Návod k použití PHILIPS HR7629

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS HR7629. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS HR7629 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS HR7629.


PHILIPS HR7629 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3634 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS HR7629 (7002 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS HR7629

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Do blízkosti televizoru nikdy neumísťujte nádoby s vodou, například vázy. Dojde-li k vylití kapaliny na televizor nebo k vniknutí kapaliny do televizoru, okamţitě televizor odpojte od elektrické zásuvky. Obraťte se na středisko péče o zákazníky společnosti Philips a nechte televizor před dalším uţíváním zkontrolovat.  Nikdy neumísťujte televizor, dálkový ovládač ani baterie do blízkosti otevřeného ohně, jiných zdrojů tepla ani na přímé sluneční světlo. [. . . ] Volitelný krok: Chcete-li během hovoru ztišit mikrofon, stiskněte tlačítko OPTIONS a poté vyberte moţnost [Ztlumit]. Chcete-li hlasový hovor ukončit, vyberte moţnost [Ukončit hovor] a poté stiskněte tlačítko OK. Příjem hovoru Jste-li přihlášeni ke sluţbě Skype, budou vám během sledování televizoru oznamovány příchozí hovory. Na obrazovce se bude zobrazovat zpráva se jménem volají ho. Vyberte moţnost cí [Příjem] a stiskněte tlačítko OK. Chcete-li povolit video, vyberte moţnost [Odpovědět s videem] a poté stiskněte tlačítko OK. Chcete-li hovor odmí tnout, vyberte moţnost [Zamí tnout] a poté stiskněte tlačítko OK. Poznámka: Přijmete-li hovor v době pozastavení nebo záznamu televizní programu nebo v době ho sledování vypůjčených filmů, sluţba Skype přeruší probíhající činnost.  Pozastavený televizníprogram se zastaví a data uloţená v programové paměti budou ztracena.  Přehrávání vypůjčených filmů se zastaví. Abyste mohli pokračovat ve sledování vypůjčeného filmu, bude muset přejít zpět do videopůjčovny nebo do nabí poskytovatele televizní dky ch sluţeb. Některé videopůjčovny a sluţby však opětovné spuštění přehrávání filmů neumoţňují. Správa hlasové pošty Pokud vás někdo volá prostřednictvím sluţby Skype v době, kdy se nacházíte ve stavu offline, můţe vám zanechat hlasovou zprávu ve schránce hlasové pošty sluţby Skype. V případě potřeby vloţte do herní konzole hernídisk a vyberte hru, kterou chcete hrát. Zahajte hraníhry podle pokynů na obrazovce. Spuštění hry dvou hráčů v reţimu celé obrazovky Některé hry nabízí reţim více hráčů nebo reţim rozdělené obrazovky. Technologie 3D tohoto televizoru umoţňuje obrazovku rozdělit na dvě dílčí celé obrazovky. Dí ky herním brýlím pro dva hráče můţe kaţdý z nich vidět na jediném televizoru svůj vlastní obraz. Vyberte herní konzoli a poté stiskněte tlačítko OK. V případě potřeby vloţte do herníkonzole hernídisk. CS 36 4. V herníkonzole vyberte hru pro dva nebo více hráčů a rozdělte obrazovku na dvě dílčí. Na dálkovém ovládání televizoru stiskněte tlačítko OPTIONS. Vyberte moţnost [Nad sebou] nebo [Vedle sebe] a stiskněte tlačítko OK. Po nasazení brýlí pro dva hráče uvidíte rozdí obrazovky. Reţim ukončíte dvojitým stisknutím tlačítka . [. . . ] Sluţba Smart TV nefunguje Zkontrolujte, zda je směrovač správně připojený k televizoru a zda má přístup k internetu. Pokud je směrovač chráněn bránou firewall nebo bezpečnostními nastaveními, zkontrolujte, zda je v něm povolen průchod dat funkce Smart TV. Přístup k Internetu prostřednictvím funkce Smart TV je pomalý:  Pokud se k Internetu připojujete bezdrátově, zkuste zlepšit kvalitu signálu mezi směrovačem a televizorem.  Kdykoli je to moţné, pouţívejte rychlé širokopásmové připojení. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS HR7629

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS HR7629 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag