Návod k použití SAGEM AF5075

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SAGEM AF5075. Doufáme, že uživatelská příručka pro SAGEM AF5075 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SAGEM AF5075.


SAGEM AF5075 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2211 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SAGEM AF5075

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 12 PouÏití menu prohlíÏeãe WAP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 PouÏití a vbûr poloÏek menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Obnovit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 DomÛ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Pokud je zobrazena základní obrazovka, stisknûte kontextové tlaãítko Menu a otevfiete menu. Stisknûte jednou nebo vícekrát tlaãítko nebo , dokud se neobjeví nabídka menu Funbox a potom stisknûte kontextové tlaãítko Vybrat. MÛÏete také rovnou stisknout tlaãítko . SíÈové sluÏby Textové zprávy Vybrat 9 3. Stisknûte tlaãítko nebo jednou nebo vícekrát a zvraznûte ProhlíÏeã WAP, potom stisknûte kontextové tlaãítko Vybrat. MÛÏete také rovnou stisknout tlaãítko . Funbox Hry ProhlíÏeã WAP Stahování Vybrat 4 5 Nastavení WAP prohlíÏeãe WAP ProhlíÏeã Nastavení WAP prohlíÏeãe WAP ProhlíÏeã 4. Stisknûte tlaãítko nebo jednou nebo vícekrát a zvraznûte poÏadovanou moÏnost a potom stisknûte kontextové tlaãítko Vybrat. ProhlíÏeã W. . . Volby Nastavení Vymazat pamûÈ Popis UmoÏÀuje nastavit proxy serverÛ pro prohlíÏeã WAP. VymaÏe pamûÈcache (doãasná pamûÈ telefonu, ve které se ukládají naposledy prohlédnuté internetové stránky). DomÛ Oblíbené http:// Nastavení Vymazat pam. . . Pfiíjem zpráv Vybrat Pfiíjem zpráv UmoÏÀuje si vybrat, zda ze serveru ze serveru obdrÏíte webovské zprávy a rovnûÏ umoÏÀuje ãtení, nebo mazání staÏench zprávy. Pfii vkládání adresy URL, viz následující tabulku znakÛ. Tlaãítko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Znaky v pofiadí, v jakém se zobrazují Velká písmena Mezera Volby DomÛ Popis Pfiipojí telefon k síti a naãte domácí stránku poskytovatele sluÏeb bezdrátové sítû. UmoÏÀuje uloÏit URL adresu vaich oblíbench stránek. Na toto menu se mÛÏete dostat pfiímo, pokud pfii sputûném prohlíÏeãi WAP stisknete a budete drÏet stisknuté tlaãítko . Poznámka: Pokud chcete na vchozí domácí stránku pfiejít z libovolné jiné obrazovky prohlíÏeãe WAP, pouÏijte volbu DomÛ. Dalí informace o menu prohlíÏeãe WAP naleznete na strana 13. Ve spodní ãásti displeje prohlíÏeãe WAP je panel s pfiíkazy prohlíÏeãe. Tyto pfiíkazy lze spustit pomocí kontextovch tlaãítek , která jsou umístûna pod panelem. Tato dvû tlaãítka se nazvají kontextová, protoÏe jejich funkce se mûní podle právû probíhající aplikace prohlíÏeãe WAP. Ovládání prohlíÏeãe WAP Poduk chcete zvolit. . . Procházejte poloÏkami a vyberte prohlíÏeã poloÏky Je tfieba. . . Stisknout tlaãítko nebo dokud symbol neukazuje na zvolenou poloÏku nebo je poloÏka zvraznûna, a potom stisknûte kontextové tlaãítko OK a vbûr potvrìte. Stisknout odpovídající ãíselné tlaãítko. Stisknout kontextové tlaãítko Zpût nebo kontextové tlaãítko . Vyberte poloÏku menu DomÛ; dalí podrobnosti o této moÏnosti naleznete na strana 13. Ukonãení prohlíÏeãe WAP âinnost prohlíÏeãe mÛÏete kdykoliv ukonãit, staãí jen stisknout tlaãítko nebo stisknout a drÏet stisknuté tlaãítko . Vbûr oãíslované poloÏky Návrat na pfiedchozí stránku VraÈte se na poãáteãní domovskou stránku 10 11 PouÏívání WAP prohlíÏeãe PouÏití menu prohlíÏeãe WAP Zadání textu, ãísel nebo symbolÛ KdyÏ jste vyzváni k zadání textu, na obrazovce se objeví aktuální reÏim zadávání textu. Stisknûte odpovídající tlaãítko tolikrát, dokud se nezobrazí poÏadované písmeno. Poznámka: Pokud chcete zadávat symboly, stisknûte opakovanû tlaãítko , dokud se poÏadovan symbol nezobrazí. [. . . ] Zvraznûte poÏadovanou moÏnost menu pomocí tlaãítek a . MoÏnost vyberte pomocí kontextového tlaãítka Vybrat. Pokud je tfieba zvolit dalí moÏnost, pouÏijte tlaãítka a a stisknûte kontextové tlaãítko Vybrat pro potvrzení. Poznámka: Menu se mohou mûnit v závislosti na vaí verzi prohlíÏeãe WAP. Nastavit kurzor napravo od znaku, kter chcete pozmûnit. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SAGEM AF5075

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SAGEM AF5075 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag