Návod k použití SAMSUNG 700TSN-2 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG 700TSN-2. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG 700TSN-2 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG 700TSN-2.


SAMSUNG 700TSN-2 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (6420 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG 700TSN-2 (6348 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG 700TSN-2UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] SyncMaster 700TSn-2 820TSn-2 Displej LCD Uzivatelská pírucka Bezpecnostní pokyny Znacky Poznámka Tyto bezpecnostní pokyny je nutné dodrzovat, abyste zajistili svou bezpecnost a zabránili poskození majetku. Pecliv si pectte pokyny a pouzívejte výrobek správným zpsobem. Varování / Upozornní Pokud se nebudete ídit pokyny vyjádenými tímto symbolem, mze dojít k ublízení na tle nebo poskození výrobku. Poznámka Dlezité, ctte s porozumním Odpojte od zdroje elektrické energie Uzemnte, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem Zakázáno Nerozebírejte Nedotýkejte se Napájení Není-li výrobek po delsí dobu pouzíván, nastavte pocítac do rezimu DPM. [. . . ] 4) Rezimy obrazovky lze pouzít pouze tehdy, je-li pipojen televizor (pouze PAL) a polozka Image Size (Velikost obrazu) je nastavena na hodnotu Auto Wide (Automatický formát). Funkce Image Size Control (Velikost obrazu) je k dispozici pouze u obrazovek se stavem napájení ON (ZAP. ). Time 1. Klepnutím na ikonu Time (Cas) zobrazte obrazovku Time Control (Cas). Informacní mízka zobrazuje základní informace nutné pro ovládání casu. 1) Current Time (Aktuální cas) - Slouzí k nastavení aktuálního casu pro vybranou obrazovku (Cas pocítace). - Chcete-li zmnit aktuální cas, zmte cas pocítace. 2) On Time Setup (Nastavení casu zapnutí) Nastavte hodnoty pro polozky Hour (Hodiny), Minute (Minuty), AM/PM (DOP/ODP) v nabídce On Time Setup (Nastavení doby zapnutí), Status (Stav), Source (Zdroj), Volume (Hlasitost) vybraného displeje. 3) Off Time Setup (Nastavení casu vypnutí) Nastavte hodnoty pro polozky Hour (Hodiny), Minute (Minuty), AM/PM (DOP/ODP), Status (Stav) v nabídce Off Time Setup (Nastavení doby vypnutí) vybraného displeje. 4) Zobrazí nastavení nabídky On Time (Doba zapnutí). 5) Zobrazí nastavení nabídky On Time (Doba vypnutí). Ovládání casu je k dispozici pouze u obrazovek, jejichz stav napájení je ON (ZAP. ) V nabídce On Time Setup (Nastavení doby zapnutí) funguje moznost TV Source (Zdroj TV) pouze u model s TV. V nabídce On Time Setup (Nastavení doby zapnutí) funguje moznost MagicInfo Source (Zdroj MagicInfo) pouze u model s MagicInfo. PIP PIP Size 1. Tlacítkem Select All (Vybrat vse) nebo zaskrtnutím polícka vyberte obrazovku, kterou chcete nastavit. Informacní mízka zobrazuje základní informace nutné pro ovládání velikosti PIP (obrazu v obraze). 1) PIP Size (Velikost PIP) - Slouzí k zobrazení aktuální velikosti obrazu v obraze pouzívané obrazovky. 2) OFF (VYP. ) - Slouzí k vypnutí funkce PIP vybrané obrazovky. 3) Large (Velký) - Slouzí k zapnutí obrazu v obraze vybrané obrazovky a zmn velikosti na Large (Velký). 4) Small (Malý) - Slouzí k zapnutí obrazu v obraze vybrané obrazovky a zmn velikosti na Small (Malý). 5) Double1 - Slouzí k zapnutí obrazu v obraze vybrané obrazovky a zmn velikosti na Double 1. 6) Double 2 - Slouzí k zapnutí obrazu v obraze vybrané obrazovky a zmn velikosti na Double 2. 7) Double 3 (Dvojitý 3) (Obraz za obrazem-PBP) - Zapne funkci PBP vybraného displeje a zmní velikost na Double 3 (Dvojitý 3). Velikost obrazu v obraze lze ovládat zapnutím monitoru. PIP PIP Source 1. Klepnutím na ikonu PIP zobrazte obrazovku PIP. Informacní mízka zobrazuje základní informace nutné pro ovládání zdroje PIP (obrazu v obraze). 1) PIP Source (Zdroj PIP) - Zdroj obrazu v obraze lze ovládat zapnutím monitoru. [. . . ] Jednotka: Hz Píklad: Pokud se stejný záblesk opakuje 60krát za sekundu, jde o hodnotu 60 Hz. Horizontální frekvence Doba potebná k vykreslení jednoho ádku v horizontálním smru spojením pravého okraje s levým okrajem obrazovky se nazývá horizontální cyklus. Jeho pevrácená hodnota se oznacuje jako horizontální frekvence. Jednotka: kHz Postupné zobrazování vsech vodorovných ádk na obrazovce shora dol se oznacuje jako neprokládané zobrazení, stídavé zobrazování lichých a sudých ádk se oznacuje jako prokládané zobrazení. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG 700TSN-2

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG 700TSN-2 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag