Návod k použití SAMSUNG GT-C3010

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG GT-C3010. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG GT-C3010 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG GT-C3010.


SAMSUNG GT-C3010 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (599 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG GT-C3010 (516 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG GT-C3010

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Neumisujte telefon ani vybavení do prostoru, do kterého mze pi aktivaci zasahovat airbag. Nesprávn nainstalované bezdrátové zaízení mze zpsobit vázné zranní pi rychlém nafouknutí airbagu. Zabrate rusení kardiostimulátor Mobilní telefon udrzujte minimáln 15 cm (6 palc) od kardiostimulátoru, aby nedoslo ke vzájemnému rusení. Toto je doporucení výrobc a nezávislé výzkumné skupiny, Wireless Technology Research. Máte-li dvod se domnívat, ze vás telefon rusí kardiostimulátor nebo jiné lékaské zaízení, okamzit telefon vypnte a obrate se na výrobce kardiostimulátoru nebo lékaského zaízení. Obsah tohoto manuálu se mze lisit od telefonu v závislosti na softwaru v telefonu nebo poskytovatele sluzeb. [. . . ] Prohlásení o shod v této pírucce dokládá splnní evropské smrnice o rádiovém zaízení a telekomunikacním koncovém zaízení (R&TTE) ze strany tohoto telefonu. Dalsí informace o SAR a souvisejících normách EU naleznete na webových stránkách vnovaných mobilním telefonm Samsung. Uzivatelé z ad domácností by si mli od prodejce, u nhoz produkt zakoupili, nebo u píslusného mstského úadu vyzádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpecné ekologické recyklaci. Podnikoví uzivatelé by mli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat vsechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické píslusenství nesmí být likvidován spolu s ostatním prmyslovým odpadem. Prohlásení o shod (R&TTE) My, spolecnost Samsung Electronics prohlasujeme na vlastní zodpovdnost, ze produkt Mobilní telefon pro sít GSM : GT-C3010 kterého se prohlásení o shod týká, je ve shod s následujícími normami a/nebo jinými normativními dokumenty. Bezpecnost EN 60950-1 : 2006+A11:2009 EN 50332-1 : 2000 EN 301 489-01 V1. 6. 1 (09-2005) EN 301 489-07 V1. 3. 1 (11-2005) EN 301 489-17 V2. 1. 1 (05-2009) EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006 EN 301 511 V9. 0. 2 (03-2003) EN 300 328 V1. 7. 1 (10-2006) Správná likvidace baterií v tomto výrobku (Platí v Evropské unii a dalsích evropských zemích s vlastními systémy zptného odbru baterií) Tato znacka na baterii, návodu nebo obalu znamená, ze baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své zivotnosti likvidovány spolecn s jiným domovním odpadem. Pípadn vyznacené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorují na to, ze baterie obsahuje rtu, kadmium nebo olovo v mnozství pekracujícím referencní úrovn stanovené smrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správn zlikvidovány, mohou tyto látky poskodit zdraví osob nebo zivotní prostedí. Pro ochranu pírodních zdroj a pro podporu opakovaného vyuzívání materiál oddlte, prosím, baterie od ostatních typ odpadu a nechte je recyklovat prostednictvím místního bezplatného systému zptného odbru baterií. Elektromagnetická kompatibilita SAR Rádio Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad) (Platné v Evropské unii a dalsích evropských zemích s dleným sbrem odpadu) Toto oznacení na výrobku, jeho píslusenství nebo dokumentaci znamená, ze výrobek a jeho elektronické píslusenství (napíklad nabíjecku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skoncení zivotnosti zakázáno likvidovat jako bzný komunální odpad. Mozným negativním dopadm na zivotní prostedí nebo lidské zdraví zpsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddlením zmínných produkt od ostatních typ odpadu a jejich zodpovdnou recyklací za úcelem udrzitelného vyuzívání druhotných surovin. Tímto prohlasujeme, ze vsechny základní testy rádiové frekvence byly provedeny a výse uvedené výrobky jsou v souladu se vsemi základními pozadavky, které jsou uvedeny ve smrnici 1999/5/EC. Procedura je v souladu s clánkem 10 a detailn popsána v dodatku [IV] smrnice 1999/5/EC, která byla dodrzena za dozoru následujících autorizovaných orgán: BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Identifikacní znacka 0168 Technická dokumentace je ulozena u: Informace o certifikaci SAR (specifická míra absorpce) Vás telefon spluje normy Evropské unie, které omezují vystavení lidí energii na rádiové frekvenci vysílané rádiovým a telekomunikacním zaízením. Tyto standardy zabraují prodeji mobilních pístroj, které pekracují maximální stupe vystavení této energii (známé jako specifická míra absorbce nebo SAR) 2. 0 waty na kilogram. Samsung Electronics QA Lab. a lze ji zpístupnit na vyzádání. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK* 2010. 11. 11 (místo a datum vydání) Joong-Hoon Choi / Vedoucí laboratoe (jméno a podpis oprávnné osoby) * To není adresa servisního stediska Samsung. Adresu a telefonní císlo servisního stediska Samsung najdete na zárucním listu, nebo kontaktujte obchod, kde jste výrobek zakoupili. Rozvrzení telefonu Tlacítko hlasitosti V základním rezimu slouzí k nastavení hlasitosti tlacítek; odeslání zprávy SOS Aktivace a odeslání zprávy SOS Ctysmrové navigacní tlacítko V základním rezimu ­ pístup k uzivatelem definovaným menu (v závislosti na poskytovateli sluzeb se peddefinovaná menu mohou lisit); v rezimu Menu ­ procházení mezi moznostmi menu Tlacítko volání Vytocení nebo píjem hovoru; v základním rezimu umozuje vyvolání posledních volaných císel, císel zmeskaných hovor nebo císel pijatých hovor Tlacítko hlasové posty V základním rezimu ­ pístup k hlasovým zprávám (stisknutí a podrzení) Vlození SIM karty a baterie 1. Rezim ABC Stisknte píslusné alfanumerické tlacítko, dokud se na displeji nezobrazí pozadovaný znak. Rezim císel Zadejte císlo stisknutím píslusného alfanumerického tlacítka. Rezim symbol Vyberte symbol stisknutím píslusného alfanumerického tlacítka. · Kurzor lze pesunout pomocí navigacního tlacítka. · Jednotlivé znaky lze odstranit stisknutím <Vymazat>. Vsechny znaky odstraníte stisknutím a podrzením <Vymazat>. · Interpunkcní znaky lze zadat stisknutím [1]. Volání 1. V základním rezimu zadejte smrové císlo oblasti a telefonní císlo. Hovor ukoncíte stisknutím [ ]. [] <> Lomené závorky: kontextová tlacítka ovládající rzné funkce na kazdé obrazovce; napíklad: <OK> (znamená kontextové tlacítko OK) Volání posledního volaného císla 1. Stisknutím tlacítka Potvrdit zobrazíte podrobnosti hovoru a tlacítkem [ ] vytocíte císlo. Píjem hovoru 1. [. . . ] V rezimu Menu vyberte Zpráva Nastavení Zprávy SOS Moznosti odesílání. Pejdte dol a otevete seznam píjemc stisknutím tlacítka Potvrdit. Po vybrání kontakt se vrate na seznam píjemc stisknutím <Vybr. >. Píjemce ulozíte stisknutím <Volby> Ulozit. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG GT-C3010

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG GT-C3010 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag