Návod k použití SAMSUNG 400EX UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG 400EX. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG 400EX bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG 400EX.


SAMSUNG 400EX UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (7027 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG 400EX DOC(DECLARATION OF CONFORMITY) (114 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG 400EXUŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] SyncMaster 400EX(n), 460EX(n), 550EX(n) Displej LCD Uzivatelská pírucka Barva a vzhled se mohou lisit podle výrobku. Specifikace mohou být zmnny bez pedchozího upozornní za úcelem zlepsení výkonu výrobku. Bezpecnostní pokyny Znacky Poznámka Tyto bezpecnostní pokyny je nutné dodrzovat, abyste zajistili svou bezpecnost a zabránili poskození majetku. Pecliv si pectte pokyny a pouzívejte výrobek správným zpsobem. Varování / Upozornní Pokud se nebudete ídit pokyny vyjádenými tímto symbolem, mze dojít k ublízení na tle nebo poskození výrobku. [. . . ] Pokud se pipojení k monitoru nezdaí, zapne se nebo vypne funkce penásející výsledek e-mailem. . Pomocí polozky Control Tools (Nástroje ovládání) nastavte obrazovky. 5. Slouzí k zapínání a vypínání (On/Off) funkce OSD. -V závislosti na výrobku nemusí být podporováno. <Poznámka> Funkce dálkového ovladace Enable/Disable (Aktivovat/Deaktivovat) funguje bez ohledu na stav napájení (On/Off - Zap. /Vyp. ). To platí pro vsechny obrazovky propojené s aplikací MDC. Bez ohledu na stav v okamziku zavení aplikace MDC se vsak funkce píjmu signálu dálkového ovladace vsech obrazovek spoustí ve stavu Enable (Aktivovat). Add a Device 1. Klepnutím na ikonu System zobrazte obrazovku System. Informacní mízka zobrazuje základní informace nutné pro ízení System. 1) Power Status (Stav napájení) 2) Input 3) Image Size (Velikost obrazu) 4) On Timer 5) Off Timer 2. Slouzí k výbru displej, které chcete nastavit, a to pomocí tlacítka Select nebo píslusných zaskrtávacích polícek. Nabídka System umozuje ovládání funkcí vybrané obrazovky. 1) Power On/Off (Napájení Zap. /Vyp. ) - Slouzí k zapnutí nebo vypnutí napájení vybrané obrazovky. 2) Volume (Hlasitost) - Slouzí k ovládání úrovn hlasitosti vybrané obrazovky. Hodnota hlasitosti vybrané obrazovky se pijímá ze zaízení a zobrazuje se v posuvníku. (Zrusením výbru jednoho ci vsech displej se obnoví výchozí hodnota 10. ) 3) Mute On/Off (Ztlumení Zap. /Vyp. ) - Vypíná/zapíná funkci video stny vybraného displeje. Kdyz vybíráte jednotlivá zaízení, aktivujte funkci Mute (Ztlumit), pokud je u daného zaízení k dispozici. Funkce Mute (Ztlumit) se automaticky deaktivuje pi nastavování úrovn hlasitosti. (Pokud zrusíte výbr nebo zvolíte "Select All" (Vybrat vse), hodnoty se vrátí na výchozí. ) Funkce Volume Control (Ovládání hlasitosti) a Mute (Ztlumit) jsou k dispozici pouze u obrazovek se stavem napájení ON (ZAP. ). Slouzí k výbru, zda zobrazit obrazovku nabídky pomocí nabídky OSD Display. 1) Source OSD - Slouzí k nastavení, zda má být zobrazena nabídka OSD Source jako indikace pi zmn polozky Source. 2) Not Optimum Mode OSD - Slouzí k nastavení, zda má být zobrazena nabídka OSD rezimu Optimum jako indikace, ze aktuální rezim není podporován. 3) No Signal OSD - Slouzí k nastavení, zda má být zobrazena nabídka OSD Není signál jako indikace stavu bez signálu. 4) MDC OSD - Slouzí k nastavení, zda má být zobrazena nabídka OSD MDC jako indikace zmny nastavení prostednictvím aplikace MDC. Network 1) Výbrem moznosti Vse nebo Clear All provete píslusnou operaci s pidanými zaízeními. Pípadn mzete u vybraných zaízení provést operaci Refresh nebo Delete. [. . . ] Jednotka: Hz Píklad: Pokud se stejný záblesk opakuje 60krát za sekundu, jde o hodnotu 60 Hz. Horizontální frekvence Doba potebná k vykreslení jednoho ádku v horizontálním smru spojením pravého okraje s levým okrajem obrazovky se nazývá horizontální cyklus. Jeho pevrácená hodnota se oznacuje jako horizontální frekvence. Jednotka: kHz Postupné zobrazování vsech vodorovných ádk na obrazovce shora dol se oznacuje jako neprokládané zobrazení, stídavé zobrazování lichých a sudých ádk se oznacuje jako prokládané zobrazení. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG 400EX

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG 400EX bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag