Návod k použití SAMSUNG 320PX RYCHLÝ PRŮVODCE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG 320PX. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG 320PX bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG 320PX.


SAMSUNG 320PX RYCHLÝ PRŮVODCE: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1658 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG 320PXRYCHLÝ PRŮVODCE

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Nepouzíváte-li monitor nebo necháváte-li jej po delsí dobu bez dozoru, vypnte jej. Pohled zezadu Poznámka · Podrobnjsí informace o zapojení kabel naleznete v kapitole Zapojení kabel v cásti Nastavení. Konfigurace zadní cásti monitoru se mze mírn lisit podle modelu monitoru. 1) RS232C OUT/IN (Sériový port RS232C) : Port programu MDC (Multiple Display Control) 2) DVI / PC IN [RGB] (Konektor zapojení videosignálu z pocítace ) : Pomocí kabelu D-Sub (15kolíkový D-Sub) ­ Rezim PC (analogový pocítac) 3) DVI / PC IN [DVI(HDCP)] (Konektor zapojení videosignálu z pocítace ) : Pomocí kabelu DVI (DVI-D - DVI-D) ­ rezim DVI (digitální pocítac) 4) DVI / PC IN [PC/DVI/BNC AUDIO IN] (Konektor zapojení audiosignálu PC/DVI/BNC (vstup)) 5) COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R] (Konektor zapojení komponentního audiosignálu (vstup)) 6) BNC/COMPONENT IN [R/PR, G/Y, B/PB, H, V] (Konektor zapojení komponentního signálu (výstup)) Zapojení BNC (analogový pocítac): port zapojení R, G, B, H, V Zapojení komponentního signálu: port zapojení PR, Y, PB 7) BNC/COMPONENT IN [R/PR, G/Y, B/PB, H, V] (Konektor zapojení komponentního signálu (vstup)) 8) AV AUDIO IN [L-AUDIO-R](Konektor zapojení audiosignálu monitoru (vstup)) 9) AV OUT [VIDEO](Konektor zapojení VIDEO) : Rezim AV (výstup) 10) AV IN [VIDEO](Konektor zapojení VIDEO) (vstup) 11) AV OUT [S-VIDEO](Konektor zapojení S-Video): Rezim S-Video (výstup) 12) AV IN [S-VIDEO](Konektor zapojení S-Video) (vstup) 13) EXT SPEAKER(8 ) [- - L - +, - - R - +](VNJSÍ reproduktor (8 )) 14) AUDIO OUT [L-AUDIO-R](Konektor zapojení audiosignálu monitoru (výstup)) AUDIO OUT (monitorový výstup): pipojení PC, DVI, BNC 15) POWER S/W (Pepínac zapnutí/vypnutí napájení) ON [ | ] / OFF [O] Vypínání a zapínání monitoru. 16) POWER IN (Port pro napájecí kabel) : Kabel napájení, zapojuje se do zdíky monitoru a zásuvky ve zdi. Poznámka · Pocet monitor, které mohou být propojeny prostednictvím pipojení dalsího zaízení, se mze lisit v závislosti na pouzitém kabelu, zdroji signálu atd. Pi pouzití kabelu odolného proti degradaci signálu lze pipojit az deset zaízení. 17) Zámek Kensington Zámek Kensington je zaízení pouzívané pro fyzické pipevnní systému pi jeho pouzití na veejných místech. (Zaízení pro uzamknutí musí být zakoupeno zvlás. ) Informace o pouzívání zámku získáte u prodejce. [. . . ] Ped zasunutím napájecího kabelu do zásuvky musí být zemnicí vodic správn pipojen. Pi odpojování zemnicího vodice musí být vodic nejdíve odpojen od zdroje napájení. Poznámka · DVD pehráva c, videorekordér, videokameru nebo pocíta c. Podrobné informace o pipojen í zaí zení s audiovizuálním vstupem naleznete v kapitole U ivatelské ovládací prvky v oddíle Nastavení monitoru. Pipojení pocítace 1) Pipojte napájecí kabel monitoru do zdí ky na zadní stran monitoru. Zapnte napájení. 2) Existují 3 zpsoby pipojení výstupu D -sub k monitoru. Poznámka · Tlacítkem Source (Zdroj) na celní stran monitoru nebo dálkovém ovladaci vyberte monost Component odpovídající DVD pehrávaci. · Poté spuste DVD pehrávac s vlozeným diskem DVD. Poznámka · Kabel Component nen í soucást í dodávky. Popis komponentního videa naleznete v uzivatelské pí rucce DVD pehrávace. Pipojení videokamery 1) Najdte výstupní zdíky A/V na videokamee. Obvykle se nacházejí na boku nebo na zadní stran videokamery. Propojte zdíky výstupu zvuku AUDIO OUTPUT na videokamee se zdíkami AV AUDIO IN [L-AUDIO -R] na monitoru pomocí sady zvukových kabel. 2) Propojte zdíku výstupu obrazu VIDEO OUTPUT na videokamee se zdíkami AV IN [VIDEO] na monitoru obrazovým kabelem. Poznámka · Tlacítkem Source (Zdroj) na celní stran monitoru nebo dálkovém ovladaci vyberte monost AV odpovídající videokamee. Poznámka · Zde zobrazené obrazové a zvukov é kabely se obvykle dodávají s videokamerou. (Pokud tomu tak není, navstivte místní prodejnu se spotební elektronikou. ) Pokud je videokamera stereofonní, bude teba pipojit sadu dvou kabel. Pipojení digitálního televizního pijímace (DTV) Poznámka · Uv ádíme pipojení bného digit álního televizního pijímace. 1) Propojte zdíky BNC/COMPONENT IN - port P R, Y, PB na monitoru se zdíkami PR, Y, PB na digitálním televizním p ijímaci pomoc í kabelu Component. 2) Propojte zdíky COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R] na monitoru se zdíkami zvukového výstupu AUDIO OUT na DVD pehrávaci pomocí sady zvukových kabel. Poznámka · Tlacítkem Source (Zdroj) na celní stran monitoru nebo dálkovém ovladaci vyberte monost Component odpovídající digitáln ímu televizn ímu pijímaci. Poznámka · Popis komponentního videa naleznete v uzivatelské pí rucce k digit áln ímu televizn ímu p ijímaci. Pipojení reproduktor Poznámka · Upevnte PIJ ÍMA C a reproduktor pomoc í sroubk. * Pipojte sadu reproduktor bez stojanu. Poznámka · Propojte kabelem reproduktoru zdíku pro reproduktor na zadní stran PIJÍMACE se zdíkou reproduktoru na zadní stran reproduktoru. Poznámka · Nepemísujte PIJ ÍMA C s reproduktorem, pokud jsou propojené. Mz e dojít k poskození drzáku pro pipojení reproduktoru PIJ ÍMA CE. Pipojení zvukového systému Poznámka · Propojte sadou zvukových kabel konektory AUX L, R na AUDIO SYSTEM (ZVUKOVÉM S YSTÉMU) s konektory AUDIO OUT [L-AUDIO-R] na monitoru. Vsechna práva vyhrazena Zvolte jazyk Hlavní stránka Model SyncMaster 320PX Bezpecnostní opatení Úvod Zapojení Pouzívání softwaru Nastavení monitoru Odstraování závad Barva a vzhled výrobku se mohou lisit v závislosti na modelu a specifikace výrobku se mohou zmnit bez pedchozího upozornní z dvodu zlepsení výkonu výrobku. Kontrola funkce autotestu Kontrolní seznam Casté dotazy Specifikace Informace Píloha Odstraování závad Kontrola funkce autotestu Poznámka · Nez se obrátíte na servis, zkontrolujte následující polozky. Setkáte-li se s problémy, které nedokázete sami odstranit, obrate se na servisní stedisko. Kontrola funkce autotestu Monitor obsahuje funkci samokontroly, která umozuje kontrolu správné funkce monitoru. Pokud je na cerném pozadí monitoru zobrazen následující obrázek ("Check Signal Cable" (Zkontrolujte videokabel)), monitor se nachází v normálním funkcním stavu, ale nemze najít zádný videosignál: V rezimu automatického testu svítí zelený indikátor napájení a po obrazovce se pohybuje císlo. 4) Vypnte monitor a pipojte video kabel znovu; potom zapnte pocítac i monitor. Pokud obrazovka monitoru zstává i po pedchozí procedue prázdná, zkontrolujte funkci grafického adaptéru a pocítace; monitor pravdpodobn pracuje normáln. Check Cooling System Pokud se na obrazovce objeví zpráva , , Check Cooling System", znamená to, ze se vyskytl problém s chladicím ventilátorem. Ohledn opravy nebo výmny ventilátoru se obrate na servisní centrum. Prostedí Obrazovku lze sledovat dokonce v zobrazení vtsím nez 1360 x 768. [. . . ] Systémy Windows ME/2000: Nastavte rozlisení pomocí oken Ovládací panely, Obrazovka, Nastavení. * Podrobnosti si vyzádejte u výrobce grafického adaptéru. Jak mohu nastavit funkci systému pro úsporu energie (Power Saver)? Systémy Windows XP: Nastavte rozlisení pomocí oken Ovládací panely, Vzhled a motivy, Obrazovka, Nastavení. Tuto funkci nastavte pomocí parametr subsystému BIOS pocítace nebo pomocí spoice obrazovky. (Podrobnjsí informace vyhledejte v dokumentaci k systému Windows ci k pocítaci). [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG 320PX

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG 320PX bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag