Návod k použití SAMSUNG 710N UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG 710N. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG 710N bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG 710N.


SAMSUNG 710N UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (6808 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG 710N (2950 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG 710NUŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] SyncMaster 710T / 910T / 710N / 910N / 510T / 510N / 512N / 515V / 915V / 712N / 912N / 711T / 912T / 913N / 701T Nedodrzování pravidel oznacených tímto symbolem mze mít za následek úraz nebo poskození zaízení. Zákaz Tento symbol oznacuje informace, které je teba v kazdém pípad pecíst a porozumt jim. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Nerozebírat! Nedotýkat se! Nutnost uzemnní jako prevence zásahu elektrickým proudem Napájení Nepouzíváte-li monitor delsí dobu, pepnte pocítac do úsporného (spícího) rezimu (DPMS). Pouzíváte-li spoic obrazovky, aktivujte jej. Nepouzívejte poskozenou nebo uvolnnou zásuvku. Hrozí riziko zásahu elektrickým proudem nebo pozáru. Nevytahujte zástrcku uchopením za kabel, ani se nedotýkejte zástrcky vlhkýma rukama. [. . . ] Zpráva mze znamenat, ze nastavení monitoru je mimo rozsah nebo ze je teba zkontrolovat video kabel. Prostedí Umístní a poloha monitoru mze mít vliv na kvalitu zobrazení a ostatní jeho funkce. Pokud jsou v blízkosti monitoru basové reproduktory, odpojte je a pemístte je. Odstrate z blízkého okolí monitoru (jeden metr) vsechna elektronická zaízení, jako jsou radiopijímace, fény, hodiny a mobilní telefony. Po odstranní nkterého ze zaízení z okolí monitoru provete demagnetizaci (funkci Degauss) monitoru. Uzitecné tipy Monitor reprodukuje video signál pijímaný z pocítace. Dochází-li k potízím s pocítacem nebo jeho grafickým adaptérem, mze to zpsobit, ze je obrazovka monitoru prázdná, ze nezobrazuje správné barvy, ze obraz má sum, ze je synchronizace mimo rozsah (Sync. V takovém pípad zjistte zdroj problému a potom kontaktujte servis nebo svého prodejce. Urcení zdroje potízí monitoru Pokud je obrazovka monitoru prázdná a objevuje se zpráva "Not Optimum Mode", "Recommanded mode 1280 x 1024 60Hz", odpojte kabel od pocítace; monitor nechte zapnutý. Pokud monitor zobrazí zprávu nebo pokud obrazovka zblá, je monitor funkcní. V takovém pípad hledejte zdroj problému v pocítaci. SyncMaster 510N / 710N / 910N / 512N / 712N / 912N / 913N / 515V / 915V Nez zavoláte servis, pokuste se pomocí informací v této cásti zjistit, zda nejste schopni vyesit potíze sami. Potebujete-li odbornou pomoc, zavolejte na telefonní císlo uvedené na zárucním listu nebo v cásti Informace, nebo kontaktujte svého prodejce. Potíze Na obrazovce monitoru není zádný obraz. Monitor nelze zapnout. Kontrolní seznam Je správn pipojen napájecí kabel? Mozné esení Pesvdcte se, ze je správn pipojen napájecí kabel a ze je v zásuvce naptí. Zkontrolujte pipojení propojovacího kabelu signálu. Pokud se úvodní stránka (píhlásení) zobrazí, nastartujte pocítac ve vhodném rezimu (nouzový rezim v systémech Windows ME/XP/2000) a zmte frekvenci grafického adaptéru pocítace. (Dalsí informace naleznete v cásti Pedvolené rezimy) Poznámka: Pokud se úvodní stránka (pihlásení) nezobrazí, kontaktujte odborný servis nebo svého prodejce. Je na obrazovce monitoru zobrazen nápis "Check Signal Cable"?Je-li v síti naptí a pocítac je zapnut, restartujte jej. Na obrazovce monitoru by se mla objevit úvodní stránka (pihlásení k pocítaci). Je na obrazovce monitoru zobrazen nápis "Not Optimum Mode. Recommended mode 1280 x 1024 60Hz"? Tato zpráva se objeví, pekracuje-li signál z grafického adaptéru pocítace maximální rozlisení a frekvenci, které je schopen monitor správn zobrazovat. Nastavte maximální rozlisení a frekvenci na hodnoty odpovídající parametrm monitoru. Pokud rozlisení displeje pekracuje parametry SXGA nebo 75Hz, je zobrazena zpráva "Not Optimum Mode. Pokud obnovovací frekvence displeje pekracuje 85Hz, diplej pracuje správn, ale je zobrazena zpráva "Not Optimum Mode. Bhem této minuty provete nastavení do doporuceného rezimu. (Zpráva je po restartu systému zobrazována znovu. ) Na obrazovce monitoru není zádný obraz. [. . . ] ** Lead, Cadmium and Mercury are heavy metals which are Bio-accumulative. Mercury Statement (LCD Monitor, LCD TV, DLP Projection TV, Projector for USA only) LAMP(S) INSIDE THIS PRODUCT CONTAIN MERCURY AND MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF ACCORDING TO LOCAL, STATE OR FEDERAL LAWS For details see lamprecycle. org, eiae. org, or call 1-800-Samsung INFORMACE O PRODUKTU (S prevencí retence obrazu) U LCD monitor a televizor mze dojít k retenci obrazu. To je jev, ke kterému dochází pi zmn jednoho obrazu v druhý a zvlást byl-li pedchozí obraz statický a byl zobrazován po dlouhou dobu. Pi bzném provozu LCD panelu k retenci obrazových bod (pixel) nedochází. Pokud je vsak po dlouhou dobu zobrazen stejný obraz, mezi dvma elektrodami tekutého krystalu se nahromadí mírný rozdíl náboj. To mze mít za následek zmnu parametr tekutých krystal v urcitých cástech displeje. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG 710N

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG 710N bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag