Návod k použití SAMSUNG B2030HD POWER CONSUMPTION GUIDE (VER.1.0)

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG B2030HD. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG B2030HD bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG B2030HD.


SAMSUNG B2030HD POWER CONSUMPTION GUIDE (VER.1.0): Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1050 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG B2030HD UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA (3787 ko)
   SAMSUNG B2030HD (4211 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG B2030HDPOWER CONSUMPTION GUIDE (VER.1.0)

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 4-3 ODSTRAOVÁNÍ POTÍZÍ Samodiagnostické funkce monitoru . 6-23 Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad) - Pouze Evropa . 6-24 1 1-1 Nejdlezitjsí bezpecnostní opatení Nez zacnete Ikony pouzité v této pírucce IKONA NÁZEV Upozornní VÝZNAM Oznacuje pípady, kdy daná funkce nemusí fungovat nebo mze být zruseno nastavení. Poznámka Oznacuje radu nebo tip, jak pouzívat funkci. Pouzití této pírucky · · Nez zacnete tento výrobek pouzívat, dkladn si prostudujte bezpecnostní opatení. Jestlize se vyskytne problém, vyhledejte si informace v cásti , , Odstraování potízí". Upozornní týkající se autorských práv Obsah této pírucky se mze bez pedchozího upozornní zmnit v dsledku zlepsování výkonu výrobku. Copyright © 2009 Samsung Electronics Co. , Ltd. [. . . ] · <MagicBright> - <MagicAngle> - <MagicEco> - <Image Size> Funkci Customized Key lze nastavit výbrem polozky <SETUP&RESET> -> <Customized Key> v nabídce OSD. Toto tlacítko slouzí k nastavení jasu obrazovky. 3-14 Pouzívání výrobku IKONA SOURCE Toto tlacítko slouzí k výbru funkce. POPIS Pokud pi nepítomnosti nabídky OSD stisknete tlacítko [SOURCE ], pepne se vstupní signál (Analog/Digital). Pi pepnutí vstupního signálu tlacítkem [SOURCE] anebo pi zapnutí výrobku se v levém horním rohu obrazovky zobrazí zpráva s informací o vybraném vstupním signálu. · · Chcete-li vybrat rezim digital, musíte výrobek a pocítac propojit pomocí kabelu DVI. Tato funkce není dostupná pro výrobky, které mají pouze analogové rozhraní. Aktivuje zvýraznnou polozku nabídky. AUTO Stisknutím tlacítka [AUTO] se nastavení obrazovky upraví automaticky. Pokud se v nabídce Vlastnosti zobrazení zmní nastavení rozlisení, provede se funkceAUTO adjustment. Stisknutím tohoto tlacítka výrobek zapnete nebo vypnete. Kontrolka LED napájení Tato kontrolka LED svítí, pokud výrobek pracuje normáln. Dalsí informace o funkci úspory energie najdete v Dalsích informacích v cásti funkce úspory energie. Pokud výrobek po delsí dobu nepouzíváte, doporucuje se odpojit napájecí kabel, aby se minimalizovala spoteba elektrické energie. Pouzívání výrobku 3-14 3-15 Pouzití nabídky úprav nastavení obrazovky (OSD:On Screen Display neboli zobrazení na obrazovce) Pouzití nabídky úprav nastavení obrazovky (OSD: zobrazení na obrazovce)Struktura HLAVNÍ NABÍDKA PICTURE Brightness Coarse COLOR MagicColor Color Effect SIZE & POSITION H-Position Contrast Fine Red Gamma V-Position Image Size Menu H-Position Menu V-Position Green Blue Color Tone PODNABÍDKA Sharpness MagicBright MagicAngle Reset SETUP&RESET Off Timer Setting Menu Transparency INFORMATION Language Customized Key MagicReturn Auto Source MagicEco PC/AV Mode Off Timer On/Off Display Time PICTURE NABÍDKA Brightness Ovládá jas obrazovky. POPIS Tato nabídka není dostupná v pípad, ze je polozka <MagicBright> nastavena do rezimu <Dynamic Contrast>. Fine Odstrauje horizontální sum (ádky) z obrazovky. Pokud sum nelze zcela odstranit pomocí funkce <Fine>, nastavte polozku <Coarse> a poté znovu pouzijte funkci <Fine>. Tato funkce je dostupná pouze v rezimu analog. 3-15 Pouzívání výrobku COLOR Pouzívání výrobku 3-15 NABÍDKA MagicColor POPIS Zajisuje zetelnjsí podání pirozených barev, aniz by se zmnila kvalita obrazu, a to pomocí patentované technologie zdokonalení kvality obrazu vyvinuté spolecností Samsung Electronics. · · · · <Off> - Vypíná funkc <MagicColor>. <Demo> - Máte moznost porovnat obraz zpracovaný funkcí <MagicColor> s pvodním obrazem. <Full> - Zajisuje zetelnjsí obraz, také v oblastech odpovídajících barv pleti. <Intelligent> - Zdokonaluje barevnost obrazu s výjimkou oblastí odpovídajících barv pleti. Tato nabídka není dostupná, je-li aktivní moznost <MagicAngle>. Tato nabídka není dostupná, je-li aktivní moznost <Color Effect>. Red Hodnotu cervené barvy obrazu mzete nastavit podle vlastní volby. Tato nabídka není dostupná v pípad, ze je polozka <MagicColor> nastavena do rezimu <Full> nebo <Intelligent>. Tato nabídka není dostupná, je-li aktivní moznost <Color Effect>. Green Hodnotu zelené barvy obrazu mzete nastavit podle vlastní volby. [. . . ] Pokud se výrobek nachází v rezimu úspory energie, není vypnuto napájení. Obrazovku lze znovu zapnout stisknutím libovolného tlacítka anebo kliknutím mysi. Funkce pro úsporu energie vsak funguje pouze v pípad, ze je výrobek pipojen k pocítaci vybavenému funkcí úspory energie. STAV Indikátor napájení Spoteba energie BZNÝ PROVOZ Svítí 45 watt REZIM ÚSPORY ENERGIE Bliká Mén nez 0, 3 watt NAPÁJENÍ VYPNUTO Vypnutý Mén nez 0, 3 watt Jestlize není nainstalován zádný vypínac pívodu elektrické energie, je hodnota spoteby energie nulová pouze po odpojení napájecího kabelu. 6-18 Dalsí informace 6-19 Specifikace NÁZEV MODELU Panel LCD Velikost Oblast zobrazení Roztec bod Synchronizace Barva displeje Rozlisení Optimální rozlisení Maximální rozlisení Horizontální Vertikální 23 palc (58 cm) 509, 76 mm (H) x 286, 74 mm (V) 0, 2655 mm (H) x 0, 2655 mm (V) 30 ~ 81 kHz 56 ~ 75 Hz 16, 7 milión 1920 x 1080 pi 60Hz 1920 x 1080 pi 60Hz RGB analogový, DVI(Digital Visual Interface) Compliant Digital RGB Vstupní signál, ukoncený 0, 7 Vs-s ± 5% Oddlená H/V sync, slozená, SOG Úrove TTL (V vysoká 2, 0V, V nízká 0, 8V) Maximální hodinový kmitocet Napájení Kabel signálu 164MHz (analogový, digitální) Tento výrobek podporuje napájení 100 ­ 240 V. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG B2030HD

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG B2030HD bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag