Návod k použití SAMSUNG CW-21Z413N UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG CW-21Z413N. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG CW-21Z413N bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG CW-21Z413N.


SAMSUNG CW-21Z413N UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (398 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG CW-21Z413N (412 ko)
   SAMSUNG CW-21Z413N OPEN SOURCE GUIDE (VER.1.1) (310 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG CW-21Z413NUŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] BAREVN¯ TELEVIZOR Pokyny pro majitele Dfiíve neÏ zaãnete televizor pouÏívat, pfieãtûte si pozornû tento návod a uschovejte ho pro budoucí pouÏití. Zaregistrujte vrobek na adrese www. samsung. com/global/register Panel pro pfiipojení (podle modelu) Skuteãná konfigurace vaeho televizoru se mÛÏe liit podle modelu. Pfiední (nebo boãní panel) Zadní panel Vstup audio Vstup video Zdífika pro sluchátka nebo síÈ kabelové televize Ovládací panel (podle modelu) Skuteãná konfigurace vaeho televizoru se mÛÏe liit podle modelu. nebo Barvy vstupních konektorÛ musí odpovídat barvám pfiíslunch zdífiek. Pfiipojení ke vstupu RCA Konektory OE (AUDIO-L/R) a ´ (VIDEO) jsou urãeny pro zafiízení jako videokamery, pfiehrávaãe videodiskÛ nebo zafiízení pro videohry. Pfiipojení sluchátek Zdífika pro sluchátka je urãena pro sledování televizního programu, aniÏ byste tím ruili ostatní osoby v místnosti. [. . . ] P 1 C- - - - - - 102MHz 7% Po dokonãení se zobrazí nabídka Tfiídûní. Informace o Stop sefiazení uloÏench kanálÛ do Zadat Zpût poÏadovaného ãíselného pofiadí získáte v ãásti "Kanál ­ Tfiídûní". Stisknutím tlaãítka EXIT ukonãíte proces bez uloÏení. Kanál ­ Ruãní ukládání Ruãni ukládání Jednotlivé kanály, vãetnû kanálÛ TV Program :P3 pfiijímanch pfies kabelovou síÈ, Systém barev : AUTO mÛÏete uloÏit. : 46MHz ukládání kabelÛ lze vybrat: Kanál :C1 UloÏit :?- Zda chcete nebo nechcete uloÏit kaÏd nalezen kanál, Posunutí Nastavení Zpût - âíslo programu kaÏdého uloÏeného kanálu, kter chcete oznaãit. Kanál ­ Pfiidat/odstranit Pfiístroj umoÏÀuje vybrat kanály, které se mají vylouãit z vyhledávání. Pfii vyhledávání mezi naladûnmi a uloÏenmi kanály pfiístroj vybrané kanály pfieskoãí a nezobrazí. Zobrazí se vechny kanály, které jste z vyhledávání nevylouãili. TV . . . Tyto názvy lze zmûnit a pfiifiadit nové názvy. TV . . . Dalí P 1 : ----P 2 : ----P 3 : ----P 4 : ----P 5 : ---- Dalí Jméno âasov. kanálu Je moÏné nastavit upfiednostÀovan kanál pfii automatickém zapnutí televizoru ãasovaãem. Je moÏné nastavit upfiednostÀovanou hlasitost pfii automatickém zapnutí televizoru ãasovaãem. Nastavení Jazyk / Modré pozadí / Melodie / Demo Jazyk Funkce je dostupná pouze u nûkterch modelÛ. KdyÏ zaãnete s televizorem poprvé pracovat, je nutné vybrat jazyk pouÏívan pfii zobrazování nabídek a oznámení. TV Plug & Play Jazyk : âas Dûtsk zámek Modré pozadí Melodie Demo Posunutí Zadat Nastavení âetina : : Vyp. Konec Postup: Posunutí Zadat . . . / : SlouÏí k vbûru písmene nebo ãísla. oe/ : UmoÏÀuje pfiechod na pfiedchozí nebo následující písmeno. ENTER : SlouÏí k potvrzení nového názvu. Zpût Automatické vypnutí Pokud jste nastavili plánované zapnutí na , , Zapnuto", televizor se po 3 hodinách automaticky vypne, pokud jej v této dobû nebudete ovládat. Tato funkce je k dispozici pouze v reÏimu plánovaného zapnutí a zabraÀuje pfiehfiátí, k nûmuÏ by mohlo dojít, pokud by byl pfiístroj v provozu po pfiíli dlouhou dobu. Nastavení - âas Hodiny âas TV Stisknutím tlaãítka INFO na --:-Hodiny âasovaã : Vyp. dálkovém ovládání lze - - : - - Vyp. âas je nutné Posunutí Zadat Zpût nastavit rovnûÏ v pfiípadû, Ïe chcete pouÏívat ãasovaãe automatického zapnutí nebo vypnutí. Po stisknutí tlaãítka " I " (Zap. /Vyp. ) na pfiední (nebo boãní) stranû televizoru se nastavení hodin resetuje. âasovaã Je moÏné vybrat ãasové období mezi 30 a 180 minutami. Po této dobû se televizor automaticky pfiepne do pohotovostního reÏimu. Tyto moÏnosti lze snadno nastavit stisknutím tlaãítka SLEEP na dálkovém ovladaãi. [. . . ] Ovûfite, zda jste stiskli tlaãítko " I " (Zap. /Vyp. ) a tlaãítko POWER. Normální obraz, ale chybí zvuk Zkontrolujte hlasitost. Ovûfite, zda jste nestiskli tlaãítko MUTE na dálkovém ovladaãi. Obraz chybí nebo je ãernobíl Upravte nastavení barev. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG CW-21Z413N

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG CW-21Z413N bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag