Návod k použití SAMSUNG CW-29M026P UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG CW-29M026P. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG CW-29M026P bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG CW-29M026P.


SAMSUNG CW-29M026P UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1332 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG CW-29M026P (1373 ko)
   SAMSUNG CW-29M026P annexe A (310 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG CW-29M026PUŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] BAREVN¯ TELEVIZOR Pokyny pro uÏivatele Pfied pouÏíváním pfiístroje si peãlivû pfieãtûte tuto pfiíruãku a dobfie ji uschovejte pro budoucí pouÏití. NABÍDKY OBRAZOVKY OBRAZ V OBRAZE (MOÎNOST) TELETEXT Zaregistrujte vrobek na adrese www. samsung. com/global/register Obsah P¤IPOJENÍ A NASTAVENÍ TELEVIZORU Vzhled televizoru (v závislosti na modelu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Panely pfiipojení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vkládání baterií do dálkového ovladaãe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pfiipojení k anténû nebo rozvodu kabelové televize. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Vsledek: Zobrazí se moÏnosti, které jsou k dispozici ve skupinû Vlast. Stisknutím tlaãítka nebo vyberte volbu (Kontrast, Jas, Ostrost, Barvy, nebo Odstín - pouze NTSC), kterou chcete upravit. Tyto moÏnosti jsou nastaveny pro kaÏd reÏim (Dynamick, Standardní, Film, nebo Vlast. Pomocí tlaãítek oe nebo vyhledejte optimální nastavení. Stisknûte tlaãítko MENU ( ). TV ReÏim Kontrast Jas Ostrost Barvy Dalí Posunutí : Standardní oe 70 : 50 : 50 : 50 ReÏim 5 oe Nastavení Zpût 6 Vsledek: Znovu se zobrazí dostupné moÏnosti. Kontrast 70 7 TV . . . Dalí Teplota barev oe Normální Obnovit ReÏim Stisknutím tlaãítka nebo vyberte moÏnost Teplota barev. Vyberte poÏadovanou moÏnost opakovanm stisknutím tlaãítka oe nebo . Vsledek: K dispozici jsou tyto obrazové reÏimy: Studené2 - Studené1 - Normální - Teplé1 - Teplé2 8 Posunutí oe Nastavení Zpût Vchozí nastavení obnovíte volbou moÏnosti Obnovit pomocí tlaãítek nebo . Obnova vchozích nastavení se provede pro vechny reÏimy (Dynamick, Standardní, Film, nebo Vlast. Vsledek: Dfiíve zmûnûná nastavení se vrátí k pÛvodním hodnotám. TV . . . Dalí Teplota barev : Normální Obnovit ReÏim Posunutí oe Nastavení Zpût Tento televizor je vybaven systémem "automatické demagnetizace", kter se aktivujte, pokud dojde k vskytu magnetického ruení. Chcete-li provést demagnetizaci obrazovky, vypnûte televizor stisknutím tlaãítka " " (Zapnuto/Vypnuto) na pfiední stranû. (Dalí pokyny najdete v ãásti "Odstranûní barevnch skvrn automatickm odmagnetizováním" na stranû 45. ) âetina - 22 Vbûr formátu obrazu (v závislosti na modelu) Stisknutím tlaãítka "P. SIZE ( )" lze vybírat formát obrazu, kter nejlépe odpovídá poÏadavkÛm uÏivatele. K dispozici jsou následující formáty obrazu: Normální obraz, Zvûten obraz1, Zvûten obraz2 , 16:9 16:9, Panorama, Zvûten obraz1, Zvûten obraz2, 4:3, Automat. formát V reÏimu Zvûten obraz1 nebo obraz2 zvednutí dostupné pomocí tlaãítkaZvûten. je nebo TV ReÏim : Dynamick oe 16:9 Formát Digitální NR : Zap. Naklonûní stran :0 Obraz Posunutí oe Nastavení Zpût 1 Stisknûte tlaãítko MENU ( ). Vsledek: Zobrazí se hlavní nabídka. 2 Stisknutím tlaãítka nebo vyberte moÏnost Obraz. Vsledek: Zobrazí se moÏnosti, které jsou k dispozici ve skupinû Obraz. 3 4 5 Stisknûte tlaãítko ENTER ( ). Stisknutím tlaãítka nebo zvolte Formát. Stisknutím tlaãítka oe nebo vyberte moÏnost formát obrazu. âetina - 23 Vbûr funkce Digitální potlaãení umu (Digital NR) TV ReÏim : Dynamick Formát : 16:9 oe Zap. Digitální NR Naklonûní stran :0 Obraz Pokud je signál pfiijíman televizorem slab, omezí se po zapnutí této funkce statické umy a ruchy, které se mohou objevit na obrazovce. 1 Stisknûte tlaãítko MENU ( ). Vsledek: Zobrazí se hlavní nabídka. 2 Posunutí oe Nastavení Stisknutím tlaãítka nebo vyberte moÏnost Obraz. Vsledek: Zobrazí se moÏnosti, které jsou k dispozici ve skupinû Obraz. Zpût 3 4 5 Stisknûte tlaãítko ENTER ( ). Stisknutím tlaãítka nebo zvolte Digitální NR. Chcete-li tuto funkci aktivovat, vyberte stisknutím tlaãítka oe nebo moÏnost Zap. . âetina - 24 Úprava naklonûného obrazu Pokud je pfiijíman obraz lehce naklonûn na jednu stranu, mÛÏete pouÏít nastavení pro úpravu naklonûného obrazu. TV V závislosti na modelu Obraz ReÏim : Dynamick Formát : Normální obraz Digitální NR : Zap. [. . . ] televizoru. Satelitní pfiijímaã Máte-li druh videorekordér a chcete zkopírovat pásek, pfiipojte zdrojov Máte-li k dispozici dekodér, pfiipojte jej k videorekordéru a videorekordér k Chcete-li nahrát poÏadovan program, pfiipojte pfiijímaã k vstupu "EXT1 (RGB)" a videorekordér k vstupu "EXT2 (AV)" tak, aby se signál z "EXT1 (RGB)" pfiesmûroval do "EXT2 (AV)". âetina - 42 Pfiipojení ke vstupu RCA Konektory RCA (VIDEO a AUDIO L+R) se pouÏívají pro pfiipojení zafiízení jako napfi. videokamery, pfiehrávaãe videodiskÛ a nûkteré herní konzole. Videokamera Boãní strana televizoru Herní konzole Pfiehrávaã videodiskÛ Pfiipojení ke vstupu S-Video (v závislosti na modelu) Konektory S-VIDEO IN a RCA (AUDIO-L+R) se pouÏívají pro pfiipojení zafiízení s vstupem S-Video, jako napfi. videokamery nebo videorekordéry. Boãní strana televizoru Videokamera a Videorekordér Pro pfiehrávání obrazu a zvuku je tfieba pouÏít konektory S-VIDEO IN i RCA. Pfii pfiipojování audio nebo video systému k televizoru se pfiesvûdãte, zda jsou vechny souãásti vypnuté. Podrobné pokyny pro pfiipojení a pfiísluné bezpeãnostní pokyny najdete v dokumentaci dodané s pfiísluenstvím. âetina - 43 Zobrazení obrazu z externích zdrojÛ Pokud jsou k televizoru pfiipojeny rÛzné zvukové a obrazové systémy, je moÏné je zobrazit vbûrem pfiísluného vstupu. 1 2 Zkontrolujte, zda jsou provedena vechna nezbytná pfiipojení. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG CW-29M026P

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG CW-29M026P bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag