Návod k použití PHILIPS HTS3538

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS HTS3538. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS HTS3538 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS HTS3538.


PHILIPS HTS3538 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (5062 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS HTS3538 QUICK START GUIDE (993 ko)
   PHILIPS HTS3538 (4939 ko)
   PHILIPS HTS3538 QUICK START GUIDE (993 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS HTS3538

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Register your product and get support at www. philips. com/welcome HTS3538 HTS3539 1_HTS3538-3539_12_EN. indd Start2 2011-12-13 5:00:30 PM Obsah 1 Dlezitéinformace Bezpecnost Péceovýrobek Péceozivotníprostedí Nápovdaapodpora 2 2 3 3 3 4 4 4 5 Oveníverzesoftwaru Aktualizacesoftwaruprostednictvím rozhraníUSB 16 17 19 20 20 20 20 21 22 7 Specifikacevýrobku 8 eseníproblém 9 Oznámení 2 Vasedomácíkino Hlavníjednotka Konektory Dálkovýovladac 3 Pipojeníanastavení 6 Pipojeníreproduktor 6 Pipojeníktelevizoru 7 Pipojenízvukuztelevizoruajinýchzaízení 8 Nastaveníreproduktor 8 NastavenífunkceEasyLink(ovládání HDMI-CEC) Copyright Pojistkaelektrickésít(pouzeSpojené království) Prohláseníoshod Ochrannéznámky 10 RejstíkRejstík 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 14 15 15 15 15 16 16 4 Pouzitídomácíhokina Disky Datovésoubory PamovázaízeníUSB Moznostiprozvuk, videoaobrázky Rádio pehrávacMP3 VytváenísouborMP3 Volbazvuku 5 Zmnanastavení Nastaveníjazyka Nastaveníobrazuazvuku Nastavenízvuku Nastavenírodicovskéhozámku Nastavenídispleje Nastaveníúsporyenergie Obnovenívýchozíchnastavení CS 1 C e s ti n a 6 Aktualizacesoftwaru 16 16 1 Dlezitéinformace Pedpouzitímvýrobkusipeclivpecttevsechny pokynyaujisttese, zejimrozumíte. Pokud vdsledkuneuposlechnutítchtopokyndojde kposkozenípístroje, zárukanapístrojzanikne. Bezpecnost Nebezpecípozáruneboúrazuelektrickýmproudem!· Výrobekanijehopíslusenstvínikdy nevystavujedestianijinémupsobenívody. Doblízkostivýrobkunikdyneumísujte nádobysvodou, napíkladvázy. Pokudse tekutinyrozlijínavýrobeknebodonj, ihned jejodpojteodsíovézásuvky. Obratese nastediskopéceozákazníkyspolecnosti Philipsanechtevýrobekpeddalsímuzíváním zkontrolovat. · Nikdyneumisujtevýrobekanijeho píslusenstvídoblízkostiotevenéhoohn nebojinýchzdrojteplaaninapíméslunecní svtlo. [. . . ] ectina 4 Pomocítlacítekpropehrávánílzeovládat pehrávání(viz'Tlacítkapropehrávání'na stran10). Moznostiobrázk 1 2 3 Moznostiprozvuk, video aobrázky Pipehráváníobrázk, zvukunebovideazdisku nebopamovéhozaízeníUSBmzetepouzít pokrociléfunkce. Stisknutímtlacítka INFOvstoupítedo rezimunáhleduobrázk. Stisknutímtlacítka / pejdetena pedchozínebonásledujícístránkunáhled. StisknutímtlacítkaNavigacnítlacítkaaOK vyberteobrázek. Hudebníprezentace Pokudseobrazovéazvukovésouborynacházejí nastejnémdiskunebopamovémzaízeníUSB, mzetevytvoithudebníprezentaci. VyberteobrázekastisknutímtlacítkaOK spusteprezentaci. Stisknutímtlacítka zastavtepehrávání hudby. Moznostizvuku 1 Opakovanýmstisknutímtlacítka INFO mzetecyklickyprocházetnásledujícímoznosti: · Zobrazenícasuainformacíoaktuální skladb. · DiscGoTo:Zadánímcasudiskumzete rychlepejítnaurcitémístodisku. · TrackGoTo:Zadánímcasustopymzete rychlepejítnaurcitémístostopy. · SelectTrack:Výbrkonkrétnístopy. 1 2 3 4 5 Moznostividea 1 2 Stiskntetlacítko INFO. Vzávislostinazdrojivideanemusíbýt nkterémoznostikdispozici. PostisknutítlacítkaNavigacnítlacítkaaOK mzetevybratazmnittytopolozky: · [Titul]:Výbrkonkrétníhotitulu. · [Stopa]:Výbrkonkrétnístopy(pouze prodiskyVCD/SVCD). · [Úhel]:Výbrscénvideanahraných zrznýchúhlkamery. · [CasTT]:Rychlýpechodnaurcitémísto videazadánímcasutitulu. · [Cask. ]:Rychlýpechodnaurcitémísto videazadánímcasukapitoly. · [Casdisku]:Rychlýpechodnaurcité místovideazadánímcasudisku(pouze prodiskyVCD/SVCD). · [Casstopy]:Rychlýpechodnaurcité místovideazadánímcasustopy(pouze prodiskyVCD/SVCD). · [Zobr. casu]:Výbrinformacípro zobrazenícasu. CS Rádio Pomocídomácíhokinamzeteposlouchatrádio VKVaulozitaz40rádiovýchstanic. Poznámka · Píjemvpásmustedních, dlouhýchakrátkýchvln · Pokudnenídetekovánsignálstereofonníhovysílání, nebojenalezenoménnezptstanic, zobrazíse výzvakoptovnéinstalacirádiovýchstanic. adigitálnírozhlasovévysílánínejsoupodporovány. 1 2 VytáhnteanténuVKVnazadnístran domácíhokinaaumísttejimimotelevizor nebojinézdrojezáení. » Pokudjsterádiovéstanicejiz nainstalovali, zacnepehráváníposledního poslouchanéhokanálu. » Jestlizejstedosudzádnérádiovéstanice nenainstalovali, zobrazísenapanelu displejezprávaAUTOINSTALL. . . PRESS PLAY. Stiskntetlacítko . 12 3 Chcete-liposlouchatnebozmnitrádiové stanice, pouzijtedálkovýovladac. Stisknutímzastavíteinstalaci rádiovýchstanic. Stisknutímapidrzenímtlacítka pedvolburádiovéstanicevymazete. [. . . ] · PropipojeníktelevizorupouzijtekabelHDMI. Pehrávání Disknelzepehrát. · Zkontrolujte, zdadomácíkinopíslusnýtyp diskupodporuje(viz'Formátymédií'na stran17). · Ovte, zdadomácíkinopodporujekód oblastidisku. · PokudsejednáodiskDVD±RWnebo DVD±R, zkontrolujte, zdajediskfinalizován. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS HTS3538

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS HTS3538 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag