Návod k použití SAMSUNG CW-29M064N UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG CW-29M064N. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG CW-29M064N bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG CW-29M064N.


SAMSUNG CW-29M064N UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (405 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG CW-29M064N (406 ko)
   SAMSUNG CW-29M064N EURO (1467 ko)
   SAMSUNG CW-29M064N OPEN SOURCE GUIDE (310 ko)
   SAMSUNG CW-29M064N OPEN SOURCE GUIDE (VER.1.1) (310 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG CW-29M064NUŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] BAREVN¯ TELEVIZOR Pokyny pro majitele Dfiíve neÏ zaãnete televizor pouÏívat, pfieãtûte si pozornû tento návod a uschovejte ho pro budoucí pouÏití. Zaregistrujte vrobek na adrese www. samsung. com/global/register Panel pro pfiipojení (podle modelu) Skuteãná konfigurace vaeho televizoru se mÛÏe liit podle modelu. Pfiední (nebo boãní panel) Zadní panel Zdífika pro sluchátka nebo síÈ kabelové televize Ovládací panel (podle modelu) Skuteãná konfigurace vaeho televizoru se mÛÏe liit podle modelu. nebo Vstup audio Vstup video Vstup S-Video Pfiední (nebo boãní panel) Pfii kaÏdém pfiipojování zvukového systému nebo videosystému k televizoru se pfiesvûdãte, Ïe jsou vechny prvky vypnuté. Barvy vstupních konektorÛ musí odpovídat barvám pfiíslunch zdífiek. OE ´ ¨ ^ Ø Zobrazení nabídek na obrazovce Nastavení hlasitosti Vbûr kanálu âidlo dálkového ovladaãe Indikátor Napájení zap. /vyp. Pfiipojení k anténû nebo k síti kabelové televize Zapojte kabel antény nebo sítû do zásuvky OE (75 koaxiální zásuvka). Pro správné zobrazování televizních kanálÛ je nutné, aby pfiístroj pfiijímal signál z jednoho z následujících zdrojÛ: venkovní anténa, síÈ kabelové televize, satelitní síÈ. [. . . ] : 46MHz ukládání kabelÛ lze vybrat: Kanál :C1 UloÏit :?- Zda chcete nebo nechcete uloÏit kaÏd nalezen kanál, Posunutí Nastavení Zpût - âíslo programu kaÏdého uloÏeného kanálu, kter chcete oznaãit. Kanál ­ Pfiidat/odstranit Pfiístroj umoÏÀuje vybrat kanály, které se mají vylouãit z vyhledávání. Pfii vyhledávání mezi naladûnmi a uloÏenmi kanály pfiístroj vybrané kanály pfieskoãí a nezobrazí. Zobrazí se vechny kanály, které jste z vyhledávání nevylouãili. TV . . . Dalí P 1 : Pfiidáno P 2 : Pfiidáno P 3 : Pfiidáno P 4 : Pfiidáno P 5 : Pfiidáno Dalí Posunutí Zadat Zpût Pfiidat/odstranit Program (âíslo programu, které má bt ke kanálu pfiifiazeno) Systém barev: AUTO/PAL/SECAM/NTSC4. 43 Zvuk: BG/DK/I/L Vyhledáv. (Pokud neznáte ãísla kanálÛ): Tuner prochází kmitoãtov rozsah, dokud se na obrazovce neobjeví první nebo vámi vybran kanál. Kanál (Pokud znáte ãíslo kanálu, kter má bt uloÏen) âíslo kanálu lze rovnûÏ zadat pfiímo pomocí ãíselnch tlaãítek (0~9) na dálkovém ovladaãi. UloÏit (Pokud ukládáte kanál a pfiifiazené ãíslo programu) Postup: ENTER . . . / ENTER : Vyberte moÏnost Pfiidáno nebo Odstranéno. Pokud není slyet Ïádn zvuk nebo je zvuk neobvykl, znovu vyberte poÏadovan zvukov standard. ReÏim Kanál P (ReÏim Program): Po naladûní byla stanicím, které vysílají ve vaí oblasti, pfiifiazena ãísla pozic od P00 do P99. V tomto reÏimu lze vybrat kanál zadáním ãísla pozice. C (ReÏim Skuteãn kanál): V tomto reÏimu lze kanál vybrat zadáním pfiifiazeného ãísla kaÏdé stanici vysílající vzduchem. S (ReÏim Kabelov kanál): V tomto reÏimu lze kanál vybrat zadáním ãísla pfiifiazeného stanici vysílající pfies kabel. Kanál ­ Jemné ladûní Jemné ladûní není tfieba provádût u kanálu s ãistm pfiíjmem, protoÏe v takovém pfiípadû se ladûní provádí automaticky pfii vyhledávání a ukládání. V pfiípadû slabého nebo rueného signálu bude pravdûpodobnû tfieba kanál jemnû doladit ruãnû. Postup: oe/ : MÛÏete získat ostr a jasn obraz a dobrou kvalitu zvuku. . . . / ENTER : MÛÏete obnovit vchozí nastavení. MENU : Nastaven obraz a zvuk mÛÏete uloÏit do pamûti. Kanál ­ Tfiídûní Tato ãinnost umoÏÀuje zmûnit ãísla programÛ uloÏench kanálÛ. Tuto operaci bude pravdûpodobnû tfieba provést po automatickém uloÏení. TV Z Do UloÏit : P 1 ----: P-- ----:?Po této dobû se televizor automaticky pfiepne do pohotovostního reÏimu. Tyto moÏnosti lze snadno nastavit stisknutím tlaãítka SLEEP na dálkovém ovladaãi. Pokud není ãasovaã vypnutí dosud nastaven, zobrazí se zpráva Vyp. . Pokud je ãasovaã vypnutí jiÏ nastaven, zobrazí se ãas zbvající do pfiepnutí televizoru do pohotovostního reÏimu. Plánované zapnutí a vypnutí lze nastavit tak, aby se televizor automaticky zapnul nebo vypnul po uplynutí zadaného ãasu. [. . . ] Podle poÏadovaného tématu stisknûte pfiísluné tlaãítko. Zobrazí se daná stránka s dalími barevnmi odkazy, které lze vybírat stejnm zpÛsobem. Chcete-li zobrazit pfiedchozí nebo dalí stránku, stisknûte odpovídající barevné tlaãítko. Ø (o stránku v) SlouÏí k zobrazení dalí stránky teletextu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG CW-29M064N

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG CW-29M064N bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag