Návod k použití PHILIPS SA3MXX04PA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS SA3MXX04PA. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS SA3MXX04PA bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS SA3MXX04PA.


PHILIPS SA3MXX04PA : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1020 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS SA3MXX04PA QUICK START GUIDE (814 ko)
   PHILIPS SA3MXX04PA (993 ko)
   PHILIPS SA3MXX04PA QUICK START GUIDE (810 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS SA3MXX04PA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Zaregistrujte svj výrobek a získejte podporu na stránkách www. philips. com/welcome SA3MXX02 SA3MXX04 SA3MXX08 Rádio VKV K/02 KN/02 W/02 WN/02 A/93 B/93 K/93 P/93 K/97 W/97 CS Pírucka pro uzivatele Obsah 1 Dlezité bezpecnostní informace Obecné informace o údrzb Recyklace výrobku 4 4 6 8 8 8 8 9 9 9 10 10 11 11 12 12 12 13 13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 16 7 Záznamy Záznam zvuku a hlasu Poslech nahrávek Odstranní jednoho nebo více záznam Odeslání nahrávek do pocítace 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 20 20 21 22 22 8 Nastavení 2 Vás nový pehrávac Obsah dodávky Software nahraný v pehrávaci Soubory nahrané v pehrávaci Rezim pehrávání Nastavení zvuku Nastavení displeje Motiv Casovac vypnutí obrazovky Otocit obrazovku Jazyk Informace Tovární nastavení 3 Zacínáme Nabíjení Nastavení pi prvním zapnutí Zapnutí nebo vypnutí pehrávace Automatický pohotovostní rezim a vypnutí 9 Aktualizace pehrávace MIX Rucní ovení/ aktualizace firmwaru 4 Pehled Ovládací prvky Domovská obrazovka Zamknutí/odemknutí tlacítek Zapnutí/vypnutí obrazovky 10 esení problém 11 Technické údaje Pozadavky na systém 5 Hudba Správa hudby na pocítaci Uspoádání hudebních soubor Penos soubor v aplikaci Przkumník Windows Pidání nebo odstranní hudebních soubor Vyhledávání hudby v pehrávaci Vyhledávání hudby podle informací o skladb Vyhledávání hudby podle slozky souboru Pehrávání hudby 6 Rádio VKV Ladní rádiových stanic Poslech rádia VKV Ukládání pedvoleb stanic Potebujete pomoc?Navstivte webové stránky www. philips. com/welcome, kde mzete získat úplnou sadu pomocných materiál ­ nap. uzivatelský manuál, nejnovjsí aktualizace softwaru a odpovdi na casto kladené otázky. CS 3 C es tina 1 Dlezité bezpecnostní informace Obecné informace o údrzb Peklad tohoto dokumentu slouzí pouze jako reference. V pípad rozporu mezi verzí v anglictin a pelozenou verzí má pednost anglická verze. Výstraha · Poskození a chybné funkci výrobku lze pedejít · Výrobek nevystavujte nadmrné teplot z topných tles nebo pímého slunecního záení. Náhradní díly/píslusenství: Náhradní díly a píslusenství lze objednat na stránkách www. philips. com/support. [. . . ] Oznámení pro Evropskou unii Tento výrobek odpovídá pozadavkm Evropské unie na vysokofrekvencní odrusení. CS 7 C es tina 2 Vás nový pehrávac Pehrávac MIX umozuje provádt tyto cinnosti: · pehrávat hudbu, · poslouchat rádio VKV; · poizovat hlasové nahrávky. Software nahraný v pehrávaci Pehrávac MIX je vybaven následujícím softwarem: · Philips Device Manager (mozuje získat aktualizace firmwaru pehrávace MIX) Soubory nahrané v pehrávaci Pehrávac MIX obsahuje tyto soubory: · Uzivatelský manuál · Nejcastjsí dotazy Obsah dodávky Zkontrolujte, zda jste obdrzeli následující polozky: Pehrávac Sluchátka Strucný návod k rychlému pouzití Philips GoGear audio player Quick start guide Poznámka · Vyobrazení mají pouze orientacní charakter. Spolecnost Philips si vyhrazuje právo mnit barvu ci vzhled bez pedchozího upozornní. 8 CS 3 Zacínáme Nabíjení Pehrávac MIX obsahuje vestavnou baterii, kterou lze nabíjet prostednictvím portu USB pocítace. Pipojte pehrávac MIX k pocítaci podle obrázku. Chcete-li setit energii baterie a prodlouzit dobu pehrávání, provete v pehrávaci MIX následující akce: · Nastavte casovac podsvícení na nízkou hodnotu (pejdte do nabídky > [Nastavení displeje] > [Casovac vypn. obrazovky]). C es tina Nastavení pi prvním zapnutí Pi prvním pipojení pehrávace MIX k pocítaci, nainstalujte do pocítace Philips Device Manager. Aktualizaci firmwaru lze provádt pes sí Internet prostednictvím Philips Device Manager. Kdyz zaízení MIX poprvé pipojíte k pocítaci, zobrazí se pekryvné okno: 1 2 Poznámka · Po pipojení pehrávace MIX k pocítaci budete vyzvání k výbru funkce: [Nabít a penést] nebo [Nabít a pehrát]. Ukoncení rezimu úspory energie · Stisknte jakékoliv tlacítko. · · Z domovské obrazovky pejdete do nabídky funkcí stisknutím navigacních tlacítek / a . Na pedchozí obrazovky se vrátíte opakovaným stisknutím tlacítka ; na domovskou obrazovku se vrátíte stisknutím a pidrzením tlacítka . Zamknutí/odemknutí tlacítek Je-li pehrávac zapnutý, pouzijte zajisovací spínac, který zabrání náhodnému zásahu. · Tlacítka zamknete nebo odemknete krátkým stisknutím tlacítka / . » Vsechna tlacítka s výjimkou tlacítek pro ovládání hlasitosti se uzamknou a na displeji se zobrazí ikona zámku. 12 CS 5 Hudba Správa hudby na pocítaci Uspoádání hudebních soubor Uspoádání hudebních soubor podle informací o skladb Pokud soubory obsahují informace o souboru (znacka meta nebo znacka ID3), lze soubory v pehrávaci MIX automaticky tídit podle názvu skladby, interpreta nebo alba. Chcete-li si zkontrolovat nebo upravit informace o souboru, spuste software pro správu medií. Napíklad kliknte, jak je pedvedeno v aplikaci Windows Media Player 11. Chcete-li pozadovanou skladbu editovat, dvakrát na ni kliknte. Penos soubor v aplikaci Przkumník Windows 1 2 Pipojení pehrávace MIX k pocítaci. V pocítaci kliknte na ikonu Tento pocítac nebo Pocítac. Hudební soubory nebo slozky petáhnte z pocítace do pehrávace MIX. 3 Pidání nebo odstranní hudebních soubor 1 2 3 Pipojte pehrávac MIX k pocítaci. V pocítaci kliknte na ikonu Tento pocítac nebo Pocítac. V pocítaci postupujte následujícím zpsobem: · Soubory nebo slozky pidejte petáhnutím hudebních soubor nebo slozek z pocítace do pehrávace MIX; · Soubory nebo slozky odstrate kliknutím pravého tlacítka na výbr. Vyberte podle výzvy moznost odstranit. Uspoádání soubor podle slozky souboru Hudební soubory lze také uspoádat podle poteby do rzných slozek. CS 13 C es tina Vyhledávání hudby v pehrávaci Vyhledávání hudby podle informací o skladb Na domovské obrazovce vybráním moznosti vyhledáte hudbu podle informací o skladb (znacka meta nebo znacka ID3) (viz `Uspoádání hudebních soubor' na stran 13): [Vs. skladby] · Abecedn seazené stopy [Interpr. ] · Abecedn seazený seznam interpret · Abecedn seazená alba · Stopy seazené podle poadí na albu [Alba] · Alfanumericky seazený seznam alb · Stopy seazené podle poadí na albu Pehrávání hudby 1 2 Stisknutím tlacítka hudební soubory. nebo vyberete Stisknutím tlacítka spustíte pehrávání. » Spustí se pehrávání od aktuální skladby. » Na obrazovce se zobrazí informace o souboru a stav pehrávání. 3 V prbhu pehrávání · Stisknutím tlacítka pozastavíte a obnovíte pehrávání. · Na pedcházející obrazovku pejdete stisknutím tlacítka . [. . . ] » Po uplynutí casového intervalu se rezim necinné obrazovky vypne automaticky. Ukoncení rezimu úspory energie · Stisknte jakékoliv tlacítko. [Kapacita:] [Volné místo:] [Verze firmwaru:] velikost pamti volné místo aktuální verzi firmwaru. Ped aktualizací firmwaru z webových stránek podpory zkontrolujte verzi firmwaru. Ped aktualizací firmwaru z webových stránek podpory zkontrolujte celý název výrobku. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS SA3MXX04PA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS SA3MXX04PA bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag