Návod k použití PHILIPS TU3321

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS TU3321. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS TU3321 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS TU3321.


PHILIPS TU3321 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3235 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS TU3321 (3215 ko)
   PHILIPS TU3321 (3086 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS TU3321

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Chraòte kontakty nabíjeèky a baterie pøed stykem s vodivými pøedmìty. ivotní prostøedí: Pøi likvidaci obalového materiálu nebo starých baterií mìjte prosím na pamìti místní pøedpisy upravující zacházení s odpady. Pokud je to moné, zajistìte recyklaci. l Pøenosný telefon mùete okamitì nainstalovat a po 24 hodinách nabíjení jej mùete zaèít pouívat. l Pokud nejste pøipojeni v síti národního operátora, bude tøeba provést nastavení podle vaeho operátora (viz strana 14). l Pokud je tøeba vymìnit nabíjecí akumulátory, vdy pouijte nabíjecí akumulátory NiMH AAA 600 (2x). Quattro Informace uvedené v této pøíruèce jsou platné i v pøípadì, e jste zakoupili sadu Duo, Trio nebo Quattro øady Kala 300. Philips oznaèuje baterie a obalový materiál standardními symboly slouícími pro zajitìní správné recyklace. [. . . ] Chcete-li volbu Pro pøítí volání je nastavena naposledy vybraná hlasitost vyzvánìní. potvrdit, nechejte melodii hrát, dokud neuslyíte potvrzující pípnutí. Pøi pøehrávání melodie deaktivujete vyzvánìní základové stanice dlouhým stiskem . Pouívání záznamníku Nastavení záznamníku Záznamník je implicitnì aktivován s pøedem nahranou odchozí zprávou a v reimu odpovìï&záznam. Záznamová kapacita: 9 min (kvalita standard) 6 min (vysoká kvalita): vèetnì osobní odchozí zprávy, pokud je nahrána. Aktivace záznamníku Svítí symbol . Svítí Ze základové stanice: Stisknìte dlouze Z pøenosného telefonu: PQRS pípnutí oputìní indikátor základové stanice. Symbol bliká. Deaktivace záznamníku Ze základové stanice: Stisknìte dlouze Z pøenosného telefonu: WXYZ pípnutí oputìní Pøehrání nových zpráv / pøehrání poznámky Ze základové stanice: Z pøenosného telefonu: . Hlasitost mùete nastavit pomocí Pøehrání starých zpráv Ze základové stanice: Z pøenosného telefonu: . ABC nebo DEF Svítí symbol oputìní . Vymazání aktuální zprávy pøedchozí nebo dalí zpráva Ze základové stanice: Pøehrajte zprávu a stisknìte Z pøenosného telefonu: vyslechnutí zprávy MNO Vymazání vech zpráv oputìní Ze základové stanice: Pøehrajte zprávu a stisknìte dlouze Z pøenosného telefonu: MNO . oputìní pøehrává se odchozí zpráva . Bìhem odchozí zprávy stisknìte vzdálený pøístup a zadejte vá kód pro Funkce dostupné pøi vzdáleném pøístupu Tlaèítka Funkce Pøehrání vzkazu Pøehrání pøedchozího vzkazu ABC Pøehrání vzkazu Pøehrání následujícího vzkazu Pøehrání odchozí zprávy Vymazání aktuální zprávy Zastavení pøehrávání zprávy JKL DEF JKL MNO TUV GHI Nahrání odchozí zprávy + stisk Nahrání interní poznámky + stisk TUV GHI ABC TUV Poznámka: Pokud chcete deaktivovat vzdálené ovládání, viz poznámka na stranì 13 v Zmìna kódu pro vzdálený pøístup. Pøizpùsobení telefonu Programování telefonu Do reimu programování pøejdete stiskem . Na displeji se poté objeví ikony pøedstavující jednotlivá menu: Nastavení záznamníku (pouze pro Kala 300 Vox) Nastavení hlasitosti a melodie (VIP melodie*) Registrování pøenosného telefonu Ostatní nastavení Kdy pomocí a DEF K navigaci po menu pouijte a DEF . Ikona: Bliká, kdy lze menu zvolit. Svítí, kdy je menu zvoleno. vyberete menu, stiskem do menu vstupte. Poznámka: Kadé menu má jednu nebo nìkolik poloek. Jednotlivé poloky zobrazujete na displeji jednu po druhé stiskem mùete opustit kdykoli stiskem nebo . Reim programování (dlouhý stisk). Nastavení záznamníku (pouze Kala 300 Vox) Zmìna data (1. poloka z 5: 1/5) Kadý den je reprezentován èíslem: pondìlí jako 1, nedìle jako 7. Pomocí nebo DEF se pøesuòte na èíslo potvrïte. odpovídajícího dne a stiskem Zmìna èasu (poloka 2/5) Zadejte èas (bez mezer nebo pomlèek) a stiskem potvrïte. Poèet zazvonìní pøed odpovìdí (poloka 3/5) Ze seznamu (2, 3, 4, 5 a úsporný reim toll saver**) vyberte poèet zazvonìní, po kterých záznamník zvedne hovor. Pomocí nebo DEF *VIP nastavení umoòují uloit jména v jednotlivých seznamech. Pøi vyzvánìní pak VIP melodie umoòuje urèit seznam, ve kterém je volající uloen (viz str. 13). se posuòte na poadovanou . volbu a potvrïte stiskem ** : V úsporném reimu zvedne záznamník telefon po 2 zazvonìních, pokud máte nový vzkaz. Take po 4 zazvonìních víte, e nemáte nové vzkazy, zavìsíte a neplatíte za hovor. Tento reim je uiteèný pouze pøi vzdáleném ovládání. Èesky Zmìna kódu pro vzdálený pøístup (poloka 4/5) Pro vzdálený pøístup k záznamníku musíte zadat bezpeènostní kód (4 znaky). Implicitnì je tento kód shodný s RC kódem uvedeným na spodu základové stanice. Chcete-li výchozí kód zmìnit: Zadejte vlastní kód a stiskem potvrïte. Poznámka: Pøístupový kód mùete pomocí vymazat. [. . . ] (str. 9) - Vyslechnìte vzkazy a jejich vymazáním uvolnìte pamì. (str. 9) - Pamì záznamníku je plná. - Pamì záznamníku je plná. $ Èesky Prohláení o shodì rádiového a telekomunikaèního koncového zaøízení s ustanoveními naøízení vlády è. 426/2000 Sb. , kterým se stanoví technické poadavky na rádiová a na telekomunikaèní koncová zaøízení. dovozce: Philips Èeská republika s. r. o. afránkova 1 155 00 Praha 5 IÈO: 63985306 tímto prohlauje, e výrobek druh zaøízení, kód: telefonní pøístroj bezòùrový v pásmu DECT typové oznaèení: TU 3321/XX 501P, TU 3351/XX 501P Vox, TU 3350/XX001P specifikace: Kala 300, Kala 300 Vox rozhraní: dvoudrátové analogové (základna telefonního pøístroje v pásmu DECT) výrobce: Pro Philips Solectron Romania rádiové parametry: dle standardu DECT (1880 1900 MHZ) úèel pouití: zaøízení je urèeno ke zprostøedkování telefonních hovorù a pøipojení k dvoudrátovému analogovému rozhraní veøejné telekomunikaèní sítì; mùe být pøipojeno i k jiným telekomunikaèním sítím, které nemají odliné poadavky na rozhraní; doplòková funkce CLIP je funkèní pouze v telekomunikaèních sítích, které tuto slubu poskytují splòuje poadavky tìchto norem a pøedpisù, pøísluných pro daný druh zaøízení: EN 301406 V1. 4. 1(2001-3) EMC: ÈSN ETS 300329, ETSI EN 301489-6, ETSI EN 301489-1, ÈSN EN 61000 elektrická bezpeènost: ÈSN EN 60065, ÈSN EN 60950 telekomunikaèní parametry: ÈSN EN 300 001, TBR 38, I-CTR37 (TBR21) rádiové parametry: ÈSN EN 301406 (TBR 6), ETSI TBR6 Third Edition (June 1999) & ETSI a e je bezpeèný za podmínek pouití uvedených v návodu k obsluze a v Rozhodnutí o schválení. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS TU3321

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS TU3321 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag