Návod k použití SAMSUNG CW-29Z418P UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG CW-29Z418P. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG CW-29Z418P bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG CW-29Z418P.


SAMSUNG CW-29Z418P UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (413 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG CW-29Z418P (9238 ko)
   SAMSUNG CW-29Z418P OPEN SOURCE GUIDE (310 ko)
   SAMSUNG CW-29Z418P OPEN SOURCE GUIDE (VER.1.1) (310 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG CW-29Z418PUŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] BAREVN¯ TELEVIZOR Panel pro pfiipojení (podle modelu) Skuteãná konfigurace vaeho televizoru se mÛÏe liit podle modelu. Pfiipojení ke vstupu HDMI Konektor HDMI5 je pouÏíván pro zafiízení s vstupem HDMI, napfi. pro set-top boxy, DVD pfiehrávaãe, AV pfiijímaãe nebo digitální televizory. Pro pfiipojení HDMI k HDMI není tfieba dalí zvukové pfiipojení. Zadní panel Pokyny pro majitele Dfiíve neÏ zaãnete televizor pouÏívat, pfieãtûte si pozornû tento návod a uschovejte ho pro budoucí pouÏití. [. . . ] ENTER : SlouÏí k potvrzení pfiidání nebo smazání vybraného kanálu. Kanál ­ Jemné ladûní Jemnû ladûní Jemné ladûní není tfieba provádût u kanálu s ãistm P2 * pfiíjmem, protoÏe v takovém Obnovit pfiípadû se ladûní provádí Posunutí automaticky pfii vyhledávání a Nastavení Zpût ukládání. V pfiípadû slabého nebo rueného signálu bude pravdûpodobnû tfieba kanál jemnû doladit ruãnû. +2 Postup: oe/ : MÛÏete získat ostr a jasn obraz a dobrou kvalitu zvuku. . . . / ENTER : MÛÏete obnovit vchozí nastavení. âas je nutné nastavit rovnûÏ v pfiípadû, Ïe Posunutí Zadat Zpét chcete pouÏívat ãasovaãe automatického zapnutí nebo vypnutí. Po stisknutí tlaãítka " I " (Zap. /Vyp. ) na pfiední (nebo boãní) stranû televizoru se nastavení hodin resetuje. pokraãování. . . âesky - 4 Postup: Posunutí Nastavení . . . / : SlouÏí k vbûru písmene nebo ãísla. oe/ : UmoÏÀuje pfiechod na pfiedchozí nebo následující písmeno. ENTER : SlouÏí k potvrzení nového názvu. Obraz - ReÏim âasovaã - spánek Je moÏné vybrat ãasové období mezi 30 a 180 minutami. Po této dobû se televizor automaticky pfiepne do pohotovostního reÏimu. Tyto moÏnosti lze snadno nastavit stisknutím tlaãítka SLEEP na dálkovém ovladaãi. Pokud není ãasovaã vypnutí dosud nastaven, zobrazí se zpráva Vypnuto. Pokud je ãasovaã vypnutí jiÏ nastaven, zobrazí se ãas zbvající do pfiepnutí televizoru do pohotovostního reÏimu. Plánované zapnutí a vypnutí lze nastavit tak, aby se televizor automaticky zapnul nebo vypnul po uplynutí zadaného ãasu. Nejdfiíve musíte nastavit hodiny. TV ReÏim: Dynamick / ReÏim Standardní / Film / ReÏim : Dynamick Kontrast : 90 Vlast. Jas : 50 Ostrost : 50 Je moÏné vybrat typ obrazu, Barvy : 50 kter nejlépe vyhovuje vaim Dalí poÏadavkÛm na zobrazení. Posunutí Zadat Zpét Tyto moÏnosti lze snadno zvolit stisknutím tlaãítka P. MODE na dálkovém ovladaãi. nádech (pouze NTSC) Nûkolik nastavení tohoto televizoru umoÏÀuje ovládat kvalitu obrazu. Teplota barev: Studené2 / Studené1 / Normální / Teplé1 / Teplé2 Obnovit MÛÏete obnovit vchozí nastavení. Obnova vchozích nastavení se provede pro vechny reÏimy (Dynamick, Standardní, Film, nebo Vlast. nastav. ). Filmov reÏim Je moÏné automaticky rozeznat a zpracovat filmové signály z nûkterch zdrojÛ a upravit obraz na optimální kvalitu. Není dostupné v reÏimu Komponentního nebo HDMI vstupu. [. . . ] Ovûfite, zda jste stiskli tlaãítko " I " (Zap. /Vyp. ) a tlaãítko POWER. Normální obraz, ale chybí zvuk Zkontrolujte hlasitost. Ovûfite, zda jste nestiskli tlaãítko MUTE na dálkovém ovladaãi. Obraz chybí nebo je ãernobíl Upravte nastavení barev. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG CW-29Z418P

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG CW-29Z418P bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag