Návod k použití PHILIPS HTS2511

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS HTS2511. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS HTS2511 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS HTS2511.


PHILIPS HTS2511 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4744 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS HTS2511 QUICK START GUIDE (667 ko)
   PHILIPS HTS2511 (4695 ko)
   PHILIPS HTS2511 QUICK START GUIDE (667 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS HTS2511

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Register your product and get support at www. philips. com/welcome HTS2511 Obsah 1 Dlezité informace Bezpecnost Péceovýrobek Péceozivotníprostedí Nápovdaapodpora 2 2 3 3 3 4 4 4 5 Oveníverzesoftwaru Aktualizacesoftwaruprostednictvím rozhraníUSB 16 16 18 19 19 19 20 20 21 7 8 9 Specifikace výrobku esení problém Oznámení 2 Vase domácí kino Hlavníjednotka Konektory Dálkovýovladac 3 Pipojení a nastavení 6 Pipojeníreproduktor 6 Pipojeníktelevizoru 7 Pipojenízvukuztelevizoruajinýchzaízení 8 Nastaveníreproduktor 9 9 9 9 10 11 11 12 13 13 13 14 14 14 15 15 15 Copyright Pojistkaelektrickésít(pouzeSpojené království) Prohláseníoshod Ochrannéznámky 10 RejstíkRejstík 4 Pouzití domácího kina Pístupdohlavnínabídky Disky Datovésoubory PamovázaízeníUSB Moznostiprovideoaobrázky Rádio Volbazvuku 5 Zmna nastavení Nastaveníjazyka Nastaveníobrazuavidea Nastavenízvuku Nastavenírodicovskéhozámku Nastavenídispleje Nastaveníúsporyenergie Obnovenívýchozíchnastavení CS 1 C e s ti n a 6 Aktualizace softwaru 15 15 1 Dlezité informace Pedpouzitímvýrobkusipeclivpecttevsechny pokynyaujisttese, zejimrozumíte. Pokud vdsledkuneuposlechnutítchtopokyndojde kposkozenípístroje, zárukanapístrojzanikne. Bezpecnost Nebezpecí pozáru nebo úrazu elektrickým proudem!· Výrobekanijehopíslusenstvínikdy nevystavujedestianijinémupsobenívody. Doblízkostivýrobkunikdyneumísujte nádobysvodou, napíkladvázy. Pokudse tekutinyrozlijínavýrobeknebodonj, ihned jejodpojteodsíovézásuvky. Obratese nastediskopéceozákazníkyspolecnosti Philipsanechtevýrobekpeddalsímuzíváním zkontrolovat. · Nikdyneumisujtevýrobekanijehopíslusenství doblízkostiotevenéhoohnnebojiných zdrojteplaaninapíméslunecnísvtlo. [. . . ] PokudseuformátuvideaDivXnezobrazují správntitulky, postupujtenásledovn azmteznakovousadu. Stiskntetlacítko (Dom). 10 CS 4 5 6 Vybertemoznost[Nastavení]apoté stiskntetlacítkoOK. Jazyk Albánstina, anglictina, dánstina, holandstina, finstina, francouzstina, gaelstina, nmcina, italstina, kurdstina­ latinka, norstina, portugalstina, spanlstina, svédstinaaturectina Albánstina, chorvatstina, cestina, holandstina, anglictina, nmcina, maarstina, irstina, polstina, rumunstina, slovenstina, slovinstinaasrbstina. Anglictina, moderníhebrejstina Bulharstina, blorustina, anglictina, makedonstina, moldavstina, rustina, srbstinaaukrajinstina. ecká Znaková sada [Standardní] Vychutnejtesiobrázky, zvukavideoulozené napamovémzaízeníUSB, jakojenapíklad pehrávacMP4nebodigitálnífotoaparát. Co je poteba · PamovézaízeníUSBnaformátované systémemsouborFAT, kompatibilní snormouprovelkokapacitnípamová zaízení(MassStorageClass). Poznámka rozbocovacUSBnebouniverzálníctecku spipojenímUSB, nemusíbýtpamovézaízení USBrozpoznáno. · Jemoznépipojitdigitálnífotoaparátypod podmínkou, zejsouschopnypehrávatsoubory bezpouzitíspeciálníhopocítacovéhoprogramu. [St. Evropa] · PokudpouzijeteprodluzovacíkabelUSB, [Hebrejstina] [Azbuka] [ectina] 1 2 3 4 kód VOD pro DivX PedzakoupenímvideosouborDivXajejich pehrávánímnadomácímkinzaregistrujtedomácí kinonawebovýchstránkáchwww. divx. com pomocíkóduDivXVOD. Vybertemoznost[Nastavení]apoté stiskntetlacítkoOK. » ZobrazíseregistracníkódDivXpro domácíkino. PipojtepamovézaízeníUSBkekonektoru (USB)domácíhokina. Pomocítlacítekpropehrávánílzeovládat pehrávání(viz'Tlacítkapropehrávání'na stran10). 1 2 3 Moznosti pro video a obrázky Pipehráváníobrázkavideazdiskunebo pamovéhozaízeníUSBlzepouzítpokrocilé funkce. CS 11 C e s ti n a Pamová zaízení USB Moznosti videa 1 2 Rádio Pomocídomácíhokinamzeteposlouchatrádio VKVaulozitaz40rádiovýchstanic. Poznámka · Píjemvpásmustedních, dlouhýchakrátkýchvlna · Pokudnenídetekovánsignálstereofonníhovysílání, nebojenalezenoménnezptstanic, zobrazíse výzvakoptovnéinstalacirádiovýchstanic. digitálnírozhlasovévysílánínejsoupodporovány. Stiskntetlacítko OPTIONS. Vzávislostinazdrojivideanemusíbýt nkterémoznostikdispozici. PostisknutítlacítkaNavigacní tlacítkaaOK mzetevybratazmnittytopolozky: · [Info]:Zobrazeníinformacíopehrávání. · [PBC]:Aktivacenebodeaktivacenavigace vnabídcesobsahemudiskVCD aSVCDpomocífunkcePBC(PlayBack Control­ovládánípehrávání). · [Pomr stran]­Volbapomru stranobrazuodpovídajícíhotelevizní obrazovce. · [Úhel]:Výbrscénvideanahraných zrznýchúhlkamery. 1 2 VytáhnteanténuVKVnazadnístran domácíhokinaaumísttejimimotelevizor nebojinézdrojezáení. » Pokudjsterádiovéstanicejiz nainstalovali, zacnepehráváníposledního poslouchanéhokanálu. Moznosti obrázk 1 2 3 4 Stiskntetlacítko OPTIONS. PostisknutítlacítkaNavigacní tlacítkaaOK mzetevybratazmnittytopolozky: · [Barva]:Zapnutínebovypnutírezimu barev. · [Náhled fotogr. ]:Zobrazeníminiatur fotografií. [. . . ] · OpakovanýmtisknutímtlacítkaSOURCE domácíhokinavybertepíslusnývstupzvuku. 18 CS Zkreslený zvuk nebo ozvna. · Pokudpehrávátezvukztelevizoru prostednictvímdomácíhokina, zkontrolujte, zdajetelevizorztlumen. · 1)StisknteapodrztetlacítkoAUDIO SYNC. 2)Do5sekundstiskntetlacítko Navigacní tlacítkaasynchronizujtezvuk sobrazem. 9 Oznámení C e s ti n a Tatocástobsahujeinformaceoprávech aupozornnínaochrannéznámky. Copyright Pehrávání Disk nelze pehrát. · Zkontrolujte, zdadomácíkinopíslusnýtyp diskupodporuje(viz'Formátymédií'na stran16). [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS HTS2511

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS HTS2511 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag