Návod k použití PHILIPS SHB6110

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS SHB6110. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS SHB6110 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS SHB6110.


PHILIPS SHB6110 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (820 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS SHB6110 (763 ko)
   PHILIPS SHB6110 (763 ko)
   PHILIPS SHB6110 (765 ko)
   PHILIPS SHB6110 (875 ko)
   PHILIPS SHB6110 ANNEXE 6 (2298 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS SHB6110

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Spolecnost Philips se zavázala vyvíjet, vyrábt a prodávat výrobky, které nijak neposkozují zdraví. Spolecnost Philips tímto stvrzuje, ze jsou-li její výrobky správn pouzívány, jsou dle soucasných vdeckých metod bezpecné. Spolecnost Philips hraje významnou roli pi vytváení mezinárodních standard pro EMF, címz je schopna pedpokládat dalsí vývoj ve standardizaci a integrovat tak tyto standardy s dostatecných pedstihem do svých výrobk. CEST INA 1 Dlezité 1. 2 Elektrická, magnetická a elektromagnetická pole (tzv. EMF) 1. 3 1. 5 Odstranní integrované baterie · Nevystavujte sluchátka pílis vysokým teplotám. [. . . ] Pozor Ped zapojením sluchátek k nabíjecce dokoncete hovor, protoze zapojením se probíhající hovor ukoncí. Bhem nabíjení se svtelná kontrolka LED rozsvítí cerven. Svtelná kontrolka LED po dokoncení nabíjení zhasne. Tip Odpojením nabíjecky po dokoncení nabíjení uspoíte energii a pomzete chránit zivotní prostedí. Ped prvním pouzitím sluchátek je nejprve teba je spárovat s vasím mobilním telefonem. Spárováním se vytvoí unikátní sifrované spojení mezi vasím mobilním telefonem a sluchátky. Spárování musí být provedeno: · ped prvním pouzitím sluchátek spolecn s vasím mobilním telefonem, · po spárování s více nez dvma zaízeními Bluetooth. Sluchátka udrzí v pamti maximáln dv spárovaná zaízení, jestlize tedy spárujete více nez dv zaízení, nejstarsí spárované zaízení bude vymazáno z pamti. · Spárování se lisí od bzného pipojení k zaízení tak, ze musí být provedeno pouze jednou, zatímco bzné pipojení musí být provedeno pokazdé, kdy je jedno ze zaízení vypnuto nebo mimo dosah. Spárování sluchátek s mobilním telefonem Ujistte se, ze jsou sluchátka nabitá, mobilní telefon je zapnutý a je na nm aktivována funkce Bluetooth. Aktivace funkce Bluetooth je popsána v návodu k vasemu mobilnímu telefonu. 1 Je-li zaízení vypnuté, stisknte dokud kontrolka nebliká cerveno-mode. Sluchátka zstanou v rezimu párování po dobu 5 minut. Párování obvykle zahrnuje nkolik jednoduchých krok popsaných níze, dalsí informace naleznete v návodu k vasemu mobilnímu telefonu. 10:35 10:36 Settings Settings 10:37 Connectivity Connectivity Settings Bluetooth Devices Found Add Bluetooth device Philips SHB6110 Enter Password **** 0000 Select Back Select Back Select Back Vstupte do nabídky mobilního telefonu obvykle nazvané , , Nastavit", , , Nastavení", , , Bluetooth" nebo , , Pipojení". Vyberte z nabídky moznost, která slouzí k hledání zaízení s funkcí Bluetooth. Po nkolika sekundách by telefon ml najít zaízení s názvem , , Philips SHB6110". 4 Po výbru zaízení , , Philips SHB6110" na mobilním telefonu je obvykle teba potvrdit spárování a zadat heslo. Zadejte heslo sluchátek, které je , , 0000" (ctyi nuly). Po úspsném spárování se sluchátka pipojí k mobilnímu telefonu. Uslysíte dlouhé pípnutí a svtelná kontrolka LED na sluchátkách pestane blikat stídav cerven a mode a zacne blikat pouze mode kazdé ti sekundy. CEST INA 7 Pouzívánísluchátek sBluetooth 7. 1 Zapnte sluchátka stisknutím tlacítka , dokud se nerozsvítí svtelná kontrolka LED. Jakmile jsou sluchátka zapnutá, automaticky se pipojí k zaízení, ke kterému byla pipojena naposledy. Není-li toto zaízení dostupné, pokusí se sluchátka pipojit k pedposlednímu zaízení, ke kterému byla pipojena. [. . . ] Vypnte práv pipojené zaízení nebo jej pesute mimo dosah. · Spárování mohla být resetována nebo byla sluchátka pedtím spárována s jiným zaízením. Provete proces spárování popsaný v tomto návodu. Zvuková kvalita je velmi nízká a lze praskání. Zkrate vzdálenost mezi sluchátky a zaízením Bluetooth, pípadn odstrate pekázky mezi nimi. Zdroj zvuku nepodporuje AVRCP. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS SHB6110

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS SHB6110 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag