Návod k použití SAMSUNG 1000W UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAMSUNG 1000W. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAMSUNG 1000W bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAMSUNG 1000W.


SAMSUNG 1000W UŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (10033 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SAMSUNG 1000W (9372 ko)
   SAMSUNG 1000W (9372 ko)
   SAMSUNG 1000W OPEN SOURCE GUIDE (VER.1.0) (468 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAMSUNG 1000WUŽIVATELSKÁ PŘIRUČKA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Digitální Fotorámecek Návod k pouzití 800W 1000W Klepnte Obsah Bezpecnostní upozornní Zacínáme Pehrávání multimédií Procházení a správa multimédií Úprava nastavení Dodatek Rejstík Tento návod si pozorn pectte, obsahuje dlezité informace ke správnému pouzití a údrzb. Obrázky a snímky obrazovek v tomto návodu pocházejí z modelu 800W. Obsah Návodné ikony Nez zacnete, seznamte se s ikonami v tomto návodu: Pozor - oznacení situací, které mohou vést k poskození pístroje nebo jiného zaízení Poznámka - poznámky, tipy k pouzití a dalsí informace Bezpecnostní upozornní . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Zacínáme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Obsah balení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Poznáváme rámecek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Provedení základních nastavení . . . . . . . . . . . 11 Poznáváme hlavní nabídku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Pejdte na jednu z následujících mozností a dotknte se e. Moznost Home Rotate Zoom Background Music Settings Popis Zobrazení hlavní nabídky Otocení snímku (Original, 90°, -90°, 180°) Zvtsení snímku (x1, x2, x4) Zapnutí a vypnutí hudby na pozadí Otevení nabídky Settings (str. 22) · Otácet a zvtsovat snímky mzete pouze v rezimu Photo Only a Photo & Clock. · Kdyz si snímek piblízíte, mzete se po nm posouvat dotykem u, d, l nebo r. · Pro soucasné sledování snímk s hudbou vyberte hudbu na pozadí. · Po volb prezentace budou automaticky pehrány vsechny hudební soubory ze zvolené slozky. 3 Po skoncení úprav se dotknte e. · Pokud se dotknete b nabídce Settings, objeví se hlavní nabídka. Pro pehrání prezentace se dotknte s. 21 Pehrávání multimédií Pehrávání prezentace (pokracování) Settings Category Option Volba efekt prezentace Slideshow Transition Slideshow Speed Slideshow Mode Slideshow Order View Mode Slideshow Aspect Ratio Auto Rotation Display Photo Info : On Photos Clock Alarm General Support Fast Normal Slow Nastavení pechodových efekt, rychlosti, rezimu pehrávání a poadí snímk v prezentaci. 1 2 3 4 Dotknte se m bhem prezentace. Pejdte na Photos a dotknte se e. Efekty prezentace mzete rovnz vybrat volbou Photos v nabídce Settings. Pejdte na jednu z následujících mozností a dotknte se e. Moznost Slideshow Transition Slideshow Speed Slideshow Mode Popis Volba pechodového efektu (No Effect, Fade, Blinds, Cross Comb, Checkerboard, Slide, Wipe, Silk, Wheel, Circle, Box In/Out, Diamond, Plus, Uncover, Push, Stairs, Random) Vyberte rychlost prezentace (Fast, Normal, Slow) · All photos: Pehrávání vsech snímk v poadí podle názv · Photos in folder: Pehrávání vsech snímk ze zvolené slozky v poadí podle názv · One photo: Opakování zvoleného snímku 22 Pehrávání multimédií Pehrávání prezentace (pokracování) Moznost Option Settings Category Popis Slideshow Order View Mode · Normal: Pehrávání snímk v poadí podle názv · Shuffle: Pehrávání v náhodném poadí Zmna rezimu zobrazení (str. 20) · Original Fit: Zobrazení snímk v pvodní velikosti. Pokud je snímek vtsí nez obrazovka, bude upraven tak, aby vyplnil obrazovku ve stejném pomru stran · Auto Fit: Zmna velikosti snímk tak, aby vyplnily obrazovku ve stejném pomru (nkteré cásti snímku se nemusí zobrazit) · Fit to Width: Zmna velikosti snímku tak, aby vyplnil síku obrazovky · Fit to Screen: Zmna velikosti snímku tak, aby vyplnil obrazovku · Slide Fit*: Zmna velikosti snímk tak, aby se pizpsobily nejdelsím okrajem obrazovce. Rámecek automaticky zobrazí zbývající cásti snímk ve smru zleva doprava nebo odshora dol (napíklad u panoramatických snímk nebo snímk na výsku) Automatické otocení snímk tak, aby zaplnily obrazovku bhem prezentace (napíklad síka panoramatického snímku se zmensí, aby zaplnila obrazovku v zobrazení na výsku) Zobrazení podrobností kazdého snímku prezentace Photos Clock Alarm General Support Slideshow Transition Slideshow Speed Slideshow Mode Slideshow Order View Mode Slideshow Aspect Ratio Auto Rotation Display Photo Info Original Fit Auto Fit Fit to Width Fit to Screen Slide Fit Slideshow Aspect Ratio Auto Rotation Display Photo Info * Pokud se v rezimu Slide Fit pokusíte zobrazit snímky s rozlisením nizsím nez 184 ppi nebo sirsí nez 2600 pixel a vyssí nez 2000 pixel, snímky mohou být deformované. 5 Pro pehrání prezentace se dotknte s. 23 Pehrávání multimédií Pehrávání videa 1 2 3 4 Pause Volume Prev/Next V hlavní nabídce vyberte umístní pamti (Frame Memory, SD Card nebo USB). Pejdte na soubor a dotykem e spuste pehrávání videa. Pehrávání mzete ídit tmito tlacítky: Dotykové tlacítko Popis m d/u l/r e b Otevení nabídky videa Nastavení hlasitosti Skok vzad nebo vped; prohledávání vzad nebo vped v souboru (dotykem a pidrzením) Perusení nebo pokracování pehrávání Návrat do pedchozí úrovn Optimální rozlisení videa nebo kodek Codec Bit rate Video MPEG4 (*. avi) 2000 Kbps · 800W : 720 X 540 Resolution · 1000W : 720 X 540 Frame rate Codec Bit rate Sample rate Channel A/V Sync 30fps, CBR MP3 (MPEG1-layer3) 320kbps 48 KHz 2 Basic Pokud rámecek urcitou dobu neobsluhujete bhem perusení pehrávání videa, zobrazí se spoic obrazovky. Pro návrat do pehrávace videa se dotknte kteréhokoli tlacítka krom p. Audio 24 Pehrávání multimédií Pehrávání videa (pokracování) Pouzití nabídek videa Home Play Mode Play Order Repeat Video Aspect Ratio Subtitle Encoding Subtitle Sync Subtitle Sync Reset Settings : All videos : Normal : On Original Fit Default 1 2 Dotknte se m bhem pehrávání. Pejdte na jednu z následujících mozností a dotknte se e. Moznost Home Play Mode Popis Zobrazení hlavní nabídky · All videos: Pehrávání vsech videí v poadí podle názv · Videos in folder: Pehrávání vsech videí ze zvolené slozky v poadí podle názv · One video: Opakování zvoleného videa · Normal: Pehrávání videí v poadí podle názv · Shuffle: Pehrávání videí v náhodném poadí Nastavení opakovaného pehrávání Play Order Repeat · Original Fit: Zobrazení snímk v pvodní velikosti. Pokud je snímek vtsí nez obrazovka, bude upraven tak, aby vyplnil obrazovku ve stejném pomru stran Video Aspect · Fit to Width: Zmna velikosti snímku tak, aby vyplnil Ratio síku obrazovky · Fit to Screen: Zmna velikosti snímku tak, aby vyplnil obrazovku 25 Pehrávání multimédií Pehrávání videa (pokracování) Moznost Popis Výbr moznosti kódování · Default: Titulky se dekódují ve stejném jazyce, jaký byl zvolen v nastaveních General Settings rámecku · Rzné jazyky: Kódování titulk do urceného jazyka souboru · UTF-8: Kódování titulk do formátu Unicode (UTF-8) · Pokud soubor s titulky podporuje více nez jeden jazyk, rámecek zobrazí na displeji pouze první jazyk ze seznamu. · Pi nesprávném nastavení jazyka se titulky nezobrazí správn. Nastavení stupn synchronizace titulk · Select: Ulození vybraného stupn synchronizace (Zvolená synchronizace se pouzije i pro ostatní videa. Ped pehrávání jiného videa proto resetujte synchronizaci volbou Subtitle Sync Reset. ) · Back: Návrat do nabídky videa · Volume: Nastavení hlasitosti · ±0. 5 sec: Úprava stupn synchronizace Home Play Mode Play Order Repeat Video Aspect Ratio Subtitle Encoding Subtitle Sync Subtitle Sync Reset Settings : All videos : Normal : On Original Fit Default Subtitle Encoding* Subtitle Sync* Subtitle Sync Nastavení výchozího stupn synchronizace Reset * Settings Otevení nabídky Settings * Tato nabídka se objeví, pokud je k dispozici soubor s titulky. Název souboru s titulky a videosouboru by ml být identický. Rámecek podporuje pouze titulky ve formátu *. smi nebo *. srt, a písmo o maximální velikosti 18. Poskozený soubor s titulky mze zpsobovat problémy pi pehrávání videí. Stupe synchronizace se také resetuje pi vypnutí a opakovaném zapnutí rámecku. 3 Po skoncení úprav se dotknte b. · Pokud se dotknete b nabídce Settings, objeví se hlavní nabídka. [. . . ] Z hlavní nabídky vyberte Settings Photos Video Aspect Ratio Original Fit. Pokud je v pamti mnoho snímk nebo se jedná o velké soubory, pehrávání je pomalé. Snímky JPEG se nepehrávají. Snímky se pehrávají pomalu. 41 Dodatek esení potízí (pokracování) Chyba esení Dokonce i pi jednom snímku na pamové kart nebo pi nastavení Slideshow Mode na One photo se na tento snímek pouzije efekt prezentace. V jakém poadí se zobrazují snímky na pamové kart? [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAMSUNG 1000W

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAMSUNG 1000W bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag