Návod k použití PHILIPS MCM240

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS MCM240. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS MCM240 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS MCM240.


PHILIPS MCM240 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (646 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS MCM240 QUICK START GUIDE (784 ko)
   PHILIPS MCM240 (959 ko)
   PHILIPS MCM240 (600 ko)
   PHILIPS MCM240 (600 ko)
   PHILIPS MCM240 (959 ko)
   PHILIPS MCM240 (525 ko)
   PHILIPS MCM240 (676 ko)
   PHILIPS MCM240 BROCHURE (506 ko)
   PHILIPS MCM240 annexe 1 (600 ko)
   PHILIPS MCM240 Quick start guide (773 ko)
   PHILIPS MCM240 Quick Install Guide (384 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS MCM240

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Micro Hi-Fi System MCM240 PÛÍÓ, ÓÒÚ, Ó ÔÓθÁÓ, ÚÂÎfl Instrukcje obslugi Uzivatelské pírucky PouzívateIské prírucky Felhasználói útmutatók MAGYARORSZÁG Minségtanúsítás A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III. 10. ) BkM-IpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a mszaki adatokban megadott értékeknek. A meghibásodott készüléket ­ beleértve a hálózati csatlakozót is ­ csak szakember (szerviz) javíthatja. Ne tegye ki a készüléket esnek vagy nedvesség hatásának! [. . . ] V re|imu MP3-CD Stisknutím DISPLAY rzobrazíte èísla aktuálního alba a skladby následovaná informacemi ID3 (pokud jsou k dispozici). Cesky Reprodukce CD Tímto pøehrávaèem CD lze reprodukovat audio CD, vèetnì záznamov¥ch a pøepisovateln¥ch CD. CD-ROM, CD-I, CDV, VCD, DVD a poèítaèové CD vak nelze pou|ít. Vyhledání melodie v rámci jedné skladby 1 1 2 Podr|te stisknuté tlaèítko ALBUM/TUNE à / á (nebo na dálkovém ovladaèi tlaèítkem ALBUM -/+ à /á). Jakmile najdete hledanou melodii, uvolnìte tlaèítko ALBUM/TUNE à /á (nebo na dálkovém ovladaèi tlaèítkem ALBUM -/+ à /á). Pøeruení pøehrávání CD vyberete stisknutím SOURCE na pøedním panelu systému nebo stisknutím CD na dálkovém ovládání. Stisknutím tlaèítka OPEN·CLOSEç otevøte prostor pro CD. Opûtovn¥m stisknutím OPEN·CLOSEç zavfiete pfiihrádku CD. Jakmile pøehrávaè CD pøeète obsah CD, zobrazí se nápis READING. Zobrazí se celkov¥ poèet skladeb a doba pøehrávání (nebo celkov¥ poèet alb a skladeb pro disk MP3). 2 3 Stisknutím tlaèítka ÉÅ. Pøi pøeruení reprodukce displej strne a doba od zaèátku reprodukce bliká. Pøejete-li si v reprodukci pokraèovat, stisknìte znovu tlaèítkoÉÅ. Pøejete-li si ukonèit reprodukci CD Stisknutím tlaèítka 9. Základní ovládaní pøehrávání Reprodukce CD Stisknutím tlaèítkaÉÅ zapojte reprodukci. Bìhem reprodukce CD se na displeji zobrazí poøadové èíslo právì reprodukované skladby a doba od zaèátku reprodukce. 42 CD/MP3-CD Poznámka: Reprodukce CD se ukonèí i v pøípadì, |e: ­ otevøete prostor pro CD. ­ Vyberte jin¥ zdroj: TUNER, AUX nebo pohotovostní re|im. ­ nastal èas automatického vypnutí systému. SHUFFLE . . . . . . . . . reprodukce celé CD/vech skladeb programu v náhodnì voleném poøadí SHUFFLE a REPEAT ALL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nepøetr|ité opakování reprodukce celé CD/programu v náhodnì voleném poøadí REPEAT ALL . . . opakování reprodukce celé CD/ programu REPEAT . . . . . . . . . . . . opakování reprodukce aktuální skladby 1 Vlo|te disk MP3. Vzhledem k vysokému poètu skladeb nakompilovan¥ch na disku mù|e doba naèítání disku pøesáhnout 10 sekund. Zobrazí se celkov¥ poèet alb a skladeb (titulù). Pro v¥bìr po|adovaného alba stisknìte tlaèítko ALBUM/TUNE à /á (nebo na dálkovém ovladaèi tlaèítkem ALBUM -/+ à /á on the remote). Pro v¥bìr po|adovaného titul stisknìte tlaèítko PRESETí / ë (nebo na dálkovém ovladaèi tlaèítkem í / ë). [. . . ] 4. 4 / 2. 5 kg Pohotovostní pøíkon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <7 W Eco power standby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <1 W Právo na zmìnu technick¥ch údajùa vzhledu pøístroje bez pøedchozího upozornìní vyhrazeno. ÚDR\BA Èistìní krytu pøístroje Pøístroj èistìte jen lehce navlhèen¥m mìkk¥m hadøíkem. Nepou|ívejte pøípravky obsahující alkohol, denaturovan¥ líh, èpavek nebo mechanické èistící prostøedky. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS MCM240

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS MCM240 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag