Návod k použití SAMSUNG 971P UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG 971P. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG 971P bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG 971P.


SAMSUNG 971P UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2832 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG 971PUŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] SyncMaster 971P Instalace ovladace Instalace programu Pouzité symboly Nedodrzování pravidel oznacených tímto symbolem mze mít za následek úraz nebo poskození zaízení. Zákaz Tento symbol oznacuje informace, které je teba v kazdém pípad pecíst a porozumt jim. Nutnost uzemnní jako prevence zásahu elektrickým proudem Nerozebírat! Nedotýkat se! Napájení Nepouzíváte-li monitor delsí dobu, pepnte pocítac do úsporného (spícího) rezimu (DPMS). Pouzíváte-li spoic obrazovky, aktivujte jej. Nepouzívejte poskozenou nebo uvolnnou zásuvku. Hrozí riziko zásahu elektrickým proudem nebo pozáru. Nevytahujte zástrcku uchopením za kabel, ani se nedotýkejte zástrcky vlhkýma rukama. [. . . ] Intelligent : Zobrazuje zivé, pirozené a jasné barvy. V závislosti na modelu monitoru nebude v rezimech MagicColor Full (Plný) a Intelligent (Inteligentní) mozné upravovat Barevnost, Ostrost, Kontrast, Barevný tón a Jas. Rezim MagicColor se bude lisit v závislosti na modelu monitoru. úpravou hodnot gamma lze zmnit jas barev se stedním jasem. Gamma Rezim Gamma se bude lisit v závislosti na modelu monitoru. Nkteré monitory podporují pouze ti rezimy (Mode1, Mode2, Mode3) Popis zálozky Image(Obraz) Upravte hodnoty Fine (Jemné), Coarse (Hrubé) a Pozice. . Fine (Jemné): Odstrauje sum jako jsou napíklad vodorovné pruhy. Jestlize sum nezmizí ani po jemném doladní, zopakujte to znovu po nastavení frekvence (rychlost hodin). Coarse (Hrubé): Odstrauje sum jako jsou napíklad svislé pruhy. Hrubé nastavení mze posunout zobrazovanou oblastí monitoru. Pomocí menu Horizontal Control ji mzete pemístit doprosted. Auto Setup : Polozka Auto umozuje automatické nastavení monitoru podle vstupního video signálu. Automaticky jsou nastaveny hodnoty polozek fine (jemný), coarse (hrubý) a position (pozice). Podle tchto pokyn nastavíte vodorovnou, svislou polohu obrazu na obrazovce. Image Setup (Nastavení obrazu) Position (Poloha) Sharpness Slijedite ove upute za promjenu jasnoe slike. Popis zálozky Option (Moznosti) Mzete nastavit, aby program MagicTuneTM pouzíval následující moznosti. Aktivní preference budou mít v zaskrtávacím okénku "V". Jakoukoliv preference zapnete nebo vypnete umístním kurzoru na okénko a kliknutím. - Nabídky funkce MagicTuneTM zobrazíte klepnutím na [task tray menu] (nabídku hlavního panelu). Nabídky se nezobrazí, pokud je zrusen výbr polozky [Enable System Tray] (Povolit systémový panel) v nabídce [Options] (Moznosti) > [Basic Settings]. Select Language(Výbr jazyka) - Výbr jazyka se projeví pouze v systému menu OSD (On Screen Display). Analog Digital Uzivatelskému tlacítku mzete piadit funkci podle svých pozadavk. Source Select MagicBright MagicColor Nastavení uzivatelské klávesy na MagicBright. Nastavení uzivatelské klávesy na MagicColor. Customized Key Auto Setup Nastavení uzivatelské klávesy na Auto Setting. Source Select Nastavení uzivatelské klávesy na Select Input. Color Tone Nastavení uzivatelské klávesy na Adjust Background Color. Popis zálozky Support (Podpora) Zobrazuje ID a císlo verze programu a umozuje vám pouzívat Nápovdu. Pokud potebujete pomoci s instalací nebo pouzíváním programu MagicTuneTM, navstivte webovou stránku MagicTuneTM nebo kliknte na soubory Nápovdy (Návod k pouzití). Návod k pouzití se otevírá v základním okn browseru. Help (Nápovda) Asset ID K ovládání monitoru klienta mzete pouzít server. (Aby bylo mozné pouzívat tento program jako klienta, musí být nainstalován program serveru) User Name Zobrazí jméno uzivatele pihláseného na PC. User ID Zobrazí ID uzivatele pihláseného na PC. Server IP Zadejte adresu IP. Department Zadejte název oddlení. Location Zadejte umístní Version Zobrazuje císlo verze programu MagicTuneTM. Pehled | Rezim OSD | Kalibrace barev | Odstraování potízí Color Calibration (Kalibrace barev) 1. Color Calibration (Kalibrace barev) Kalibrace barev("ColorCalibration") vám pomzeoptimáln nastavit vás monitor tak, aby zobrazoval vrné barvy. Optimální nastavení monitor provedete pomocí následujících 5 krok. Nastavte "Ovladac jasu" tak, aby jas kontrolního polícka bylschodný sjasem pozadí. 2. [. . . ] Tím se i po zmn obrazu v nový na displeji uchová (, , vypálí") starsí obraz a zobrazuje se. U vsech displej vcetn displej zalozených na technologii LCD dochází k retenci obrazu. Chcete-li chránit svou LCD obrazovku ped retencí obrazu, následujte níze uvedené pokyny. Vypínání, spoic obrazovky, úsporný rezim (Power Save) Píklad) Zobrazuje-li displej statický obrazec, vypínejte jej. - Vypínejte monitor na 4 hodiny po kazdých 24 hodinách pouzití. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG 971P

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG 971P bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag