Návod k použití PHILIPS SHB 7110

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS SHB 7110. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS SHB 7110 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS SHB 7110.


PHILIPS SHB 7110 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1621 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS SHB 7110 QUICK START GUIDE (1032 ko)
   PHILIPS SHB 7110 (1615 ko)
   PHILIPS SHB 7110 QUICK START GUIDE (686 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS SHB 7110

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2 Jednouzhlavníchobchodníchzásad spolecnostiPhilipsje, zejenutnépijmout veskeránezbytnázdravotníabezpecnostní opatení, abybylovyhovnovsemplatným zákonnýmpozadavkmaabybylydodrzeny standardyEMPplatnévdobvýrobytchto výrobk. 3 SpolecnostPhilipsusilujeovývoj, výrobua prodejvýrobkbeznepíznivýchvlivna lidskézdraví. 4 SpolecnostPhilipspotvrzuje, zepokudse sjejímivýrobkysprávnzacházíapouzívají seprozamýslenýúcel, jepodlesoucasného stavuvdeckéhopoznáníjejichpouzití bezpecné. 5 SpolecnostPhilipshrajeaktivnírolipi vývojimezinárodníchstandardEMP abezpecnostníchstandard, coztéto spolecnostiumozujedalsívývojvoblasti standardizaceproúcelybrzkéintegracedo svýchvýrobk. 2. 3 Vseobecnáúdrzba Poskozeníachybnéfunkcivýrobkulze pedejít: · Nevystavujtesluchátkanadmrnéteplot. [. . . ] Párováníslucháteksmobilnímtelefonem 1 3 StiskntetlacítkoOn/Off(Zapnout/vypnout) napravémsluchátku, dokudkontrolkaLED nezacneblikatstídavcervenamode. Nynísluchátkazstanoupodobu5minutv , , rezimupárování". LED 4 Provetepárovánímobilníhotelefonuse sluchátkypodlenásledujícíhopopisu. Nízeje uvedenpíkladpárování. Zkontrolujte, zdajsousluchátkanabitáa vypnutá. konkrétníinformacesivyhledejtevnávodu kpouzitítelefonu. · OtevetenabídkuBluetoothvmobilním telefonu. Obvyklemánázev, , Nastavení", , , Bluetooth"nebo, , Moznostipipojení". · Vybertemoznostzjistit, pidatanebo vyhledatzaízeníBluetooth. Zankolik sekundbysenatelefonumlazobrazit zprávasinformací, zevyhledalzaízení , , PhilipsTapster". · Povýbrupolozky, , PhilipsTapster"v mobilnímtelefonujezpravidlatebapotvrdit 11 Zapnutí/vypnutí Zásuvkapro nabíjení CES ký 6. 2 Párovánístereofonníchsluchátek PhilipsTapsterBluetooths mobilnímtelefonem 2 Zkontrolujte, zdajevásmobilnítelefonzapnutý ajeunjaktivovánafunkceBluetooth. párováníazadatheslo. Zadejteheslo sluchátek, , 0000"(ctyinuly). Poúspsnémspárovánísesluchátkapipojík mobilnímutelefonu. Ozvesedlouhýzvukový signálpotvrzujícíúspsnépárování. kontrolka LEDsluchátekpestaneblikatcervenamode apravidelnkazdétisekundymodeblikne. 6. 3 Nasazenísluchátek 1 4 Voliteln:Zvlástbezpecnéhonasazení, vhodnéhoprosportovníaktivity, dosáhnete pipojenímháckuzausi. B A Vybertesivelikostkrytu, kterávámnejlépe padneazajistínejlepsízvukovývýkon. Není nijakneobvyklé, zekazdéuchovyzadujejinou velikost. Vloztekulickumezisluchátkoajehovnjsí kryt, dokudkulickanezapadnedootvoru mezisluchátkemavnjsímkrytem. Postupujtepodlevýseuvedenýchkrok2a3. 2 Dejtesisluchátkodouchaaotocte sluchátkemdozadu, abyconejlépepiléhalo. 3 Dejtesispojovacíkabelzakrkavloztedo uchadruhésluchátko. 1 sluchátekPhilipsTapster Bluetoothcitlivýchnadotyk 7. 1 Pipojenístereofonníchsluchátek PhilipsTapsterBluetoothk mobilnímutelefonu Nadotykjecitlivýcelývnjsíkrytsluchátek. Povrchcitlivýnadotyk ZapntesluchátkastisknutímtlacítkaOn/Off (Zapnout/vypnout) , dokudsenerozsvítí kontrolkaLED. kdyzjsousluchátkazapnutá, automatickyseznovupipojíkzaízení, knmuz bylapipojenanaposledy. Jestlizeneníposlední pipojenézaízenídostupné, sluchátkasepokusí pipojitkedruhémuzaízení, knmuzbyla pipojenanaposledy. Pokudzapnetemobilnítelefonanebojeho funkciBluetoothpozapnutísluchátek, pipojte sluchátkaznabídkyBluetoothmobilního telefonu. Vsechnyfunkcesluchátekmzeteovládat tmitozákladnímipohyby. klepnutí klepnutínapovrch Poklepání rychlédvojíklepnutínapovrch Stisknutí stisknutíapodrzenípibliznpodobu1 sekundy Posunutí posunutíprstudopedunebodozadupo povrchusluchátka 7. 2 Automatickýúspornýrezim Pokudsluchátkadoptiminutnenaleznouv dosahuzádnézaízeníBluetooth, knmuzbyse mohlapipojit, automatickysevypnou, abysetila energiibaterie. 7. 3 Ovládánístereofonníchsluchátek PhilipsTapsterBluetoothcitlivých nadotyk StereofonnísluchátkaPhilipsTapsterBluetooth vyuzívajíintuitivnídotykovéovládacíprvky, takze mzetesnadnoovládatposlechsvéhudbyi telefonníhovory. kdyzvnujetenkolikminut seznámenísnovýmidotykovýmiovládacími prvky, mlibystezjistit, zetentozpsobovládání sluchátekjerychlejsíajednodussíneztlacítkové ovládání. DíkyfunkciSwitchStreammzeteposlouchat hudbuazárovesledovatsvéhovory. kdyz poslouchátehudbu, ozvesepipijetíhovoru vyzvánní;natelefonníhovorlzejednoduse pepnoutklepnutímnakrytsluchátka. 3xcervenblikne Zbýváménnez25% kapacitybaterie 2xcervenblikne 1xmodeblikne Zbýváménnez50% kapacitybaterie Zbývá50%nebovtsí kapacitabaterie Pibliznptminutpedtím, nezsebaterie vybije, uslysítekazdouminutudvakrátké zvukovésignály. Tyvásupozorní, zejeteba ukoncithovoranebojejpevéstdotelefonu, nez sebaterievybije. Bhemposledníchzbývajících ptiminuthovorubudetakéstálecervenblikat kontrolkaLED. 1 8. 3 InformaceofunkciFullSound FunkceFullSoundjeinteligentnídigitální algoritmusvylepsenízvuku, kterýjepohánn výkonnýmprocesoremuvnitsluchátek Bluetooth. Obnovujeazdrazujebasy, výsky, stereofonníefektyadynamikukomprimované hudbyapinásípirozenjsí, , , realistický"zvukový zázitek, opírajícíseoaduletvýzkumuakustiky aladní. TatostereofonnísluchátkaPhilipsTapster Bluetoothnabízejídvnastavenífunkce FullSound: · , , Pirozené"nastavenífunkceFullSound jeoptimalizovánoproconejpirozenjsí reprodukciurcenoupromilovníkyhudby. Je dokonalevhodnéproklasickouaakustickou hudbu, jazzahudbu, vnízpevazujíhlasy. · Nastavení, , Dynamickébasy"zdrazuje hlubokéfrekvence, cozvedekvýraznjsím basmideálnímproposlechhiphopu, techna adalsíchhudebníchstylzalozenýchna basovýchtónechneboprodalsímotivacike sportovnímutréninku. ZvýrobyjevesluchátcíchufunkceFullSound nastavenamoznost, , Pirozené". Meziobma nastavenímimzetepepínatdvojímpoklepáním navnjsíkrytlevéhosluchátka. , , Pirozené" nastavenífunkceFullSoundjepotvrzeno stoupajícímtónem, nastavenífunkceFullSound , , Dynamickébasy"jepotvrzenoklesajícím tónem. CES ký 1 9 Technickéúdaje stereofonníchsluchátek PhilipsTapsterBluetooth · Intuitivníovládacíprvkycitlivénadotyk · DigitálnívylepsenízvukuFullSoundpro bohatprokreslenouazivoucíhudbu · Funkcesnízenívýskytuozvnyasumu EverClearprozetelnjsítelefonickéhovory · Ergonomickýdesignsúhlovouakustikou · Az6hodinpehráváníhudby · Az7hodinhovoru · Az150hodinpohotovostníhorezimu · Obvykládobaproplnénabití:2hodiny · Dobíjecílithium-polymerovábaterie (160mAh) · Bluetooth2. 1+EDR, podporatechnologie Bluetoothstereo(A2DP­Advanced AudioDistributionProfile, AVRCP­Audio VideoRemoteControlProfile), podpora technologieBluetoothmono(HSP­Headset Profile, HFPHands-FreeProfile) · Provoznírozsahaz10metr(33stop) · Frekvencnírozsah:20Hzaz20kHz Technickéúdajelzemnitbezpedchozího upozornní. AktivujtefunkciBluetoothvmobilnímtelefonu asluchátkazapnteazpozapnutímobilního telefonu. Sluchátkavypadávajízuchaanebovuchu správnnedrzí. Vybertesprávnouvelikostsluchátkadokazdého uchaaovtesipohybpro, , vlozeníaotocení" sluchátkauvedenýnapedchozíchstranách. Vyzkousejtehácekzausiprozvlástpevné nasazení. [. . . ] Ochrannéznámkyjsoumajetkem koninklijkePhilipsElectronicsN. V. nebo jejichnálezitýchvlastník. Philips Consumer Lifestyle AQ95-56F-1112KR/2ndF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / Numéro du Rapport) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Year in which the CE mark is affixed / Année au cours de laquelle le marquage CE a été apposé) 2008 EC DECLARATION OF CONFORMITY (DECLARATION DE CONFORMITE CE) We / Nous, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B. V. (Name / Nom de l'entreprise) TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS (address / adresse) Declare under our responsibility that the electrical product(s): (Déclarons sous notre propre responsabilité que le(s) produit(s) électrique(s):) PHILIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (brand name, nom de la marque) (Type version or model, référence ou modèle) SHB7110/00, SHB7100/10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS SHB 7110

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS SHB 7110 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag