Návod k použití SAMSUNG CW-29Z404N UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG CW-29Z404N. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG CW-29Z404N bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG CW-29Z404N.


SAMSUNG CW-29Z404N UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (332 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG CW-29Z404N (337 ko)
   SAMSUNG CW-29Z404N OPEN SOURCE GUIDE (VER.1.1) (310 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG CW-29Z404NUŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] BAREVN¯ TELEVIZOR Pokyny pro majitele Dfiíve neÏ zaãnete televizor pouÏívat, pfieãtûte si pozornû tento návod a uschovejte ho pro budoucí pouÏití. Zaregistrujte vrobek na adrese www. samsung. com/global/register Panel pro pfiipojení (podle modelu) Skuteãná konfigurace vaeho televizoru se mÛÏe liit podle modelu. Pfiední (nebo boãní panel) Zadní panel 3 Vstup S-Video nebo síÈ kabelové televize 2 Vstup video 1 Vstup audio Ovládací panel (podle modelu) Skuteãná konfigurace vaeho televizoru se mÛÏe liit podle modelu. Pfii kaÏdém pfiipojování zvukového systému nebo videosystému k televizoru se pfiesvûdãte, Ïe jsou vechny prvky vypnuté. Pfiední (nebo boãní panel) 1 2 3 4 5 6 âidlo dálkového ovladaãe Kontrolka pohotovostního reÏimu Napájení zap. /vyp. Zobrazení nabídek na obrazovce Nastavení hlasitosti Vbûr kanálu Pfiipojení k anténû nebo k síti kabelové televize Zapojte kabel antény nebo sítû do zásuvky 1 (75 koaxiální zásuvka). [. . . ] : 10 102MHz 7% Zpût Vstup Seznam zdrojÛ / Upravit název Seznam zdrojÛ TV Seznam zdrojÛ TV MÛÏete pfiepínat mezi ---AV1 AV2 ---signály z pfiipojench S-Video ---zafiízení, jako napfiíklad videorekordéru, pfiehrávaãe DVD nebo televize (bûÏné Posunutí Zadat Zpût nebo kabelové vysílání). PoÏadovan externí zdroj mÛÏete snadno zmûnit stisknutím tlaãítka SOURCE na dálkovém ovládání. Stisknutím tlaãítka TV na dálkovém Ovládání se vrátíte do reÏimu TV. 7 Nastavení ­ Plug & Play Pfii prvním zapnutí televizoru automaticky a postupnû probûhne nûkolik základních nastavení zákazníka. 1 Pokud se televizor nachází v pohotovostním reÏimu, stisknûte tlaãítko POWER na dálkovém ovládání. Zpráva bude krátce problikávat a potom se zobrazí nabídka Jazyk. Plug & Play TV English Deutsch Français Nederlands Español Italiano Sverige Português ÏÏËÓÈο 8 Jazyk âetina Srpski Hrvatski Român, , Magyar Polski êÛÒÒÍËÈ ÅÎ, , ÒÍË Türkçe Posunutí Zadat Zpût Stisknutím tlaãítka oe nebo se pfiesuÀte na hodiny nebo minuty. nebo nastavte hodiny nebo minuty. pokraãování. . . Zpût Upravit název K externímu zdroji mÛÏete pfiifiadit název. TV AV1 AV2 S-Video Upravit název ---: Belgie : VCR DVD : kabel. receiver AV receiver DVD receiver Hra Videokamera DVD combo Posunutí Zadat pokraãování. . . Posunutí Zadat Zpût âesky - 3 Kanál ­ Automatické ukládání Pfiístroj umoÏÀuje vyhledávat kanály v dostupném rozsahu frekvencí (dostupnost se v jednotlivch zemích lií). Automaticky pfiifiazená ãísla programÛ nemusí odpovídat skuteãnm nebo poÏadovanm ãíslÛm programÛ. âísla vak lze sefiadit ruãnû a smazat jakékoli kanály, které nechcete sledovat. Automatické ukládání Kanály se fiadí a ukládají v TV Belgie Zemû : Belgie pofiadí, které odpovídá jejich Deutschland Vyhledávání España France pozici v kmitoãtovém rozsahu Italia Nederland (nejniÏí jako první a nejvyí Schweiz Sverige UK jako poslední). Posunutí Zadat Zpût Chcete-li vyhledávání zastavit pfied ukonãením, Vyhledávání stisknûte tlaãítko MENU. P 1 C-- ----102MHz 7% Po dokonãení se zobrazí Stop nabídka Tfiídûní. Informace o Zadat Zpût sefiazení uloÏench kanálÛ do poÏadovaného ãíselného pofiadí získáte v ãásti "Kanál ­ Tfiídûní". Stisknutím tlaãítka EXIT ukonãíte proces bez uloÏení. Kanál ­ Ruãní ukládání Ruãni ukládání Jednotlivé kanály, vãetnû kanálÛ TV Program :P3 pfiijímanch pfies kabelovou síÈ, Systém barev : Auto Zvuk : BG mÛÏete uloÏit. Pfii ruãním Vyhledávání : 46MHz ukládání kabelÛ lze vybrat: Kanál :C1 UloÏit :?- Zda chcete nebo nechcete uloÏit kaÏd nalezen kanál, Posunutí Nastavení Zpût - âíslo programu kaÏdého uloÏeného kanálu, kter chcete oznaãit. Kanál ­ Pfiidat/odstranit Pfiístroj umoÏÀuje vybrat kanály, které se mají vylouãit z vyhledávání. Pfii vyhledávání mezi naladûnmi a uloÏenmi kanály pfiístroj vybrané kanály pfieskoãí a nezobrazí. Zobrazí se vechny kanály, které jste z vyhledávání nevylouãili. TV P1 P2 P3 P4 P5 : Pfiidáno : Pfiidáno : Pfiidáno : Pfiidáno : Pfiidáno Pfiidat/odstranit Posunutí Zadat Zpût Program (âíslo programu, které má bt ke kanálu pfiifiazeno) Systém barev: Auto/PAL/SECAM/NT4. 43 Zvuk: BG/DK/I/L Vyhledávání (Pokud neznáte ãísla kanálÛ): Tuner prochází kmitoãtov rozsah, dokud se na obrazovce neobjeví první nebo vámi vybran kanál. Kanál (Pokud znáte ãíslo kanálu, kter má bt uloÏen) âíslo kanálu lze rovnûÏ zadat pfiímo pomocí ãíselnch tlaãítek (0~9) na dálkovém ovladaãi. UloÏit (pokud ukládáte kanál a pfiifiazené ãíslo programu) MoÏnosti Pfiidáno nebo Vymazán vyberete opakovanm stisknutím tlaãítka ENTER. Pokud není slyet Ïádn zvuk nebo je zvuk neobvykl, znovu vyberte poÏadovan zvukov standard. ReÏim Kanál P (ReÏim Program): Po naladûní byla stanicím, které vysílají ve vaí oblasti, pfiifiazena ãísla pozic od P00 do P99. V tomto reÏimu lze vybrat kanál zadáním ãísla pozice. C (ReÏim Skuteãn kanál): V tomto reÏimu lze kanál vybrat zadáním pfiifiazeného ãísla kaÏdé stanici vysílající vzduchem. [. . . ] Ruení zvuku a obrazu Zkuste zjistit elektrické zafiízení, které ruí televizor, a pak je pfiesuÀte dále od televizoru. Rozmazan nebo snûhobíl obraz, zkreslen zvuk Zkontrolujte smûr, umístûní a pfiipojení antény. K ruení dochází ãasto v dÛsledku pouÏití pokojové antény. Závady na dálkovém ovladaãi VymûÀte baterie v dálkovém ovladaãi. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG CW-29Z404N

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG CW-29Z404N bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag