Návod k použití PHILIPS SHB 6111

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS SHB 6111. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS SHB 6111 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS SHB 6111.


PHILIPS SHB 6111 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1086 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS SHB 6111 QUICK START GUIDE (372 ko)
   PHILIPS SHB6111 (901 ko)
   PHILIPS SHB 6111 QUICK START GUIDE (356 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS SHB 6111

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Spolecnost Philips tímto stvrzuje, ze jsou-li její výrobky správn pouzívány, jsou dle soucasných vdeckých metod bezpecné. Spolecnost Philips hraje významnou roli pi vytváení mezinárodních standard pro EMF, címz je schopna pedpokládat dalsí vývoj ve standardizaci a integrovat tak tyto standardy s dostatecných pedstihem do svých výrobk. CEST INA 1 Dlezité 1. 2 Elektrická, magnetickáa elektromagnetickápole(tzv. EMF) 1. 3 Jak zabránit poskození nebo poruse: · Nevystavujte sluchátka pílis vysokým teplotám. · Nepouzívejte cistidla na bázi alkoholu, cpavku, benzenu nebo brusná cistidla (abraziva). Je-li teba provést cistní, pouzijte mkký hadík, který mze být navlhcen minimálním mnozstvím vody spolecn s mkkým mýdlem. [. . . ] Nastavte aplikaci Windows Media Player a ostatní aplikace pro pehrávání hudby tak, aby pouzívaly adaptér Bluetooth: NastaveníaplikaceWindowsMediaPlayer pro sluchátek 1 Spuste aplikaci Windows Media Player. CEST INA 6 Instalaceakonfigurace Chcete-li obnovit pvodní nastavení, vrate se do této nabídky a vybrané zaízení u voleb , , Pehrávání zvuku" a , , Záznam zvuku" zmte na , , Philips SHB6111 Bluetooth music / voice adapter". Stejného efektu dosáhnete jednoduchým vypojením hudebního a hlasového adaptéru s Bluetooth z portu USB a jeho optovným zapojením. Nastavte aplikaci Skype a ostatní aplikace pro VoIP tak, aby pouzívaly adaptér Bluetooth: Postupn vyberte volby NástrojeMoznosti Zaízení a poté zvolte moznost , , Reproduktory". Ve vlastnostech reproduktor vyberte jako pehrávací zaízení , , Philips SHB6111 Bluetooth music / voice adapter". (V pípad operacního systému Windows ve verzi nizsí nez XP vyberte , , Zvukové zaízení USB", není-li k dispozici , , Philips SHB6111 Bluetooth music / voice adapter". (Hudební a hlasoví adaptér s Bluetooth) Pouzíváte-li pro pehrávání hudby jinou aplikaci nez Windows Media Player, ujistte se, ze jsou odpovídající nastavení správná. Podrobné informace o nastavení naleznete v uzivatelském návodu pro danou aplikaci. 7 Zacínáme . 1 Nabíjenísluchátek Pedtím, nez pouzijete sluchátka poprvé, je teba nabít baterii po dobu 6 hodin kvli dosazení optimální kapacity a zivotnosti. Varování Pouzívejte pouze originální napájecí kabel USB. Pouzitím jiného nabíjecího zaízení mze dojít k poskození nebo znicení sluchátek. Zapojte napájecí kabel USB do portu USB na pocítaci a pipojte kabel do zdíky na sluchátkách. Pozor Ped zapojením sluchátek k nabíjecce dokoncete hovor, protoze zapojením se probíhající hovor ukoncí. Bhem nabíjení se svtelná kontrolka LED rozsvítí cerven. Svtelná kontrolka LED po dokoncení nabíjení zhasne. Tip Odpojením nabíjecky po dokoncení nabíjení uspoíte energii a pomzete chránit zivotní prostedí. 10 . Spárovánísluchátek Ped prvním pouzitím sluchátek je nejprve teba je , , spárovat" s vasím mobilním telefonem nebo adaptérem s Bluetooth. Spárováním se vytvoí unikátní sifrované spojení mezi vasím mobilním telefonem ci adaptérem USB a sluchátky. Spárování musí být provedeno: · ped prvním pouzitím sluchátek spolecn s mobilním telefonem nebo adaptérem USB, · po spárování více nez dvou zaízení s Bluetooth se sluchátky. Sluchátka jsou schopna ulozit maximáln dv zaízení v pamti, dojde-li tedy k dalsími spárování, bude nejstarsí spárované zaízení pepsáno. · , , Spárování" se lisí od bzného pipojení k zaízení tak, ze musí být provedeno pouze jednou, zatímco bzné pipojení musí být provedeno pokazdé, kdy je jedno ze zaízení vypnuto nebo mimo dosah. 7. 2. 2 Spárování sluchátek s mobilním telefonem Ujistte se, ze jsou sluchátka nabitá, mobilní telefon je zapnutý a je na nm aktivována funkce Bluetooth. Aktivace funkce Bluetooth je popsána v návodu k vasemu mobilnímu telefonu. 1 Kdyz jsou sluchátka vypnutá, stisknte tlacítko , dokud svtelná kontrolka LED nezacne stídav blikat cerven a mode. Sluchátka zstanou v rezimu párování po dobu 5 minut. 7. 2. 1 Spárování sluchátek s pocítacem Párování obvykle zahrnuje nkolik jednoduchých krok popsaných níze, dalsí informace naleznete v návodu k vasemu mobilnímu telefonu. 4 sekund Jedno dlouhé pípnutí Poklepejte na Poklepejte zárove na a Poklepejte na nebo Podrzte a soucasn po dobu 4 sekund. Poklepejte na VOL- nebo VOL+ Poklepejte na Podrzte Dvojité poklepání na Podrzte dokud se neozve zvuk , , PÍP" Dvojité poklepání na (bhem hovoru) Podrzte Jedno krátké pípnutí: zapnuto Dv krátká pípnutí: vypnuto Jedno dlouhé pípnutí Dv krátká pípnutí Jedno krátké pípnutí Uslysíte krátké pípnutí kazdých pt sekund, dokud není utlumení vypnuto. [. . . ] Pectte si návod ke svému audiozaízení. Nelze znovu vytocit pedchozí císlo. Mobilní telefon mozná tuto funkci nepodporuje. Není slyset hudba ani hlas pes adaptér Bluetooth. Provete nastavení zvuku na pocítaci jak je popsáno v kapitole 6. Restartujte hudební pehrávac nebo VoIP aplikaci. Nelze vytácet pomocí hlasu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS SHB 6111

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS SHB 6111 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag