Návod k použití PHILIPS SE8881B/53

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS SE8881B/53. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS SE8881B/53 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS SE8881B/53.


PHILIPS SE8881B/53 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3350 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS SE8881B/53 QUICK STARTING GUIDE (462 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS SE8881B/53

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Register your product and get support at www. philips. com/welcome SE888 CS P?ru?ka pro u?ivatele CS 3 Obsah 1 D?le?it bezpe?nostn pokyny 2 V?p?stroj SE888 Co balen obsahuje P?ehled telefonu P?ehled zkladn stanice Ikony hlavn nabdky Ikony na displeji 7 9 9 10 11 13 14 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 18 18 19 19 19 19 20 20 20 20 21 21 21 21 3 Za?nme P?ipojen zkladn stanice anabje?ky. Instalace sluchtka Nastaven telefonu (vzvislosti na zemi) Vb?r zem? Nastaven data a ?asu Nastaven data a formtu ?asu Nabit sluchtka Kontrola stavu akumultoru Co je pohotovostn re?im? Kontrola sly signlu Opakovan voln poslednho ?sla 22 Voln ze seznamu pro opakovan voln 22 Voln ztelefonnho seznamu 22 Voln zvpisu hovor? 22 Ukon?en hovoru 22 P?jem hovoru 22 P?esm?rovn hovoru na zznamov za?zen 23 Vypnut zvon?n uv?ech p?chozch hovor? 23 Nastaven hlasitosti p?i hovoru 23 Ztlumen mikrofonu 23 Zapnut nebo vypnut reproduktoru 23 Uskute?n?n druhho hovoru 23 P?ijet druhho hovoru 24 P?epnn mezi dv?ma hovory na sluchtku a na zkladn stanici 24 P?epnn mezi dv?ma hovory zpevn linky a prost?ednictvm Bluetooth 24 Uskute?n?n konferen?nho hovoru sexternmi volajcmi 24 Konferen?n hovor zpevn linky a prost?ednictvm Bluetooth 25 6 Intern a konferen?n hovory Voln na jin sluchtko B?hem telefonovn P?epnn mezi hovory P?enos hovoru Uskute?n?n konferen?nho hovoru B?hem externho hovoru B?hem konferen?nho hovoru 4 Bluetooth Zm?na nzvu za?zen Sprovn za?zen SE888 Sprovn za?zen SE888 smobilnm telefonem Sprovn SE888 spo?ta?em Synchronizace telefonnho seznamu a vpisu hovor? Sta?en telefonnho seznamu a aktualizace vpisu hovor?zmobilnho telefonu Stahovn telefonnho seznamu zpo?ta?e Sprva seznamu za?zen P?ipojen a odpojen za?zen Zm?na nzvu za?zen Odstran?n za?zen nebo v?ech za?zen ze seznamu Zm?na kdu PIN 26 26 26 26 26 26 27 27 28 28 30 31 7 Text a ?sla Zadvn textu a ?sel P?epnn mezi malmi a velkmi psmeny 8 Telefonn seznam 5 Hovory Voln Rychl telefonn hovor Vyto?en ?sla p?ed telefonnm hovorem 4 CS P?stup do adres??pro p?m p?stup 31 Zobrazen telefonnho seznamu 31 Sta?en telefonnho seznamu zmobilnho telefonu nebo po?ta?e 31 Vyhledvn zznamu 31 Prochzen seznamu kontakt? 31 Zadn prvnho znaku kontaktu 32 Voln ztelefonnho seznamu 32 Otev?en telefonnho seznamu b?hem hovoru 32 P?idn zznamu 32 prava zznamu Nastaven melodie Odstran?n zznamu Odstran?n v?ech zznam? 33 33 33 33 34 34 34 34 34 35 35 35 36 36 36 36 36 37 38 38 38 38 38 38 39 40 40 40 41 41 41 42 42 42 42 Nastaven tichho re?imu Nastaven tnu tla?tek Nastaven dokovacho tnu. Nastaven profilu zvuku 42 43 43 43 44 44 44 44 44 44 44 45 45 45 45 45 46 46 46 46 46 47 47 47 47 47 48 48 48 48 48 49 49 49 49 49 49 49 49 5 9 Vpis hovor? P?stup kzznam?m hovor? Zobrazen zznam? [. . . ] prost?ednictvm pevn linky nebo Bluetooth ( / / ). CS Voln zp?t 1 Prost?ednictvm sluchtka nebo zkladn stanice vstupte do nabdky vpisu hovor?Chcete-li uskute?nit hovor, bu?: ? Stiskn?te tla?tko nebo na sluchtku, nebo ? Stiskn?te tla?tko /HOME nebo /MOBILE na zkladn stanici. bude hovor uskute?n?n. Tip 2 3 4 Vyberte zznam a pot jej potvr?te stisknutm tla?tka [Mo?nos]. 1 2 3 Prost?ednictvm sluchtka nebo zkladn stanice vstupte do nabdky vpisu hovor?Vyberte mo?nost [Mo?nos] > [Smazat v?e] a stisknutm tla?tka [OK] ji potvr?te. V?echny zznamy budou odstran?ny. Ulo?en zznamu hovoru do telefonnho seznamu 1 2 3 4 5 Prost?ednictvm sluchtka nebo zkladn stanice vstupte do nabdky vpisu hovor?1 Prost?ednictvm sluchtka nebo zkladn stanice vstupte do nabdky vpisu hovor?vp?edchozm odstavci tto kapitoly). CS 35 10 Seznam pro opakovan voln Do seznamu pro opakovan voln m??ete vstoupit ze sluchtka nebo ze zkladn stanice. pro opakovan voln. 3 4 Hovor m??ete uskute?nit n?kterm znsledujcch zp?sob?: ? Stiskn?te tla?tko nebo na sluchtku, nebo ? Stiskn?te tla?tko /HOME nebo /MOBILE na zkladn stanici. ikon vnabdce. P?stup do seznamu pro opakovan voln Prost?ednictvm sluchtka 1 2 Stiskn?te tla?tko . Vyberte seznam pro opakovan voln zpevn linky nebo prost?ednictvm Bluetooth ( / / ). Vyberte seznam pro opakovan voln zpevn linky ( [Dom?] ) nebo prost?ednictvm Bluetooth ([Mobil 1] nebo [Mobil 2]). pro opakovan voln do telefonnho seznamu 1 Prost?ednictvm sluchtka nebo zkladn stanice vstupte do seznamu pro opakovan voln (viz ?P?stup do seznamu pro opakovan voln? Zznam bude ulo?en. Prost?ednictvm zkladn stanice 1 2 2 3 4 5 Opakovan voln hovoru 1 Prost?ednictvm sluchtka nebo zkladn stanice vstupte do seznamu pro opakovan voln (viz ?P?stup do seznamu pro opakovan voln?Vyberte zznam, kter chcete volat. CS Odstran?n zznamu hovoru pro opakovan voln 1 Prost?ednictvm sluchtka nebo zkladn stanice vstupte do seznamu pro opakovan 2 36 2 3 4 voln (viz ?P?stup do seznamu pro opakovan voln?pro opakovan voln 1 Prost?ednictvm sluchtka nebo zkladn stanice vstupte do seznamu pro opakovan voln (viz ?P?stup do seznamu pro opakovan voln?Vyberte mo?nost [Mo?nos] > [Smazat v?e] a stisknutm tla?tka [OK] ji potvr?te. Zznam bude odstran?n. 2 3 CS 37 11 Nastaven telefonu Nastaven telefonu si m??ete p?izp?sobit podle svho. Vpohotovostnm re?imu je zobrazeno hl?en ECO. Poznmka ??Po aktivaci ECO m??e dojt ke sn?en provoznho dosahu mezi sluchtkem a zkladn stanic. P?stup do nabdky nastaven telefonu Prost?ednictvm sluchtka Vyberte mo?nost [Nabd. ] > a stisknutm tla?tka [OK] volbu potvr?te. Prost?ednictvm zkladn stanice Nzev p?stroje Nzev p?stroje m??e tvo?it a?Zobrazuje se na obrazovce p?stroje vpohotovostnm re?imu. 1 1 2 Stiskn?te tla?tko MENU. tel. ] a stisknutm tla?tka [OK] ji potvr?te. 2 3 4 Prost?ednictvm sluchtka nebo zkladn stanice vstupte do nabdky ?Nastaven telefonu? Nastaven bude ulo?eno. Nastaven data a ?asu Vce informac naleznete vkapitolch ?Nastaven data a?asu? [. . . ] Zna?ka slova Bluetooth a loga jsou vlastnictvm spole?nosti Bluetooth SIG, 60 CS 21 Nej?ast?j?Je-li na sluchtku zobrazena zprva [Neregistrovat], vlo?te sluchtko do zkladn stanice, dokud se neobjev ukazatel sly signlu. Tip ??Pokud jsou kza?zen SE888 p?ipojeny dva mobiln telefony a po?et nabjench bateri p?esahuje limit, zobraz se hl?en. P?ipojte kza?zen SE888 pouze jeden mobiln telefon a nechejte jej nabt. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS SE8881B/53

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS SE8881B/53 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag