Návod k použití SAMSUNG 400UXN-2 POWER CONSUMPTION GUIDE (VER.1.0)

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG 400UXN-2. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG 400UXN-2 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG 400UXN-2.


SAMSUNG 400UXN-2 POWER CONSUMPTION GUIDE (VER.1.0): Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1055 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG 400UXN-2 UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA (5024 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG 400UXN-2POWER CONSUMPTION GUIDE (VER.1.0)

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Hrozí riziko zásahu elektrickým proudem nebo pozáru. Pouzívejte pouze ádn uzemnnou zásuvku a zástrcku. Nesprávné uzemnní mze zpsobit zásah elektrickým proudem nebo poskození zaízení. Kabel napájení zapojte tak, aby nedoslo k jeho uvolnní. Spatné zapojení mze zpsobit pozár. Kabely pílis neohýbejte, ani na n nestavte tzké pedmty, které by mohly zpsobit poskození kabel. V opacném pípad hrozí riziko zásahu elektrickým proudem nebo pozár. Nepipojujte do jedné zásuvky pílis mnoho produzovacích kabel. [. . . ] MagicTuneTM umozuje rychle a pesn vyladit obraz, jednoduse nastavení ulozit a pouzívat takové konfigurace monitoru, které nejlépe vyhovují vasim potebám. Rezim OSD Rezim OSD umozuje snadné nastavení monitoru bez pedem definovaných krok. Mzete prost otevít pozadovanou polozku menu a snadno ji nastavit. Pehled | Instalace | Rezim OSD | Kalibrace barev | Odinstalování | Odstraování potízí Instalace 1. Vyberte jazyk instalace a klepnte na tlacítko "Dalsí". 4. Az se zobrazí okno prvodce instalací InstallShield Wizard, kliknte na " Dalsí. " 5. Podmínky pouzívání odsouhlasíte zvolením "I accept the terms of the license agreement" ("Souhlasím s podmínkami licencní smlouvy"). 6. Zvolte slozku, do které chcete program MagicTuneTM nainstalovat. 7. Kliknte na tlacítko "Install. " 8. Zobrazí se okno stavu instalace "Setup Status". 9. Kliknte na tlacítko "Dokoncit". 10. Po dokoncení instalace se na plose zobrazí ikona MagicTuneTM. Program spuste dvojím kliknutím na ikonu. V závislosti na vlastnostech vaseho pocítacového systému nebo monitoru se ikona programu MagicTuneTM nemusí vbec objevit. Pokud se tedy neobjeví, stisknte klávesu F5. Problémy pi instalaci Instalace programu MagicTuneTM mze být ovlivnna takovými faktory, jako je video karta, základní deska (Motherboard) a síové prostedí. Pokud máte bhem instalace problémy, vyhledejte kapitolu "Odstranní problém". Systémové pozadavky Operacní systémy WindowsTM 98 SE WindowsTM WindowsTM WindowsTM WindowsTM Me 2000 XP Home Edition XP Professional Doporucujeme pouzívat software MagicTuneTM pouze v systému WindowsTM 2000 nebo novjsím. Hardware pam min. 25 MB * Více informací získáte na webové. stránce MagicTuneTM. Pehled | Instalace | Rezim OSD | Kalibrace barev | Odinstalování | Odstraování potízí MagicTuneTM umoznuje rychle a presne vyladit obraz, jednoduse nastavení ulozit a pouzívat takové konfigurace monitoru, které nejlépe vyhovují vasim potrebám. Jak je vysvtleno v uzivatelské pírucce, je pímo závislé na rozhraní konkrétní obrazovky. Bhem pohybu otocného cepu nemusí cást programu MagicTuneTM fungovat správn. ídicí rezim MagicTuneTM se bude lisit v závislosti na modelu monitoru. Rezim OSD Rezim OSD usnaduje nastavení na vsech monitorech. Nkteré monitory podporují pouze ti rezimy ( Mode1, Mode2, Mode3) Týká se procesu, který optimalizuje barvy podle poteb uzivatele a tyto optimalizované barvy udrzuje. Magictune je vhodný pro uzivatele, kteí si chtjí prohlízet obrázky vcetn obrázk stazených ze sít Internet, nebo fotografie poízené digitálním fotoaparátem ci obrázky naskenované v prostedí Windows. Reset - Pro obnovení výchozího nastavení monitoru. Popis zálozky Image(Obraz) Upravte hodnoty Fine (Jemné), Coarse (Hrubé) a Pozice. . Fine (Jemné): Odstrauje sum jako jsou napíklad vodorovné pruhy. Jestlize sum nezmizí ani po jemném doladní, zopakujte to znovu po nastavení frekvence (rychlost hodin). Coarse (Hrubé): Odstrauje sum jako jsou napíklad svislé pruhy. Hrubé nastavení mze posunout zobrazovanou oblastí monitoru. Pomocí menu Horizontal Control ji mzete pemístit doprosted. Auto Setup : Polozka Auto umozuje automatické nastavení monitoru podle vstupního video signálu. Automaticky jsou nastaveny hodnoty polozek fine (jemný), coarse (hrubý) a position (pozice). Image Setup (Nastavení obrazu) Position (Poloha) Podle tchto pokyn nastavíte vodorovnou, svislou polohu obrazu na obrazovce. Sharpness Slijedite ove upute za promjenu jasnoe slike. Popis zálozky Option (Moznosti) Mzete nastavit, aby program MagicTuneTM pouzíval následující moznosti. Aktivní preference budou mít v zaskrtávacím okénku "V". Jakoukoliv preference zapnete nebo vypnete umístním kurzoru na okénko a kliknutím. [. . . ] To je jev, ke kterému dochází pi zmn jednoho obrazu v druhý a zvlást byl-li pedchozí obraz statický a byl zobrazován po dlouhou dobu. Záruka Záruka nepokrývá poskození zpsobené nehybným obrazem. Pi bzném provozu LCD panelu k retenci obrazových bod (pixel) nedochází. Pokud je vsak po dlouhou dobu zobrazen stejný obraz, mezi dvma elektrodami tekutého krystalu se nahromadí mírný rozdíl náboj. To mze mít za následek zmnu parametr tekutých krystal v urcitých cástech displeje. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG 400UXN-2

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG 400UXN-2 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag