Návod k použití PHILIPS SPN3080B

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS SPN3080B. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS SPN3080B bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS SPN3080B.


PHILIPS SPN3080B : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (294 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS SPN3080B (275 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS SPN3080B

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Chcete-li vyuzívat vsech výhod podpory, které spolecnost Philips nabízí, zaregistrujte svj výrobek na stránkách www. philips. com/ welcome. Nápovdu online naleznete na webové stránce www. philips. com/support. · Zaízení nerozebírejte ani neopravujte. · Nevystavujte pepovou ochranu pímému Vybrané funkce Pepová ochrana je vybavena nkterými z následujících funkcí. [. . . ] Pokud se vám nepodaí pipojit ochranu telefonu, faxu nebo modemu, na pipojené zaízení se nebude vztahovat záruka na pipojené zaízení. Vtsin poskození modemu lze zabránit, pokud pecliv a ádn pipojíte ochranu telefonu, faxu nebo modemu. Modely pepových ochran s telefonní ochranou zajisují maximální ochranu ped elektrickými rázy, k nimz dochází ve standardních vytácených telefonních sluzbách. Ostatní komunikacní sít, které pouzívají modulární zdíky, nemusí tuto ochranu vyuzívat. Výstraha · Telefonní funkce tohoto výrobku by mohla být v pípad nesprávné instalace neúcinná. ve zdi vete pipojovací kabel pes chránné pípojky koaxiálního kabelu pepové ochrany. 1 2 Pipojte píchozí kabelovou/sirokopásmovou linku ke vstupnímu koaxiálnímu konektoru na pepové ochran. Jeden konec koaxiálního kabelu zapojte do výstupního koaxiálního konektoru na pepové ochran a druhý konec do vstupního koaxiálního konektoru zaízení. · · · Podmínky pro nárok na odskodnní · Chcete-li zádat náhradu skody v rámci záruky na pipojené zaízení v dsledku pechodových stav koaxiálního vedení, zkontrolujte, zda je zaízení ádn pipojeno k pepové ochran Philips, která zajisuje koaxiální linky. Pokud se vám nepodaí pipojit ochranu koaxiálního kabelu, na pipojené zaízení se nebude vztahovat záruka na pipojené zaízení. Vtsin skod na televizoru, videorekordéru, pehrávaci DVD, satelitním pijímaci nebo kabelovém boxu lze pedejít, pokud pecliv a ádn pipojíte ochranu koaxiálního kabelu. Výstraha · Koaxiální funkce tohoto výrobku by mohla být v pípad nesprávné instalace neúcinná. Pipojení pepové ochrany k televizoru, videorekordéru, pehrávaci DVD, satelitnímu pijímaci nebo kabelovému boxu Nkteré modely pepových ochran Philips jsou dodávány s pepovou ochranou koaxiálního kabelu. Namísto pipojení televizoru, videorekordéru, pehrávace DVD, satelitního pijímace nebo kabelového boxu pímo do zásuvky 42 CS · 4 Omezená záruka Spolecnost Philips, Inc. (dále jen , , spolecnost Philips") poskytuje pvodnímu zákazníkovi pepové ochrany prodávané pod znackami spolecnosti Philips jednu nebo ob následující záruky (Omezená záruka na pepovou ochranu a Omezená záruka na pipojené zaízení). Ustanovení platná pro jednotlivé záruky: Tyto záruky platí pouze pro pvodní kupce pepových ochran pi zakoupení pro osobní pouzití nebo pouzití v rodinách a domácnostech a nikoli pro pouzití v komercní oblasti, institucích nebo prmyslu. TYTO ZÁRUKY NAHRAZUJÍ VSECHNY OSTATNÍ VÝSLOVNÉ ZÁRUKY A JAKÉKOLI PEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY VCETN, ALE BEZ OMEZENÍ NA PEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO URCITÝ ÚCEL, JSOU OMEZENY NA DOBU TRVÁNÍ TÉTO ZÁRUKY. POKUD TAK NENÍ UVEDENO V OMEZENÉ ZÁRUCE NA PIPOJENÉ ZAÍZENÍ (POKUD PLATÍ), NENÍ SPOLECNOST PHILIPS V ZÁDNÉM PÍPAD ZODPOVDNÁ ZA ZÁDNÉ PÍMÉ, NEPÍMÉ, NÁHODNÉ, SPECIÁLNÍ, NÁSLEDNÉ NEBO VÍCENÁSOBNÉ SKODY* PLYNOUCÍ Z POUZITÍ PEPOVÉ OCHRANY PHILIPS. Spolecnost Philips rucí za to, ze tento výrobek nebude vykazovat nedostatky materiálu, zpracování a montáze, za bzných podmínek pouzívání a v souladu se specifikacemi a upozornními, a to bu (i) po dobu jednoho roku od data nákupu výrobku, nebo (ii) k datu, kdy pepová ochrana pekrocí svou kapacitu ochrany ped nárazovým proudem a spickami, podle toho, která skutecnost nastane díve. Indikátor ochrany pi provozu pestane pi pekrocení této kapacity svítit. Omezená záruka na jeden rok Tato záruka se nevztahuje na skody vzniklé (a) v dsledku nehody; (b) v dsledku pouzití soucástí, které nevyrábí nebo nedistribuuje spolecnost Philips; (c) nebo v dsledku pozmnní pepové ochrany. [. . . ] Veskerá kabeláz vedoucí do zaízení vcetn telefonní a koaxiální linky musí procházet vhodnou pepovou ochranou znacky Philips. Chcete-li zádat náhradu skody v dsledku pechodových stav linky telefonních sluzeb, musí být zaízení ádn pipojeno k pepové ochran Philips, která zajisuje ochranu telefonní linky (pokyny k instalaci jsou uvedeny 44 CS v uzivatelské pírucce), a vase zaízení pro telefonní sluzby musí být vybaveno ádn instalovanou a funkcní primární ochranou na vstupu. (Tato zaízení jsou bzn pidána pi instalaci telefonní linky. ) Pokud ochranu telefonní linky správn nepipojíte, na pipojené zaízení se nebude vztahovat Záruka na pipojené zaízení. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS SPN3080B

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS SPN3080B bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag