Návod k použití PHILIPS PV7005/12

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS PV7005/12. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS PV7005/12 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS PV7005/12.


PHILIPS PV7005/12 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1057 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS PV7005/12

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Dod·vanÈ ovladaËe jsou kompatibilnÌ s Windows 3. xx, 95/98 a NT Tento model se dod·v· . [. . . ] bez ovl·dacÌho panelu. ï RozmÏry papÌru - A4, B5, A5, A6, Letter, Executive, Legal ï RozmÏry ob·lek - Monarch, COM-10, COM-9, C5, DL PreciznÌ technologie tisku ï RozliöenÌ t¯Ìdy 600 dpi ï Digit·lnÌ LED hlava 10 stran za minutu ï Ultrajemn˝ sfÈrick˝ toner PHILIPS kontrastnÏjöÌ tisk znak˘, zlepöenÈ rozliöenÌ stupÚ˘ öedi ï Doba pro vytiötÏnÌ prvnÌ str·nky - 12 sec. ï 45 PCL font˘, 1 bitmapov˝ font a OCR-A/B fonty ï Latin2 a MJK - standardnÏ Zv˝öen· efektivnost provozu ï éivotnost toneru - cca 2. 500 stran A4 p¯i 5% pokrytÌ ï éivotnost v·lce - cca 20. 000 stran A4 p¯i kontinu·lnÌm tisku, ï OddÏlen˝ toner a obrazov˝ v·lec pro menöÌ provoznÌ n·klady Manipulace s papÌrem ï StandardnÌ podavaË papÌru - 250 list˘ A4 ï V˝stup papÌru - 150 list˘ lÌcem dol˘ / 50 lÌcem nahoru ï StandardnÌ manu·lnÌ podavaË ï Voliteln˝ multifunkËnÌ podavaË 50 ob·lek / 100 list˘ A4 ï Voliteln˝ druh˝ podavaË - 250 list˘ A4 PHILIPSPAGE JEDNODUCH¡, ALEV›KONN¡ OsobnÌ tisk·rna s rozliöenÌm t¯Ìdy 600 dpi - 10 str·nek za minutu - operaËnÌ panel se 4 diodami - pamÏù 4MB rozöi¯iteln· aû na 37 MB - emulace PCL 6 Typy a rozmÏry papÌru ï Gram·û - 60 aû 105 g/m , 2 manu·lnÌ podavaË 60 aû 120 g/m 2 PHILIPSPAGE TECHNICK… PODMÕNKY Zlepöen˝ v˝kon ï Procesor MIPS R3000 RISC ï ParalelnÌ obousmÏrnÈ rozhranÌ CentronicsIEEE-1284 ï StandardnÌ pamÏù 4 MB - rozöi¯iteln· na 37 MB bÏûn˝mi SIMM moduly ï Emulace PCL6, IBM ProPrinter a EPSON FX ï AutomatickÈ p¯epÌn·nÌ emulacÌ ï Obsahuje ovladaËe pro Windows 3. xx, 95/98, NT 4. 0 PHILIPSPAGE 10e ProvoznÌ podmÌnky/ Technick· specifikace PracovnÌ teplota - 10∞ aû 32∞C SkladovacÌ teplota- -10∞ aû 43∞C max. ⁄daje obsaûenÈ v tomto dokumentu mohou b˝t zmÏnÏny bez upozornÏnÌ. digit·lnÌ technologie LED PHILIPSPAGE 10e P¯ÌsluöenstvÌ ï Karta pro rozö̯enÌ pamÏti s jednÌm SIMM slotem a 1 MB RAM ï PamÏùovÈ moduly SIMM - 8, 16, 32 MB ï Flash SIMM ï Druh˝ podavaË na 500 list˘ a multifunkËnÌ podavaË - 50 ob·lek/100 list˘ A4 Jednoduch·, ale v˝konn· Oki Systems (Czech and Slovak), s. r . o. IBC - Pob¯eûnÌ 3 186 00 Praha 8 »esk· republika Tel. : + 420 - (0)2 - 232 66 41 - 2 Fax: + 420 - (0)2 - 232 66 21 www. oki. cz E-mail: info@oki. cz PHILIPSPAGE 10e [. . . ] ⁄daje obsaûenÈ v tomto dokumentu mohou b˝t zmÏnÏny bez upozornÏnÌ. digit·lnÌ technologie LED PHILIPSPAGE 10e P¯ÌsluöenstvÌ ï Karta pro rozö̯enÌ pamÏti s jednÌm SIMM slotem a 1 MB RAM ï PamÏùovÈ moduly SIMM - 8, 16, 32 MB ï Flash SIMM ï Druh˝ podavaË na 500 list˘ a multifunkËnÌ podavaË - 50 ob·lek/100 list˘ A4 Jednoduch·, ale v˝konn· Oki Systems (Czech and Slovak), s. r . o. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS PV7005/12

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS PV7005/12 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag