Návod k použití SAMSUNG GT-C3200 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG GT-C3200. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG GT-C3200 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG GT-C3200.


SAMSUNG GT-C3200 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (735 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG GT-C3200 (628 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG GT-C3200UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Nkteré cásti této pírucky se mohou lisit od provedení vaseho telefonu v závislosti na softwaru telefonu nebo poskytovateli sluzeb. www. samsungmobile. com Printed in Korea Code No. : GH68-29722A Czech. 1. 1 Uzivatelská pírucka GT-C3200 Pouzívání této pírucky Tato uzivatelská pírucka je urcena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vaseho mobilního telefonu. Strucné pokyny naleznete v cástech , , Pedstavení vaseho mobilního telefonu", , , Sestavení a píprava vaseho mobilního telefonu" a , , Pouzívání základních funkcí". Ikony v pokynech Poznámka: poznámky, rady nebo dodatecné informace Následující krok: poadí mozností nebo menu, které musíte vybrat, abyste provedli urcitou akci; napíklad: v rezimu Menu vyberte Zprávy Vytvoit zprávu (znamená Zprávy, potom Vytvoit zprávu) Hranaté závorky: tlacítka telefonu; napíklad: [ ] (znamená Vypínací tlacítko/tlacítko ukoncení) Lomené závorky: kontextová tlacítka ovládající rzné funkce na kazdé obrazovce; napíklad: <OK> (znamená kontextové tlacítko OK) Viz: stránky se souvisejícími informacemi; napíklad: str. 12 (znamená , , viz strana 12") [ ] < > 2 Informace o autorských právech Práva na veskeré technologie a produkty, které jsou soucástí tohoto telefonu, jsou majetkem píslusných vlastník: · Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spolecnosti Bluetooth SIG, Inc. [. . . ] Zprávu SOS odeslete na pednastavená císla, kdyz ctyikrát stisknete [ / ], zatímco je telefon zavený a tlacítka jsou zamknutá. Telefon se pepne do rezimu SOS a odesle pednastavenou zprávu SOS. Rezim SOS mzete ukoncit stisknutím [ ]. Aktivace mobilního stopae Pokud nkdo do vaseho telefonu vlozí novou kartu SIM, mobilní stopa automaticky odesle kontaktní císlo urceným píjemcm, abyste mli moznost telefon najít a získat jej zpt. Zadejte heslo a stisknte <OK>. Pi prvním spustní funkce Mobilní stopa budete vyzváni k vytvoení a potvrzení hesla. 3. Pejdte dol a otevete seznam píjemc stisknutím tlacítka Potvrdit. Po dokoncení výbru píjemc stisknte <Vybr. >. Stisknutím tlacítka Potvrdit píjemce ulozíte. Stisknte <Uloz. > <Pij. >. Falesná volání Kdyz se budete chtít dostat ze schzky nebo nechtné konverzace, mzete nasimulovat píchozí hovor. Volat Falesný hovor Klávesová zkratka falesného hovoru Zapnout. Uskutecnní falesného hovoru · V základním rezimu stisknte a pidrzte navigacní tlacítko dol. · Kdyz jsou tlacítka zamknutá, stisknte ctyikrát navigacní tlacítko smrem dol. 42 Nahrávání a pehrávání hlasových poznámek Záznam hlasové poznámky 1. Stisknutím tlacítka Potvrdit zahájíte nahrávání. Na obrazovce diktafonu stisknte <Volby> Pejít do slozky Moje hlasové nahrávky. Vyberte soubor. Prohlízení fotografií a videí na webu Naucte se otevírat webové stránky pro sdílení fotografií a blogy, a prohlízet si své fotografie a videa. Tato funkce nemusí být dostupná, zálezí na oblasti a poskytovateli sluzby. 1. Vyberte webovou stránku ci blog, který si chcete prohlédnout. Zadejte své uzivatelské ID a heslo pro daný cíl (je-li to nutné). Vyberte hru nebo aplikaci ze seznamu a postupujte podle zobrazených pokyn. · Stazení Java her a aplikací nemusí být softwarem telefonu podporováno. · Dostupné hry se mohou lisit v závislosti na poskytovateli sluzeb a oblasti. Ovládání her a moznosti se mohou lisit. Vytvoení hodin se svtovým casem 1. Vyberte casové pásmo pechodem doleva nebo doprava a stisknte <Uloz. >. Chcete-li pidat dalsí hodiny, opakujte kroky 2 a 3. 44 Nastavení a pouzívání budíku Naucte se nastavit a ovládat upozornní na dlezité události. Vypnutí upozornní Kdyz slysíte upozornní: · Stisknutím <Potv. > nebo tlacítka Potvrdit upozornní zastavíte. [. . . ] Prohlásení o shod na zadní stran této pírucky dokládá splnní evropské smrnice o rádiovém zaízení a telekomunikacním koncovém zaízení (R&TTE) ze strany tohoto telefonu. Dalsí informace o SAR a souvisejících normách EU naleznete na webových stránkách vnovaných mobilním telefonm Samsung. 64 Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad) (Platné v Evropské unii a dalsích evropských zemích s dleným sbrem odpadu) Toto oznacení na výrobku, jeho píslusenství nebo dokumentaci znamená, ze výrobek a jeho elektronické píslusenství (napíklad nabíjecku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skoncení zivotnosti zakázáno likvidovat jako bzný komunální odpad. Mozným negativním dopadm na zivotní prostedí nebo lidské zdraví zpsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddlením zmínných produkt od ostatních typ odpadu a jejich zodpovdnou recyklací za úcelem udrzitelného vyuzívání druhotných surovin. Uzivatelé z ad domácností by si mli od prodejce, u nhoz produkt zakoupili, nebo u píslusného mstského úadu vyzádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpecné ekologické recyklaci. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG GT-C3200

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG GT-C3200 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag