Návod k použití PHILIPS HTL 3140B/12 QUICK STARTING GUIDE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS HTL 3140B/12. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS HTL 3140B/12 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS HTL 3140B/12.


PHILIPS HTL 3140B/12 QUICK STARTING GUIDE: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2504 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS HTL 3140B/12QUICK STARTING GUIDE

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Napsalo a vytvoøilo oddìlení dokumentace Oki Documentation Dept Oki je registrovaná obchodní znaèka firmy Oki Electric Industry Company. Energy Star je registrovaná obchodní znaèka agentury United States Enviromental Protection Agency. Microsoft, MS-DOS a Windows jsou registrované obchodní znaèky firmy Microsoft Corporation. HP, HP LaserJet a HP Colour LaserJet jsou registrované obchodní znaèky firmy Hewlett Packard Company. [. . . ] Jestliže je již fialová nastavena na –2, tak zvyšte nastavení azurové a žluté o 1. Jestliže je již žlutá nastavena na –2, tak zvyšte nastavení azurové a fialové o 1. Jestliže je již azurová nastavena na +2, tak snižte nastavení fialové a žluté o 1. Jestliže je již fialová nastavena na +2, tak snižte nastavení azurové a žluté o 1. Jestliže je již žlutá nastavena na +2, tak snižte nastavení azurové a fialové o 1. Bk Není potøebné provést žádné úpravy. 19 Uživatelská pøíruèka 8cuCZ. p65 19 12/2/99, 3:36 PM Česky 3. Krátce stisknìte tlaèítko MENU 1 / Menu 2. Objeví se hlášení PRINT PATTERN COLOR BALANCE. 5. Prohlédnìte si peèlivì barevné kruhy a vyberte ten, který nejlépe odpovídá barvì oblasti A. 7. Stiskem tlaèítka MENU 1 / Menu 2 pøejdìte k následující základní barvì. Po nastavení poslední základní barvy se po stisku tlaèítka MENU 1 / Menu 2 na displeji objeví hlášení PRINT EXECUTE. 8. Stiskem tlaèítka ENTER mùžete opìt vytisknout testovací obrazec a porovnat výsledky provedené zmìny. Pro dosažení optimálního vyvážení je nìkdy potøebné tento postup opakovat 2-3 krát. 9. Po vytištìní testovacího obrazce se na displeji objeví hlášení EXIT. Mùžete buï nastavení ukonèit stiskem tlaèítka ENTER, anebo stiskem tlaèítka MENU 1 / Menu 2 celý postup zopakujete. 20 PHILIPSPAGE 8c Plus 8cuCZ. p65 20 12/2/99, 3:36 PM Tato tiskárna podporuje jak bitovì mapové tak škálovatelné fonty v širokém rozsahu znakových sad, které se požívají v mnoha evropských jazycích. Pokud si vytisknete seznam fontù, mùžete si prohlédnout seznam fontù a vytištìné pøíklady všech fontù rezidentních v tiskárnì. Ovšem, èas od èasu mùže dojít k ucpání tiskárny papírem kvùli nadmìrné vlhkosti, poškozenému papíru (napøíklad ohnutý nebo utržený roh) nebo drobným selháním. Indikace ucpání papírem se objeví na displeji øídícího panelu, tiskárna se zastaví a rozsvítí se kontrolka ATTENTION. Ucpání papírem vždy neznamená, že tiskárna je fyzicky ucpána papírem. Jednoduše to znamená, že byl detekován papír tam, kde v tuto dobu nemìl být a nebo, že papír nebyl detekován tam, kde v tuto dobu být mìl. Ucpání na vstupu Vzpøíèený papír se nachází mezi podavaèem papíru a prvním obrazovým válcem. Vzpøíèený papír se nachází za prvním obrazovým válcem a pøed vytvrzovaèem. Ucpání uvnitø Ucpání na výstupu Vzpøíèený papír ve vytvrzovaèi nebo mezi vytvrzovaèem a výstupem z tiskárny. 26 PHILIPSPAGE 8c Plus 8cuCZ. p65 26 12/2/99, 3:36 PM Na obrázku je ukázána dráha papíru tiskárnou (pohled z levé strany tiskárny). Po výstupu z vytvrzovaèe projde papír dvìma páry výstupních pøítlaèných váleèkù (6) a skonèí v odkládacím zásobníku papíru nahoøe na tiskárnì nebo v zadním odkládacím zásobníku, pokud je otevøen. Získání pøístupu ke dráze papíru Pøístup do vstupní oblasti papíru je z jednotky pøedního zavadìèe (7). Pøístup do výstupní oblasti papíru (za vytvrzovaèem) je ze zadního odkládacího zásobníku (8). Pøístup k vnitøní èásti dráhy papíru je po odklopení horního krytu tiskárny. Papír se normálnì zavádí z podavaèe papíru (1), prochází vstupem papíru mezi pøítlaènými váleèky (2) a na pásový unášeè (3). Na pásovém unášeèi je pøidržován elektrostatickým nábojem. Papír je unášen pásovým unášeèem (z tohoto pohledu je pohyb papíru proti smìru ruèièek hodinových) a prochází pod každým ze ètyø obrazových válcù (4), kde se na papír pøenáší tonerový obraz a je zde lehce pøidržen elektrostatickým nábojem. Papír se potom posune do jednotky vytvrzovaèe (5), kde se obraz zafixuje kombinací tepla a fyzického tlaku. Uživatelská pøíruèka Pøední zavadìè a zadní výstup papíru Pøi zavádìní tìžkých tiskových médií se doporuèuje používat pøední zavadìè papíru a zadní odkládací zásobník, aby byla dráha papíru co nejkratší. [. . . ] zásobník Auto - pøední podavaè Automatické zavádìní 1. podavaè papíru Manualní zavádìní LCD LED (barevné) Membránová tlaèítka Konec papíru Dochází toner Kryt otevøen Teplota vytvrzovaèe Rozmìr papíru Standard Volitelné I/O pøepínání Standard Pøepínání emulace Ovládaèe Windows Monitor stavu SPECIFIKACE Kazeta Legal / Univ. , 500 listù (do výšky 50 mm) 100 listù nebo 40 prùhledných fólií Automatické pro 1. a 2. podavaè papíru 250 listù, lícem dolù (horní); 100 listù, lícem nahoru (zadní) Kazeta Legal / Universal: Legal, Letter, Executive, A4, A5, B5, A6, jiný Kazeta Legal / Universal: Legal, Letter, Executive, A4, A5, B5, jiný Legal, Letter, Executive, A4, A5, B5, A6, jiný Výška x šíøka: 148 x 105 mm (A6) Výška x šíøka: 210 x 148 mm (A5) Výška x šíøka: 140 x 86. 4mm Prùhl. fólie, nálepky na fólii 64~105g/m² 64~200g/m² 16zn. , 2øádky, Indikace rozmìru papíru 6 (žlutá (jantar) x 5, èervená x 1) 8 Ano Oddìlenì pro barvy Y, M, C & K Ano Ano Ano IBM-Centro CEN36, IEEE1284Nibble Ethernet 100Base-TX / 10Base-T Auto PCL5c/PostScript 3 Auto (PCL / PS) Windows 3. 1x, 95, NT4 Ano (Windows) Rozmìr papíru Minimální rozmìr papíru Speciální papír Hmotnost papíru Øídící panel Stavové spínaèe / èidla Komunikaèní rozhraní Emulace Software 46 PHILIPSPAGE 8c plus 8cuCZ. p65 46 12/2/99, 3:36 PM Fonty PCL - rastrové PCL - vektorové PS - vektorové Sada RAM Rozhraní Papír kazeta Stupnice šedi Barvy 4 (Line Printer, OCR-A, OCR-B, USPS Barcode) 45 136 8MB x 2, 16MB x 2, 32MB x 2 SIMM Ethernet 100Base-TX / 10Base-T 2. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS HTL 3140B/12

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS HTL 3140B/12 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag