Návod k použití SAMSUNG CW-21Z403N UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG CW-21Z403N. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG CW-21Z403N bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG CW-21Z403N.


SAMSUNG CW-21Z403N UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (394 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG CW-21Z403N (410 ko)
   SAMSUNG CW-21Z403N OPEN SOURCE GUIDE (VER.1.1) (310 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG CW-21Z403NUŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] BAREVN¯ TELEVIZOR Pokyny pro majitele Dfiíve neÏ zaãnete televizor pouÏívat, pfieãtûte si pozornû tento návod a uschovejte ho pro budoucí pouÏití. Zaregistrujte vrobek na adrese www. samsung. com/global/register Panel pro pfiipojení (podle modelu) Skuteãná konfigurace vaeho televizoru se mÛÏe liit podle modelu. Pfiední (nebo boãní panel) Zadní panel Vstup audio Vstup video Zdífika pro sluchátka nebo síÈ kabelové televize Ovládací panel (podle modelu) Skuteãná konfigurace vaeho televizoru se mÛÏe liit podle modelu. nebo Barvy vstupních konektorÛ musí odpovídat barvám pfiíslunch zdífiek. Pfiipojení ke vstupu RCA Konektory OE (AUDIO-L/R) a ´ (VIDEO) jsou urãeny pro zafiízení jako videokamery, pfiehrávaãe videodiskÛ nebo zafiízení pro videohry. Pfiipojení sluchátek Zdífika pro sluchátka je urãena pro sledování televizního programu, aniÏ byste tím ruili ostatní osoby v místnosti. [. . . ] Dalí P 1 : Pfiidáno P 2 : Pfiidáno P 3 : Pfiidáno P 4 : Pfiidáno P 5 : Pfiidáno Dalí Posunutí Zadat Zpût Pfiidat/odstranit Program (âíslo programu, které má bt ke kanálu pfiifiazeno) Systém barev: AUTO/PAL/SECAM/NTSC4. 43 Zvuk: BG/DK/I/L Vyhledáv. (Pokud neznáte ãísla kanálÛ): Tuner prochází kmitoãtov rozsah, dokud se na obrazovce neobjeví první nebo vámi vybran kanál. Kanál (Pokud znáte ãíslo kanálu, kter má bt uloÏen) âíslo kanálu lze rovnûÏ zadat pfiímo pomocí ãíselnch tlaãítek (0~9) na dálkovém ovladaãi. UloÏit (Pokud ukládáte kanál a pfiifiazené ãíslo programu) Postup: ENTER . . . / ENTER : Vyberte moÏnost Pfiidáno nebo Odstranéno. Pokud není slyet Ïádn zvuk nebo je zvuk neobvykl, znovu vyberte poÏadovan zvukov standard. ReÏim Kanál P (ReÏim Program): Po naladûní byla stanicím, které vysílají ve vaí oblasti, pfiifiazena ãísla pozic od P00 do P99. V tomto reÏimu lze vybrat kanál zadáním ãísla pozice. C (ReÏim Skuteãn kanál): V tomto reÏimu lze kanál vybrat zadáním pfiifiazeného ãísla kaÏdé stanici vysílající vzduchem. S (ReÏim Kabelov kanál): V tomto reÏimu lze kanál vybrat zadáním ãísla pfiifiazeného stanici vysílající pfies kabel. Kanál ­ Jemné ladûní Jemné ladûní není tfieba provádût u kanálu s ãistm pfiíjmem, protoÏe v takovém pfiípadû se ladûní provádí automaticky pfii vyhledávání a ukládání. V pfiípadû slabého nebo rueného signálu bude pravdûpodobnû tfieba kanál jemnû doladit ruãnû. Postup: oe/ : MÛÏete získat ostr a jasn obraz a dobrou kvalitu zvuku. . . . / ENTER : MÛÏete obnovit vchozí nastavení. MENU : Nastaven obraz a zvuk mÛÏete uloÏit do pamûti. Kanál ­ Tfiídûní Tato ãinnost umoÏÀuje zmûnit ãísla programÛ uloÏench kanálÛ. Tuto operaci bude pravdûpodobnû tfieba provést po automatickém uloÏení. TV Z Do UloÏit Tfiídûní : P 1 ----: P- - - - - - :? Jemnû ladûní P1 Obnovit Posunutí Nastavení Zpût 0 Posunutí Nastavení Z: âíslo kanálu, které chcete zmûnit. Do: Nové ãíslo, které má bt ke kanálu pfiifiazeno. Pokud je ãasovaã vypnutí jiÏ nastaven, zobrazí se ãas zbvající do pfiepnutí televizoru do pohotovostního reÏimu. Plánované zapnutí a vypnutí lze nastavit tak, aby se televizor automaticky zapnul nebo vypnul po uplynutí zadaného ãasu. pokraãování. . . âesky - 5 Modré pozadí JestliÏe televizor nepfiijímá Ïádn signál nebo je signál pfiíli slab, modré pozadí automaticky nahradí ruivé pozadí obrazu. Pokud chcete i nadále sledovat patn obraz, je nutné nastavit reÏim Modré pozadí na hodnotu Vyp. . Melodie Pfii zapnutí ãi vypnutí televizoru moÏná zazní melodie. Nastavení - Dûtsk zámek Dûtsk zámek Tato funkce umoÏÀuje zabránit TV Dûtsk zámek : Zap. neoprávnûnm uÏivatelÛm, Program :P1 napfiíklad dûtem, ve sledování Zámek :?nevhodnch pofiadÛ, zatlumením audio a video signálu. Dûtsk zámek není Posunutí Zadat Zpût moÏné uvolnit prostfiednictvím tlaãítek pfiedního (nebo boãního) panelu. [. . . ] Ovûfite, zda jste stiskli tlaãítko " I " (Zap. /Vyp. ) a tlaãítko POWER. Normální obraz, ale chybí zvuk Zkontrolujte hlasitost. Ovûfite, zda jste nestiskli tlaãítko MUTE na dálkovém ovladaãi. Obraz chybí nebo je ãernobíl Upravte nastavení barev. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG CW-21Z403N

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG CW-21Z403N bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag