Návod k použití PHILIPS PSS110

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS PSS110. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS PSS110 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS PSS110.


PHILIPS PSS110 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2550 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS PSS110 (2326 ko)
   PHILIPS PSS110 BROCHURE (263 ko)
   PHILIPS PSS110 QUICK START GUIDE (170 ko)
   PHILIPS PSS110 (2105 ko)
   PHILIPS PSS110 (2105 ko)
   PHILIPS PSS110 (2105 ko)
   PHILIPS PSS110 (2105 ko)
   PHILIPS PSS110 (2105 ko)
   PHILIPS PSS110 (2105 ko)
   PHILIPS PSS110 (2105 ko)
   PHILIPS PSS110 (2105 ko)
   PHILIPS PSS110 (2105 ko)
   PHILIPS PSS110 (2105 ko)
   PHILIPS PSS110 (2105 ko)
   PHILIPS PSS110 annexe 6 (2105 ko)
   PHILIPS PSS110 BROCHURE (278 ko)
   PHILIPS PSS110 annexe 1 (2105 ko)
   PHILIPS PSS110 annexe 2 (2105 ko)
   PHILIPS PSS110 annexe 3 (2105 ko)
   PHILIPS PSS110 annexe 4 (2105 ko)
   PHILIPS PSS110 annexe 5 (2105 ko)
   PHILIPS PSS110 Quick start guide (169 ko)
   PHILIPS PSS110 Quick start guide (169 ko)
   PHILIPS PSS110 Quick start guide (169 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS PSS110

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] brugermanual käyttöoppaita | uzivatelské pírucky | felhasználói útmutatók instrukcje obslugi | pouzívateské prírucka | ÛÍÓ, ÓÒÚ, Ó ÔÓθÁÓ, ÚÂÎfl ÂÁ¯ÂÈÚ>ÈÔ ¯Ú<ÛË~ Pejeme vám skvlé zázitky se Philips ShoqBox Navstivte stránku: www. philips. com/support Po zadání názvu výrobku se zobrazí: · Casto kladené otázky (FAQ) · Aktuální uzivatelské pírucky · Nejnovjsí software pocítace ke stazení · Inovacní firmwarové soubory Zaregistrovat Protoze máte moznost tento výrobek aktualizovat, doporucujeme, abyste jej zaregistrovali na webovém serveru www. philips. com/register a získali tak pístup k informacích o nových dostupných aktualizacích poskytovaných zdarma. Typový stítek je umístn na zadní stran krytu konektor. K jeho prohlédnutí otevete kryt konektor. 1 Rychlý start 1 Nabijte baterii Otevete kryt pipojení na zadní stran systému . Pipojte dodaný dobíjecí adaptér pro více úrovní naptí do konektoru oznaceného 5V DC a potom pipojte dobíjecí adaptér do standardní zásuvky stídavého proudu. Rychlé nabíjení: 1 hodiny. (Zivotnost baterie se mze lisit podle zpsobu pouzívání. ) 2 Nainstalujte hudební software Vlozte dodaný disk CD do jednotky CD-ROM v pocítaci. [. . . ] Baterie je vybitá K napájení systému pouzijte dobíjecí adaptér na stídavý proud. 18 Informace o autorských právech 0 Neautorizovaným kopírováním a distribucí nahrávek z Internetu nebo disku CD dochází k porusení autorských práv a mezinárodních dohod. Systém a pilozený software je urcen pouze pro osobní pouzití. Ve Velké Británii a nkterých dalsích zemích je ke kopírování materiál chránných autorskými právy v nkterých pípadech nutný souhlas drzitel autorských práv. 0 Ochrana zivotního prostedí Pístroj není zabalen do nadbytecných obal. Udlali jsme vsechno proto, aby obal mohl být rozdlen na ctyi stejnorodé materiály: lepenku, polystyrol, PET, a polyetylén . Pístroj je vyroben z takových materiál, které je mozno znovu zpracovat, jestli|e demontáz vykonává speciáln vybavená odborná firma. Obalové materiály, vycerpané baterie a uz nepouzitelný pístroj vlozte, prosím, podle místních pedpis a zvyklostí do vhodných nádob na odpadky. Likvidace starého výrobku Tento výrobek je navrzen a vyroben z materiál a komponent nejvyssí kvality, které je mozné recyklovat a optovn pouzít. Pokud je výrobek oznacen tímto symbolem peskrtnutého kontejneru, znamená to, ze výrobek podléhá smrnici EU 2002/96/EC. Informujte se o místním systému sbru tídného odpadu elektrických a elektronických výrobk. Postupujte podle místních pravidel a neodkládejte takové staré výrobky do bzného komunálního odpadu. Správná likvidace starého výrobku pomze pedcházet pípadným nepíznivým úcinkm na zivotní prostedí a lidské zdraví. 19 Bezpecnost a údrzba V brozue Bezpecnost a záruka, dodávané se zaízením, naleznete bezpecnostní pokyny dlezité k tomu, aby vám výrobek co nejlépe slouzil. Provozní a skladovací teploty 0 Zaízení ShoqBox pouzívejte na místech, kde je teplota vzdy mezi 0 az 35º C (32 az 95º F). 0 Zaízení ShoqBox ukládejte na místo, kde je teplota vzdy mezi -20 az 45º C (-4 az 113º F). 0 Zivotnost baterií zaízení ShoqBox se mze pi nízkých teplotách zkrátit. 0 Nevystavujte vysokým teplotám u topného zaízení nebo na pímém slunci. 0 Pi pouzívání zaízení ShoqBox, napíklad pi pipojení k osobnímu pocítaci nebo nabíjení baterie, je normální, ze se zaízení zaheje. Jak se vyhnout poskození a nesprávnému fungování 0 Soubory zálohujte. V kazdém pípad si ponechte pvodní soubory, které jste stáhli do zaízení ShoqBox. Spolecnost Philips není zodpovdná za ztrátu obsahu v pípad, ze se výrobek nebo pevný disk poskodí. 0 Spravujte (penásejte, odstraujte apod. ) soubory pouze pomocí pibaleného hudebního softwaru. 0 Chrate zaízení ShoqBox ped pádem a nenechte na nj spadnout jiné pedmty. Konektory chrate ped vodou, protoze pokud se voda dostane do soupravy, mze ji vázn poskodit. 0 Zaízení ShoqBox cistte mírn navlhceným hadíkem. [. . . ] (Philips PSS xxx, xxx = modelu) Výbr je nyní penesen do pehrávace. 2 3 TIP Stisknutím tlacítka pod oknem seznamu skladeb mzete seznam skladeb petáhnout pímo do pehrávace. Pro dalsí informace o produktu Musicmatch® Jukebox klepnte na polozku Help (Nápovda) > Musicmatch Jukebox Help (Nápovda k aplikaci Musicmatch Jukebox). 8 Inovace Víme, ze si tento výrobek budete uzívat velmi dlouho. Pro dosazení nejlepsího výkonu doporucujeme, abyste pravideln navstvovali webový serve r www. philips. com, kde získáte informace o nejnovjsím softwaru a firmwaru pro vás výrobek. Upgrade firmwaru Pehrávac je ovládán interním programem, který se nazývá firmware. Pokud chcete svj pehrávac aktualizovat, mzete si stáhnout a nainstalovat nejnovjsí firmware. POZOR! [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS PSS110

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS PSS110 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag