Návod k použití PHILIPS SCF176/18

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS SCF176/18. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS SCF176/18 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS SCF176/18.


PHILIPS SCF176/18 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (226 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS SCF176/18 (1839 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS SCF176/18

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] hovor? Sta?en telefonnho seznamu zmobilnho telefonu nebo po?ta?e Voln zp?t Ulo?en zznamu hovoru do telefonnho seznamu Odstran?n zznamu hovor? Odstran?n v?ech zznam? 15 Slu?by P?stup do nabdky slu?eb Automatick konferen?n hovor Aktivace/Deaktivace automatickho konferen?nho hovoru Sprva kdu opertora Aktivace automatickho odstra?ovn kdu opertora Deaktivace automatickho odstra?ovn kdu oblasti Sprva kdu oblasti Aktivace automatickho odstra?ovn kdu oblasti Deaktivace automatickho odstra?ovn kdu oblasti Automatick p?edvolba Nastaven automatick p?edvolby Typ st? Vb?r doby opakovn Re?im vyt?en Nastaven re?imu vyt?en Prvn zazvon?n Zapnut/vypnut prvnho zazvon?n Automatick hodiny Registrace sluchtek Automatick registrace Ru?n registrace Zru?en registrace sluchtek Slu?by voln P?edn hovoru Aktivace/deaktivace p?edvn hovoru prava aktiva?nho/deaktiva?nho kdu Voln zp?t Voln do servisnho st?ediska pro zp?tn hovory prava ?sla servisnho st?ediska pro zp?tn hovory Slu?ba voln zp?t Zru?en slu?by voln zp?t prava ?sla pro zru?en slu?by pro voln zp?t Skryt identity Aktivovn odep?en ID CS 10 Seznam pro opakovan voln P?stup do seznamu pro opakovan voln Opakovan voln hovoru Ulo?en zznamu hovor?pro opakovan voln do telefonnho seznamu Odstran?n zznamu hovoru pro opakovan voln Odstran?n v?ech zznam?pro opakovan voln 11 Nastaven telefonu P?stup do nabdky nastaven telefonu Nastaven data a ?asu Re?im ECO Nzev p?stroje Nastaven jazyka zobrazovanch daj? Nastaven linky 12 Budk P?stup knabdce budku Nastaven budku 13 Nastaven displeje P?stup knabdce displeje Nastaven displeje 14 Nastaven zvuku P?stup donabdky nastaven zvuku Nastaven hlasitosti vyzvn?n p?stroje Nastaven vyzvn?n p?stroje prava kdu odep?en ID Obnoven vchozch nastaven 50 50 51 51 51 51 51 51 52 52 52 52 52 52 52 53 53 53 53 53 53 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 55 55 55 55 55 56 57 58 59 16 Elektronick ch?va Aktivace/deaktivace elektronick ch?vy Odesln upozorn?n Odesln do jinch p?stroj? Odesln na extern linku Nastaven rovn?d?tskho pl?e Prohl?en o shod? Shoda snormou GAP Soulad se standardy EMF Likvidace starho vrobku abateri Ochrann znmky 59 59 59 59 60 61 21 Nej?ast?j? [. . . ] V?echny zznamy budou odstran?ny. 1 Prost?ednictvm sluchtka nebo zkladn stanice vstupte do adres??Tato funkce je kdispozici, pouze mte-li zaregistrovanou slu?bu identifikace volajcho usvho poskytovatele slu?eb. Pokud volajc umo??uje zobrazen sv identity, m??ete zobrazit jeho jmno i ?slo. Stisknutm tla?tka [Update] aktualizujte vpis hovor?. Prost?ednictvm zkladn stanice 1 2 Stiskn?te tla?tko . uskute?n?nch prost?ednictvm pevn linky ( [Dom?] ) nebo Bluetooth ([Mobil 1] nebo [Mobil 2]). 1 2 Prost?ednictvm sluchtka nebo zkladn stanice vstupte do nabdky vpisu hovor?Vyberte zznam a pot stisknutm tla?tka [OK] zobrazte dostupn informace. Tato ikona na obrazovce upozor?uje na zme?kan hovor. Svt b?hem prochzen novch zme?kanho hovoru ve vpisu hovor?. Sta?en telefonnho seznamu zmobilnho telefonu nebo po?ta?e Tip ??Vce informac naleznete vkapitole ?Synchronizace telefonnho seznamu a vpisu hovor??v?sti ?Bluetooth?. P?stup kzznam?m hovor? Prost?ednictvm sluchtka 1 2 3 34 Stiskn?te tla?tko nebo vyberte mo?nost [Nabd. ] > a volbu potvr?te stisknutm tla?tka [OK]. prost?ednictvm pevn linky nebo Bluetooth ( / / ). CS Voln zp?t 1 Prost?ednictvm sluchtka nebo zkladn stanice vstupte do nabdky vpisu hovor?Na sluchtku a zkladn stanici lze nastavit r?zn jazyk?. 1 2 3 Prost?ednictvm sluchtka nebo zkladn stanice vstupte do nabdky ?Nastaven telefonu?zm?n ijazyk na zkladn stanici. 1 Prost?ednictvm sluchtka nebo zkladn stanice vstupte do nabdky ?Nastaven telefonu? Nastaven bude ulo?eno. Nastaven linky M??ete nastavit p?stup kpevn lince nebo klinkm Bluetooth. 1 2 3 Prost?ednictvm sluchtka nebo zkladn stanice vstupte do nabdky ?Nastaven telefonu?Budk nastavte podle informac uvedench vnsledujcch odstavcch. 8 Zmo?nost vyberte tn a stisknutm tla?tka [OK] volbu potvr?te. Stisknutm tla?tka * lze p?epnat mezi mo?nostmi P?stup knabdce budku Prost?ednictvm sluchtka Vyberte mo?nost [Nabd. ] > a stisknutm tla?tka [OK] ji potvr?te. Prost?ednictvm zkladn stanice [ODP. ] / [DOP. ]. 1 2 Stiskn?te tla?tko MENU. Vyberte mo?nost [Budk] a stisknutm tla?tka [OK] ji potvr?te. Nastaven budku 1 2 3 4 5 6 7 Prost?ednictvm sluchtka nebo zkladn stanice vstupte do nabdky ?Budk?Vyberte mo?nost [Zvuk buzen] astiskn?te tla?tko [OK]. 40 CS 13 Nastaven displeje M??ete nastavit jas displeje, barevn motiv a spo?i?obrazovky telefonu. P?stup knabdce displeje Prost?ednictvm sluchtka Vyberte mo?nost [Nabd. ] > tla?tka [OK] ji potvr?te. a stisknutm Nastaven displeje 1 2 3 4 Prost?ednictvm sluchtka vstupte do nabdky ?Nastaven displeje?Vyberte mo?nost a pot stiskn?te tla?tko [OK]. CS 41 14 Nastaven zvuku Je mo?n p?izp?sobit nastaven zvuku telefonu. Nastaven vyzvn?n p?stroje Vybrat lze z15vyzvn?cch melodi. 1 2 3 P?stup donabdky nastaven zvuku Prost?ednictvm sluchtka Vyberte mo?nost [Nabd. ] > a stisknutm tla?tka [OK] ji potvr?te. [. . . ] a vdal?ch zemch. Vrobek obsahuje baterie podlhajc sm?rnici EU 2006/66/ES, kter nelze odkldat do b??nho komunlnho odpadu. Informujte se omstnch pravidlech sb?ru t?d?nho odpadu bateri, proto?e sprvnou likvidac starho vrobku pom??ete p?edejt mo?nm negativnm dopad?m na ?ivotn prost?ed azdrav lid. Jestli?e je kvrobku p?ilo?eno toto logo, znamen to, ?e byl zaplacen p?sp?vek nrodnmu sdru?en pro obnovu a recyklaci. Sna?ili jsme se, aby bylo mo?n obalov materil snadno rozd?lit na t?i materily: lepenku (krabice), polystyrn (ochrann balen) a polyetylen (s?ky, ochrann flie zleh?enho plastu). P?i likvidaci obalovch materil?, vybitch bateri a starho za?zen se ?i?te mstnmi p?edpisy. Ochrann znmky Obchodn znmky jsou majetkem spole?nosti Koninklijke Philips Electronics N. V. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS SCF176/18

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS SCF176/18 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag