Návod k použití SAMSUNG 2233BW UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG 2233BW. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG 2233BW bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG 2233BW.


SAMSUNG 2233BW UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4522 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG 2233BW QUICK GUIDE (971 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG 2233BWUŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] SyncMaster 2233BW/2233GW Monitor LCD Uzivatelská pírucka Bezpecnostní pokyny Znacky Poznámka Tyto bezpecnostní pokyny je nutné dodrzovat, abyste zajistili svou bezpecnost a zabránili poskození majetku. Pecliv si pectte pokyny a pouzívejte výrobek správným zpsobem. Varování / Upozornní V opacném pípad mze dojít ke smrtelnému úrazu nebo zranní osob. V opacném pípad mze dojít ke zranní osob nebo poskození majetku. [. . . ] Program spustíte poklepáním na ikonu. Ikona pro spustní programu Multiscreen se nemusí v závislosti na specifikaci pocítacového systému nebo monitoru zobrazit. Pokud k této situaci dojde, stisknte klávesu F5. Problémy pi instalaci Instalace programu MultiScreen mze být ovlivnna nkolika faktory, jako je videokarta, základní deska a síové prostedí. Systémové pozadavky OS · Windows 2000 29 Pouzívání softwaru · · · Windows XP Home Edition Windows XP Professional Windows VistaTM Doporucujeme pouzívat program MultiScreen pouze v systému Windows® 2000 nebo novjsím. Hardware · · 32 MB pamti nebo více 60 MB místa na pevném disku nebo více Odebrání Software Multiscreen mze být odstrann pouze pomocí funkce , , Add or Remove Programs (Pidat nebo odebrat programy)" prostednictvím ovládacího panelu systému Windows®. Pi odebírání programu Multiscreen postupujte podle tchto krok. V nabídce , , Start" zvolte polozky , , Setting/Control Panel (Nastavení/Ovládací panely)" a poklepejte na ikonu , , Add/Delete a program (Pidat nebo odebrat programy)". Ze seznamu vyberte polozku Multiscreen a klepnte na tlacítko , , Add/Delete (Zmnit nebo odebrat)". 30 Nastavení monitoru Pímé funkce AUTO Pi stisknutí tlacítka , , AUTO" se ve stedu obrazovky objeví obrazovka automatického nastavení. Automatické nastavení umozuje monitoru automatické pizpsobení analogovému vstupnímu signálu. (Dostupné pouze v rezimu Analog. ) Pokud funkce automatického nastavení nefunguje správn, stisknte opt tlacítko , , AUTO" pro nové, pesnjsí nastavení obrazu. Jestlize zmníte rozlisení prostednictvím okna ovládacích panel, bude funkce automatického nastavení provedena automaticky. Zamknutí a odemknutí OSD Po stisknutí tlacítka AUTO po uzamcení nabídky na obrazovce Po stisknutí tlacítka MENU po uzamcení nabídky na obrazovce 31 Nastavení monitoru Tato funkce uzamkne nabídku na obrazovce, aby byl zachován aktuální stav nastavení a bylo ostatním zabránno toto nastavení zmnit. Uzamknutí: Podrzte tlacítko MENU po dobu více nez pt (5) sekund, tím se aktivuje funkce uzamcení nabídky na obrazovce. Odemknutí: Podrzte tlacítko MENU po dobu více nez pt (5) sekund, címz se deaktivuje funkce uzamcení nabídky na obrazovce. Poznámka I kdyz je funkce uzamcení nabídky na obrazovce aktivní, stále mzete nastavit jas a kontrast a provádt nastavení Customized Key ( ) pomocí tlacítka Direct. Customized key Piazení klávesy pro uzivatelské úpravy lze pouzít pro tlacítko Custom dle vasich pozadavk. Chcete-li po konfiguraci klávesy pro uzivatelské úpravy na urcitou funkci zobrazit provozní obrazovku po stisknutí tlacítka [ ], klepnte na název jednotlivých funkcí. (MagicBright - MagicColor - Color Effect- Image Size ) Poznámka Klávesu pro uzivatelské úpravy lze nakonfigurovat na pozadovanou funkci prostednictvím nabídky Setup > Customized Key. 32 Nastavení monitoru Brightness Pokud není zobrazena nabídka na obrazovce, upravte jas pomocí tlacítka Brightness ( ). SOURCE Zvolí video signál pi vypnuté funkci OSD. Funkce OSD Picture Color Image OSD Setup Information Brightness Contrast MagicBright MagicColor Color Tone Color Con- Color Effect Gamma trol Coarse Language Reset Fine Transparency Customized Key Sharpness H-Position Display Time Off Timer Auto Source Image Size V-Position Picture Brightness (Není k dispozici v rezimu MagicBright funkce Dynamic Contrast. ) 33 Nastavení monitoru Pomocí nabídek na obrazovce mzete upravit jas podle vlastní volby. MENU , MENU Contrast (Není k dispozici v rezimu MagicBright funkce Dynamic Contrast. ) Pomocí nabídek na obrazovce mzete upravit kontrast podle vlastní volby. ( Toto nastavení není k dispozici v rezimu MagicColor pi nastavení Full a Intelligent. ) MENU , , MENU MagicBright Chcete-li procházet pedkonfigurované rezimy, stisknte tlacítko 34 . Nastavení monitoru MagicBright je nová funkce poskytující optimální prostedí pro zobrazení, závisející na obsahu sledovaného obrazu. Nyní je k dispozici sedm rzných rezim: Custom, Text, Internet, Game, Sport, Movie a Dynamic Contrast. Kazdý rezim má vlastní pednastavenou úrove jasu. Jedno z tchto sedmi nastavení mzete snadno zvolit stisknutím tlacítka Customized Key. · Custom Pestoze byly pednastavené hodnoty nasimi techniky pecliv zvoleny, nemusí v závislosti na vasich zvyklostech vyhovovat pro optimální pohodu vasich ocí. V takovém pípad nastavte jas a kontrast pomocí nabídky na obrazovce. · Text Pro dokumenty nebo práci s obtízným textem. [. . . ] Cím blíze jsou body k sob, tím vyssí je rozlisení. http://www. samsung. com/lv Vzdálenost mezi dvma body stejné barvy se oznacuje jako 8-800-77777 bod". Jednotka: mm http://www. samsung. lt , , roztec 8-10-800-500-55-500 http://www. samsung. kz Obrazovku je nutné nkolikrát za sekundu pekreslovat, aby 00-800-500-55-500 se uzivateli zobrazoval obraz. Frekvence tohoto opakování 8-800-555-55-55 za sekundu se oznacujehttp://www. samsung. ru neboli objako vertikální frekvence novovací frekvence. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG 2233BW

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG 2233BW bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag