. Máte-li dvod se domnívat, ze vás telefon rusí kardiostimulátor nebo jiné lékaské zaízení, okamzit telefon vypnte a obrate se na výrobce kardiostimulátoru nebo lékaského zaízení. Instalujte mobilní telefony a vybavení opatrn Nkteré cásti této pírucky se mohou lisit od provedení vaseho telefonu v závislosti na softwaru telefonu nebo poskytovateli sluzeb. Zajistte, aby byly mobilní telefony a související vybavení ve vozidle pevn uchyceny. [. . . ] Dojde-li k poskození telefonu vodou, mze být zrusena platnost záruky výrobce. · Nepouzívejte a neskladujte telefon v prasném, znecistném prostedí, abyste zabránili poskození pohyblivých cástí. Zajistní dostupnosti tísových sluzeb V nkterých oblastech nebo za urcitých okolností nemusí být z vaseho telefonu mozná tísová volání. Ped cestováním do vzdálených nebo nerozvinutých oblastí zjistte alternativní zpsob, kterým lze kontaktovat tísové sluzby. Informace o certifikaci SAR (specifická míra absorpce) Vás telefon spluje normy Evropské unie, které omezují vystavení lidí energii na rádiové frekvenci vysílané rádiovým a telekomunikacním zaízením. Tyto normy zabraují prodeji mobilních telefon, které pekracují maximální úrove pro vystavení (známé jako specifická míra absorpce nebo SAR) o hodnot 2, 0 watty na kilogram tlesné tkán. Bhem testování byla maximální zaznamenaná hodnota SAR pro tento model 0, 720 wattu na kilogram. Pi normálním pouzití bude skutecná hodnota SAR pravdpodobn mnohem nizsí, protoze telefon vysílá jen takové mnozství energie, které je nutné k penosu signálu na nejblizsí základní stanici. Automatickým vysíláním na nizsí úrovni kdykoli je to mozné telefon omezuje celkovou míru vystavení energii na rádiové frekvenci. Prohlásení o shod na zadní stran této pírucky dokládá splnní evropské smrnice o rádiovém zaízení a telekomunikacním koncovém zaízení (R&TTE) ze strany tohoto telefonu. Dalsí informace o SAR a souvisejících normách EU naleznete na webových stránkách vnovaných mobilním telefonm Samsung. Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad) (Platné v Evropské unii a dalsích evropských zemích s dleným sbrem odpadu) Toto oznacení na výrobku, jeho píslusenství nebo dokumentaci znamená, ze výrobek a jeho elektronické píslusenství (napíklad nabíjecku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skoncení zivotnosti zakázáno likvidovat jako bzný komunální odpad. Mozným negativním dopadm na zivotní prostedí nebo lidské zdraví zpsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddlením zmínných produkt od ostatních typ odpadu a jejich zodpovdnou recyklací za úcelem udrzitelného vyuzívání druhotných surovin. Uzivatelé z ad domácností by si mli od prodejce, u nhoz produkt zakoupili, nebo u píslusného mstského úadu vyzádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpecné ekologické recyklaci. Podnikoví uzivatelé by mli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat vsechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické píslusenství nesmí být likvidován spolu s ostatním prmyslovým odpadem. Správná likvidace baterií v tomto výrobku (Platí v Evropské unii a dalsích evropských zemích s vlastními systémy zptného odbru baterií. ) Tato znacka na baterii, návodu nebo obalu znamená, ze baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své zivotnosti likvidovány spolecn s jiným domovním odpadem. Pípadn vyznacené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorují na to, ze baterie obsahuje rtu, kadmium nebo olovo v mnozství pekracujícím referencní úrovn stanovené smrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správn zlikvidovány, mohou tyto látky poskodit zdraví osob nebo zivotní prostedí. Pro ochranu pírodních zdroj a pro podporu opakovaného vyuzívání materiál oddlte, prosím, baterie od ostatních typ odpadu a nechte je recyklovat prostednictvím místního bezplatného systému zptného odbru baterií. Uspoádání telefonu Ctysmrové navigacní tlacítko V základním rezimu ­ pístup k uzivatelem definovaným menu (v závislosti na poskytovateli sluzeb se mohou peddefinovaná menu lisit) nebo falesné volání (dol), v rezimu Menu umozuje pohyb mezi moznostmi menu Falesná volání Vlození SIM karty a baterie 1 Tlacítko Potvrdit V základním rezimu ­ spustní webového prohlízece nebo aktivace rezimu Menu; v rezimu Menu ­ výbr zvýraznné polozky menu ci potvrzení zadaného údaje Tlacítko vypnutí/opustní menu Zapnutí a vypnutí telefonu (stisknutí a podrzení); ukoncení hovoru; v rezimu Menu umozuje zrusení zadaných údaj a návrat do základního rezimu Alfanumerická tlacítka Tlacítko tichého profilu V základním rezimu aktivuje nebo deaktivuje tichý profil (stisknutí a podrzení) Ikony v pokynech Poznámka: poznámky, rady nebo dodatecné informace Následující krok: poadí mozností nebo menu, které musíte vybrat, abyste provedli urcitou akci; napíklad: v rezimu menu vyberte Zprávy Vytvoit novou zprávu (znamená Zprávy, potom Vytvoit novou zprávu) Hranaté závorky: tlacítka telefonu; napíklad: [ (znamená tlacítko vypnutí/opustní menu) ] 5 V horní cásti displeje jsou zobrazeny následující indikátory stavu: ikona Popis Síla signálu Probíhá hovor Je aktivní pesmrování hovor Roaming (mimo normální oblast pokrytí) Je aktivní budík Nová textová zpráva (SMS) Nová hlasová zpráva Je aktivní normální profil Je aktivní tichý profil Stav baterie 1. Sejmte kryt baterie a vlozte SIM kartu. Kryt baterie SIM karta [ ] 6 2. Vlozte baterii a vrate kryt zpt na místo. 1 4 5 6 7 8 Tlacítko volání Vytocení nebo píjem hovoru; v základním rezimu umozuje vyvolání posledních volaných císel, císel zmeskaných nebo pijatých hovor Tlacítko hlasové posty V základním rezimu ­ pístup k hlasovým zprávám (stisknutí a podrzení) Kontextová tlacítka Provedení akce uvedené v dolní cásti displeje 2 < Baterie > Lomené závorky: kontextová tlacítka ovládající rzné funkce na kazdé obrazovce; napíklad: <OK> (znamená kontextové tlacítko OK) Zapnutí nebo vypnutí telefonu Nabíjení baterie 1. [. . . ] Stisknutím <Odloz. > mzete také ztisit budík na dobu posunutí. Stisknte <Ulozit>. Pokud byla vyndána baterie, nemusí se aktivovat naplánovaný budík. My, spolecnost Prohlásení o shod (R&TTE) Samsung Electronics prohlasujeme na vlastní zodpovdnost, ze produkt mobilní telefon pro sít GSM: GT-E1150 kterého se prohlásení o shod týká, je ve shod s následujícími normami a/nebo jinými normativními dokumenty. BEZPEcNOST Elektromagnetická kompatibilita SAR Sí EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004 EN 301 489- 01 V1. 8. 1 (04-2008) EN 301 489- 07 V1. 3. 1 (11-2005) EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006 EN 301 511 V9. 0. 2 (03-2003) 3. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG GT-E1150

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG GT-E1150 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag