Návod k použití SAMSUNG 2243LNX UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG 2243LNX. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG 2243LNX bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG 2243LNX.


SAMSUNG 2243LNX UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4377 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG 2243LNX (2843 ko)
   SAMSUNG 2243LNX QUICK GUIDE (1111 ko)
   SAMSUNG 2243LNX DOC(DECLARATION OF CONFORMITY) (94 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG 2243LNXUŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] SyncMaster 2243LNX Monitor LCD Uzivatelská pírucka Bezpecnostní pokyny Znacky Poznámka Pro vasi bezpecnost a pro pedcházení poskození majetku je nutné se ídit tmito pokyny. Pectte si dkladn pokyny a pouzívejte výrobek pouze správným zpsobem. Varování / Upozornní V opacném pípad by mohlo dojít k úmrtí nebo zranní osob. V opacném pípad by mohlo dojít ke zranní osob nebo skodám na majetku. Pouzité znacky Zakázáno Dlezité, ctte s porozumním Odpojte od zdroje elektrické energie Uzemnte, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem Nerozebírejte Nedotýkejte se Napájení Není-li výrobek po delsí dobu pouzíván, nastavte pocítac do rezimu DPM. [. . . ] 26 Pouzívání softwaru Ikona pro spustní programu MagicTuneTM se nemusí v závislosti na specifikaci pocítacového systému nebo monitoru zobrazit. Pokud k této situaci dojde, stisknte klávesu F5. Problémy pi instalaci Instalace programu MagicTuneTM mze být ovlivnna nkolika faktory, jako je videokarta, základní deska a síové prostedí. Systémové pozadavky OS · · · · Windows 2000 Windows XP Home Edition Windows XP Professional Windows VistaTM Doporucujeme pouzívat program MagicTuneTM pouze v systému Windows® 2000 nebo novjsím. Hardware · · 32 MB pamti nebo více 60 MB místa na pevném disku nebo více Dalsí informace naleznete na webové stránce programu MagicTuneTM. Odebrání Software MagicTuneTM mze být odstrann pouze pomocí funkce , , Add or Remove Programs (Pidat nebo odebrat programy)" prostednictvím ovládacího panelu systému Windows®. Pi odebírání programu MagicTuneTM postupujte podle tchto krok. Pejdte na , , Task Tray (Hlavní panel)" , , Start" , , Settings (Nastavení)" a vyberte v nabídce polozku , , Control Panel (Ovládací panely)". Pokud program bzí v systému Windows® XP, pejdte na polozku , , Control Panel (Ovládací panely)" v nabídce , , Start". Klepnte na ikonu , , Add or Remove Programs (Pidat nebo odebrat programy)" v okn , , Control Panel (Ovládací panely)". Na obrazovce , , Add or Remove Programs (Pidat nebo odebrat programy)" pejdte dol a vyhledejte polozku , , MagicTuneTM". Klepnutím na tlacítko , , Change/Remove (Zmnit nebo odebrat programy)" program odeberete. Klepnutím na tlacítko , , Yes (Ano)" spustíte proces odebrání. Pockejte, dokud se nezobrazí dialogové okno , , Uninstall Complete (Odinstalování bylo dokonceno)". Poznámka Technickou podporu pro program MagicTuneTM, casto kladené dotazy (otázky a odpovdi) a aktualizace softwaru najdete na webové stránce programu MagicTuneTM. 6. Pouzívání softwaru 28 Nastavení monitoru Pímé funkce AUTO Pi stisknutí tlacítka , , AUTO" se ve stedu obrazovky objeví obrazovka automatického nastavení. Automatické nastavení umozuje monitoru automatické pizpsobení analogovému vstupnímu signálu. (Dostupné pouze v rezimu Analog. ) Pokud funkce automatického nastavení nefunguje správn, stisknte opt tlacítko , , AUTO" pro nové, pesnjsí nastavení obrazu. Jestlize zmníte rozlisení prostednictvím okna ovládacích panel, bude funkce automatického nastavení provedena automaticky. Zamknutí a odemknutí OSD Po stisknutí tlacítka AUTO po uzamcení nabídky na obrazovce 29 Nastavení monitoru Po stisknutí tlacítka MENU po uzamcení nabídky na obrazovce Tato funkce uzamkne nabídku na obrazovce, aby byl zachován aktuální stav nastavení a bylo ostatním zabránno toto nastavení zmnit. Uzamknutí: Podrzte tlacítko MENU po dobu více nez pt (5) sekund, tím se aktivuje funkce uzamcení nabídky na obrazovce. Odemknutí: Podrzte tlacítko MENU po dobu více nez pt (5) sekund, címz se deaktivuje funkce uzamcení nabídky na obrazovce. 30 Nastavení monitoru Poznámka I kdyz je funkce uzamcení nabídky na obrazovce aktivní, stále mzete nastavit jas a kontrast a provádt nastavení Customized Key ( ) pomocí tlacítka Direct. Customized key Piazení klávesy pro uzivatelské úpravy lze pouzít pro tlacítko Custom dle vasich pozadavk. Chcete-li po konfiguraci klávesy pro uzivatelské úpravy na urcitou funkci zobrazit provozní obrazovku po stisknutí tlacítka [ ], klepnte na název jednotlivých funkcí. ( Image Size - MagicBright - MagicColor - Color Effect) Poznámka Klávesu pro uzivatelské úpravy lze nakonfigurovat na pozadovanou funkci prostednictvím nabídky Setup > Customized Key. 31 Nastavení monitoru Brightness Pokud není zobrazena nabídka na obrazovce, upravte jas pomocí tlacítka Brightness ( ). Funkce OSD Picture Color Image OSD Setup Information Brightness Contrast MagicBright Color trol Con- Color Effect Gamma H-Position V-Position MagicColor Color Tone Coarse Language Reset Fine H-Position Sharpness V-Position Transparen- Display Time cy Image Size Customized Off Timer Key Picture Brightness (Není k dispozici v rezimu MagicBright funkce Dynamic Contrast. ) 32 Nastavení monitoru Pomocí nabídek na obrazovce mzete upravit jas podle vlastní volby. MENU , MENU Contrast (Není k dispozici v rezimu MagicBright funkce Dynamic Contrast. ) Pomocí nabídek na obrazovce mzete upravit kontrast podle vlastní volby. ( Toto nastavení není k dispozici v rezimu MagicColor pi nastavení Full a Intelligent. ) MENU , , MENU 33 Nastavení monitoru MagicBright Chcete-li procházet pedkonfigurované rezimy, stisknte tlacítko . MagicBright je nová funkce poskytující optimální prostedí pro zobrazení, závisející na obsahu sledovaného obrazu. [. . . ] Cím blíze jsou body k sob, tím vyssí je rozlisení. Vzdálenost mezi dvma body stejné barvy se oznacuje jako , , roztec bod". Jednotka: mm Obrazovku je nutné nkolikrát za sekundu pekreslovat, aby se uzivateli zobrazoval obraz. Frekvence tohoto opakování za sekundu se oznacuje jako vertikální frekvence neboli obnovovací frekvence. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG 2243LNX

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG 2243LNX bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag