Návod k použití PHILIPS SBT75

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS SBT75. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS SBT75 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS SBT75.


PHILIPS SBT75 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (212 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS SBT75 QUICK START GUIDE (502 ko)
   PHILIPS SBT75 (213 ko)
   PHILIPS SBT75 QUICK START GUIDE (502 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS SBT75

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] [. . . ] ‡ 3ŏLSRMHQt H[WHUQtKR DXGLR]Dŏt]HQt f 9HVWDYĖQî LQGLNiWRU EDWHULH ‡ %ĖKHP QDEtMHQt WUYDOH VYtWt ‡ . G\ç MH EDWHULH VODEi EOLNi g . RQWUROND %OXHWRRWK ‡ . G\ç MH N UHSURGXNWRUX SŏLSRMHQp NRPSDWLELOQt ]Dŏt]HQt %OXHWRRWK QHSŏHWUçLWĖ VYtWt ‡ . G\ç VH RGSRMt SiURYiQt %OXHWRRWK EOLNi =DSRMWH QDSiMHFt DGDSWpU GR ‡ NRQHNWRUX Y ]DGQt ĈiVWL UHSURGXNWRUX ‡ QDSiMHFt ]iVXYN\ DC IN 5V . 1A CS 9HVWDYĖQi EDWHULH 5HSURGXNWRU O]H QDSiMHW ] YHVWDYĖQp EDWHULH 1DEtMHQt YHVWDYĖQp EDWHULH ‡ =DSRMWH GRNRYDFt V\VWpP GR VtWĖ 3R]QiPND ‡ . QDEtMHQt EDWHULH SRXçtYHMWH SRX]H GRGDQî NDEHO 86% 3ŏHKUiYiQt 3ŏHKUiYiQt ]H ]Dŏt]HQt %OXHWRRWK 6 WtPWR UHSURGXNWRUHP PţçHWH SRVORXFKDW KXGEX ]H ]Dŏt]HQt %OXHWRRWK =DSQXWt ‡ 1D UHSURGXNWRUX SŏHSQĖWH Y\StQDĈ 21 OFF GR SR]LFH21 » . RQWUROND %OXHWRRWK EOLNi PRGŏH 3R]QiPND ‡ (IHNWLYQt SURYR]Qt UR]VDK PH]L UHSURGXNWRUHP D ]Dŏt]HQtP %OXHWRRWK MH SŏLEOLçQĖ PHWUţ 1 2 3 3ŏHSQXWt GR SRKRWRYRVWQtKR UHçLPX 9 QiVOHGXMtFtFK SŏtSDGHFK VH UHSURGXNWRU SŏHSQH GR SRKRWRYRVWQtKR UHçLPX ‡ 9 UHçLPX %OXHWRRWK SRNXG QHQt EĖKHP PLQXW GHWHNRYiQ çiGQî VLJQiO ]H ]Dŏt]HQt %OXHWRRWK ‡ 9 UHçLPX 03 OLQN SRNXG QHQt EĖKHP PLQXW GHWHNRYiQ çiGQî DXGLR VLJQiO ‡ %DWHULH MH VODEi 3R]QiPND ‡ 3RNXG UHSURGXNWRU SŏHMGH GR SRKRWRYRVWQtKR UHçLPX XNRQĈt VH SŏLSRMHQt %OXHWRRWK 5HSURGXNWRU PţçHWH QD VHNXQG\ DNWLYRYDW VWLVNQXWtP WODĈtWND Do Do 3ŏHSQXWtP Y\StQDĈH 212)) ]DSQHWH X UHSURGXNWRUX IXQNFL %OXHWRRWK » . RQWUROND %OXHWRRWK EOLNi $NWLYXMWH IXQNFL %OXHWRRWK QD ]Dŏt]HQt %OXHWRRWK YL] XçLYDWHOVNi SŏtUXĈND ]Dŏt]HQt 1D YDåHP ]Dŏt]HQt Y\EHUWH PRçQRVW 3+, /, 36 6%7 SUR VSiURYiQt » = UHSURGXNWRUX VH R]YRX StSQXWt D NRQWUROND %OXHWRRWK VH UR]VYtWt ‡ 8 VWDUåtFK ]Dŏt]HQt PXVtWH ]DGDW SiURYDFt KHVOR  4 6SXVřWH SŏHKUiYiQt KXGE\ QD ]Dŏt]HQt %OXHWRRWK PHILIPS SBT75 PIN 0000 CS 7 3ŏHKUiYiQt ] SRĈtWDĈH +XGEX PţçHWH WDNp SRVORXFKDW Y SRĈtWDĈL SURVWŏHGQLFWYtP UR]KUDQt %OXHWRRWK 3R]QiPND ‡ 3ŏHG VSiURYiQtP ]NRQWUROXMWH ]GD MVWH QDLQVWDORYDOL ‡ 1tçH XYHGHQp NURN\ MVRX XUĈHQ\ SRX]H SUR RSHUDĈQt RYODGDĈ %OXHWRRWK V\VWpP :LQGRZV 3RNXG SRXçtYiWH V\VWpP :LQGRZV ;3 SRGtYHMWH VH GR QiSRYĖG\ V\VWpPX :LQGRZV ;3 3ŏHKUiYiQt ] H[WHUQtKR ]Dŏt]HQt 3URVWŏHGQLFWYtP UHSURGXNWRUX PţçHWH SRVORXFKDW L H[WHUQt DXGLR]Dŏt]HQt 3R]QiPND ‡ 5HSURGXNWRU PţçH KUiW Y UHçLPX 03/, 1. SRX]H NG\ç MH IXQNFH %OXHWRRWK SR]DVWDYHQD QHER SŏHUXåHQD 1 2 3 3ŏHSQXWtP Y\StQDĈH 212)) ]DSQHWH X UHSURGXNWRUX IXQNFL %OXHWRRWK » . RQWUROND %OXHWRRWK EOLNi 9 SRĈtWDĈL DNWLYXMWH IXQNFL %OXHWRRWK 3ŏLGHMWH ]Dŏt]HQt %OXHWRRWK GR SRĈtWDĈH D Y\EHUWH PRçQRVW 3+, /, 36 6%7 SUR VSiURYiQt » = UHSURGXNWRUX VH R]YRX StSQXWt D NRQWUROND %OXHWRRWK VH UR]VYtWt 9 SRĈtWDĈL QDVWDYWH PRçQRVW 3+, /, 36 6%7 MDNR YîFKR]t ]Dŏt]HQt SUR NRPXQLNDFL  9H VSRGQtP SUDYpP URKX GRPRYVNp REUD]RYN\ :LQGRZV NOLNQĖWH SUDYîP WODĈtWNHP QD LNRQX UHSURGXNWRUX D ] QDEtGN\ PRçQRVWt Y\EHUWH SRORçNX "3OD\EDFN 'HYLFHV =Dŏt]HQt SUR SŏHKUiYiQt  . OLNQĖWH SUDYîP WODĈtWNHP QD SRçDGRYDQî UHSURGXNWRU D Y\EHUWH PRçQRVW 6HW DV 'HIDXOW FRPPXQQLFDWLRQ 'HYLFH 1DVWDYLW MDNR YîFKR]t ]Dŏt]HQt SUR NRPXQLNDFL 9 SRĈtWDĈL VSXVřWH SŏHKUiYiQt KXGE\ 1 =DSRMWH NDEHO 03/, 1. PP Y ]DGQt ĈiVWL UHSURGXNWRUX ‡ GR NRQHNWRUX SUR SŏLSRMHQt VOXFKiWHN QD H[WHUQtP ]Dŏt]HQt 6SXVřWH SŏHKUiYiQt ]Dŏt]HQt 2 4 MP3-LINK 3ŏHKUiYiQt %ĖKHP SŏHKUiYiQt ‡ VWLVNQXWtP WODĈtWND VOL +/- ]YîåtWH QHER VQtçtWH ~URYHŀ KODVLWRVWL ‡ VWLVNQXWtP WODĈtWND VSXVWtWHSR]DVWDYtWH SŏHKUiYiQt » 'RVWXSQp SRX]H Y UHçLPX %OXHWRRWK 5 CS , QIRUPDFH R YîURENX 3R]QiPND ‡ , QIRUPDFH R YîURENX MVRX SŏHGPĖWHP ]PĖQ EH] SŏHGFKR]tKR XSR]RUQĖQt ŎHåHQt SUREOpPţ 9DURYiQt ‡ 1HRGVWUDŀXMWH NU\W SŏtVWURMH 6SHFLÀNDFH =HVLORYDĈ -PHQRYLWî YîVWXSQt YîNRQ 2GVWXS VLJQiOåXP 3ŏLSRMHQt $X[LQ [ : 506 ! G% P9 506 NRKPţ 3RNXG FKFHWH ]DFKRYDW SODWQRVW ]iUXN\ QHRSUDYXMWH V\VWpP VDPL -HVWOLçH GRMGH N SUREOpPţP V WtPWR SŏtVWURMHP ]NRQWUROXMWH SŏHG NRQWDNWRYiQtP VHUYLVX QiVOHGXMtFt PRçQRVWL 3RNXG SUREOpP QHQt Y\ŏHåHQ SŏHMGĖWH QD ZHERYp VWUiQFH VSROHĈQRVWL 3KLOLSV ZZZSKLOLSVFRPZHOFRPH 9 SŏtSDGĖ NRQWDNWX VSROHĈQRVWL 3KLOLSV EXĊWH Y EOt]NRVWL ]Dŏt]HQt D PĖMWH N GLVSR]LFL ĈtVOR PRGHOX D VpULRYp ĈtVOR 1HIXQJXMH QDSiMHQt ‡ 3ŏL SRXçLWt YHVWDYĖQp EDWHULH VH XMLVWĖWH ]GD MH QDSiMHQt GRVWDWHĈQp ‡ 3ŏL SRXçLWt HOHNWULFNp VtWĖ VH XMLVWĖWH ]GD MH ]iVWUĈND VSUiYQĖ ]DSRMHQi D ]GD MH HOHNWULFNi Vtř SRG SURXGHP %H] ]YXNX ‡ 8SUDYWH KODVLWRVW 5HSURGXNWRU QHUHDJXMH ‡ 5HVWDUWXMWH UHSURGXNWRU 2EHFQp LQIRUPDFH 9VWXS QDSiMHQt '& 6SRWŏHED HOHNWULFNp HQHUJLH SŏL SURYR]X 6SRWŏHED HQHUJLH Y SRKRWRYRVWQtP UHçLPX 5R]PĖU\ ² KODYQt MHGQRWND ä [ 9 [ + +PRWQRVW ² +ODYQt MHGQRWND 9VWXS 9 $ : : [ [ PP NJ CS 9 6SHFLILFDWLRQV DUH VXEMHFW WR FKDQJH ZLWKRXW QRWLFH ‹ . RQLQNOLMNH 3KLOLSV (OHFWURQLFV 19 $OO ULJKWV UHVHUYHG 6%7BB80B9 [. . . ] [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS SBT75

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS SBT75 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag