Návod k použití PHILIPS SA4DOT02

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS SA4DOT02. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS SA4DOT02 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS SA4DOT02.


PHILIPS SA4DOT02 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1754 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS SA4DOT02 (1751 ko)
   PHILIPS SA4DOT02 QUICK START GUIDE (1145 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS SA4DOT02

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Zregistrujte svj výrobek a získejte podporu na adrese www. philips. com/welcome GoGEAR SA4DOT02 SA4DOT04 SA4DOT08 Pírucka pro uzivatele Obsah 1 Dlezité bezpecnostní informace Obecné informace o údrzb Recyklace výrobku a vestavného akumulátoru 4 4 6 7 7 7 7 7 7 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 6 Aktualizace firmwaru prostednictvím softwaru Philips Songbird 7 Oprava pehrávace pomocí softwaru Philips Songbird 8 Technické údaje Pozadavky na pocítac 15 16 17 17 2 Vás nový pehrávac Obsah dodávky Pocítacový software pro pehrávac Soubory nahrané v pehrávaci Pehled Ovládací prvky Kontrolka LED a zvuková odezva 3 Zacínáme Nabíjení Zapnutí nebo vypnutí pehrávace Automatický pohotovostní rezim a vypnutí 4 Pehrávání hudby Penos hudby do pehrávace Pehrávání hudby Vyhledávání skladby Zmna hlasitosti Zapnutí nebo vypnutí náhodného výbru 5 Synchronizace s hudební knihovnou na pocítaci prostednictvím aplikace Philips Songbird Instalace aplikace Philips Songbird do pocítace Penos hudebních soubor z pocítace Nastavení sledovací slozky Import hudebních soubor Synchronizace pehrávace se softwarem Philips Songbird Výbr automatické nebo rucní synchronizace Automatická synchronizace Rucní synchronizace 11 11 11 11 13 13 13 13 13 Potebujete pomoc?Navstivte webové stránky www. philips. com/welcome, kde mzete získat úplnou sadu pomocných materiál ­ nap. uzivatelský manuál, nejnovjsí aktualizace softwaru a odpovdi na casto kladené otázky. CS 3 1 Dlezité bezpecnostní informace Obecné informace o údrzb Peklad tohoto dokumentu slouzí pouze jako reference. V pípad rozporu mezi verzí v anglictin a pelozenou verzí má pednost anglická verze. Náhradní díly/píslusenství: Náhradní díly a píslusenství lze objednat na stránkách www. philips. com/support. [. . . ] Správná likvidace tchto výrobk pomáhá pedcházet pípadným nepíznivým úcinkm na zivotní prostedí a lidské zdraví. Dalsí informace o vasem místním recyklacním stedisku naleznete na stránkách www. recycle. philips. com. Výstraha · Vyjmutím vestavného akumulátoru záruka pozbývá platnosti a mohlo by dojít ke znicení výrobku. Neexistuje vsak záruka, ze k tomuto rusení dojde pi konkrétní instalaci. Pokud zaízení rusí píjem rozhlasového nebo televizního vysílání, coz lze zjistit vypnutím a zapnutím pístroje, uzivatel by se ml pokusit toto rusení napravit nejmén jedním z následujících opatení: · Pesunutím pijímací antény. · Zvtsením odstupu mezi zaízením a pijímacem. · Pipojením zaízením k zásuvce v jiném okruhu, nez ke kterému je pipojen pijímac. · Získáním pomoci od prodejce nebo zkuseného rádiového nebo televizního technika. Oznámení pro Kanadu Tento pístroj tídy B je ve shod s kanadskou smrnicí ICES-003. Pístroj vyhovuje podmínkám smrnice FCC, odstavce-15 a 21 CFR 1040, 10. Provoz zaízení má tyto dv podmínky: · Zaízení nesmí zpsobovat rusení a · musí pijímat rusení, vcetn rusení, které zpsobuje nezádoucí provoz. Philips SOUNDDOT Oznámení pro USA Toto zaízení bylo testováno a vyhovuje omezením pro digitální zaízení tídy B, v souladu s clánkem 15 Smrnic Federální komunikacní komise USA (FCC). Tato omezení mají zajistit pimenou ochranu ped skodlivým rusením pi domácí instalaci. Toto zaízení generuje, pouzívá a mze vyzaovat vysokofrekvencní energii, pokud není nainstalováno a pouzíváno v souladu s návodem pro obsluhu a mohou rusit rádiovou komunikaci. 6 CS 2 Vás nový pehrávac Obsah dodávky Zkontrolujte, zda jste obdrzeli následující polozky: Pehrávac Pocítacový software pro pehrávac Následující pocítacový software funguje s pehrávacem SOUNDDOT: · Philips Songbird (pomze vám aktualizovat firmware pehrávace a synchronizovat pehrávac se skladbami z hudební knihovny na vasem pocítaci). Chcete-li získat aplikaci Philips Songbird, · Stáhnte si do pocítace aplikaci Philips Songbird z adresy www. philips. com/ Songbird nebo www. philips. com/ support. Soubory nahrané v pehrávaci Pehrávac SOUNDDOT obsahuje tyto soubory: · Uzivatelský manuál Sluchátka Pehled Ovládací prvky Strucný návod k rychlému pouzití Philips GoGear audio player d c Quick start guide b Bezpecnostní a zárucní list Safety and Warranty Before using your set: Check out details inside this booklet a e f g Poznámka · Vyobrazení mají pouze orientacní charakter. Spolecnost Philips si vyhrazuje právo mnit barvu ci vzhled bez pedchozího upozornní. CS 7 a · · · Stisknutím a podrzením tlacítka zapnete nebo vypnete sluchátka. Stisknutím tlacítka pozastavíte/obnovíte pehrávání. Dvojitým stisknutím tlacítka bhem pehrávání zapnete/vypnete náhodný výbr / Stisknutím tlacítka snízíte/zvýsíte hlasitost Stisknutím a podrzením tlacítka peskocíte na pedchozí/následující skladbu b · · c konektor USB pro nabíjení a penos dat d Píchytka e RESET · Pokud pehrávac nereaguje na stisknutí tlacítek, stisknte tlacítko v otvoru spickou kulickového pera. f Kontrolka LED g · 3, 5mm konektor pro sluchátka Kontrolka LED a zvuková odezva S kontrolkou LED a zvukovou odezvou mzete zjistit stav pehrávace. BEEP 8 CS 3 Zacínáme Nabíjení Pehrávac SOUNDDOT má vestavnou baterii, kterou lze nabíjet prostednictvím konektoru USB pocítace. · Otocte konektorem USB a pipojte pehrávac SOUNDDOT k pocítaci. » Bhem nabíjení kontrolka mní barvu v závislosti na stavu baterie. » Jakmile je baterie nabitá, rozsvítí se zelená kontrolka. Zapnutí nebo vypnutí pehrávace · Stisknte a podrzte tlacítko , dokud se nerozsvítí zelená nebo cervená kontrolka. » Zapnutí: rozsvítí se zelená kontrolka. [. . . ] Pehrávac se automaticky synchronizuje se softwarem Philips Songbird. Pokud nevyberete automatickou synchronizaci, aktivuje se rezim rucní synchronizace. Rucní synchronizace Rucní penos vybraných mediálních soubor CS 13 1 2 V podokn pro obsah klepnte pravým tlacítkem na vybraný mediální soubor. Vyberte moznost Add to Device (Pidat do zaízení) > SOUNDDOT. » Vybrané soubory se penesou do pehrávace SOUNDDOT. Tip · Chcete-li vybrat více soubor soucasn, pi klepnutí na výbr pidrzte klávesu Ctrl. 14 CS 6 Aktualizace firmwaru prostednictvím softwaru Philips Songbird Pehrávac SOUNDDOT je ovládán interním programem, který se nazývá firmware. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS SA4DOT02

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS SA4DOT02 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag