Návod k použití PHILIPS HR-2160

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS HR-2160. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS HR-2160 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS HR-2160.


PHILIPS HR-2160 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2508 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS HR-2160 BROCHURE (1088 ko)
   PHILIPS HR-2160 (2332 ko)
   PHILIPS HR-2160 BROCHURE (944 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS HR-2160

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pro opravy by se mìly pouívat jen jimi dodané náhradní díly. Jinak mùe dojít k pokození spotøebièe nebo k úrazu èi jiným kodám. Tento spotøebiè je odpojen od sítì pouze tehdy, kdy je zástrèka odpojena ze zásuvky. Pøed èitìním a údrbou vdy zástrèku odpojte ze zásuvky (netahejte pøitom za kabel). [. . . ] Je proto nutné vkládat dovnitø potraviny v zakrytých nádobách, nebo je pøed vkládáním do chladnièky obalit celofánem, hliníkovou fólií, voskovým papírem nebo mikroténem. zelenina za nìkolik dní nevyschne. Informace a poznámky V této kapitole jsou uvedeny praktické informace a poznámky, jak pouívat spotøebiè a dosáhnout maximálních úspor energie, a také obsahují informace o spotøebièi, týkající se ivotního prostøedí. Jak uetøit energii Neumisujte spotøebiè na místo vystavené sluneènímu záøení nebo blízko zdrojù tepla. Ujistìte se, e kondenzátor a kompresor mají dobré vìtrání. Výrobky tìsnì zavírejte do pevnì uzavíratelných nádob nebo je balte do mikroténu, aby nedocházelo ke zbyteèné tvorbì námrazy. Nenechávejte dveøe otevøené déle, ne je tøeba, a neotevírejte je, kdy to není nutné. Jak pouívat oddíl èerstvých potravin Jak vyrábìt kostky ledu Kdy chcete vyrábìt kostky ledu, naplòte dodaný výrobník ledu vodou a vlote ho do oddílu pro zmrazené potraviny. Navlhèením dna výrobníku a nastavením knoflíku termostatické regulace na maximální stupeò mùete dobu výroby kostek ledu zkrátit. Po skonèení nezapomeòte nastavit knoflík termostatické regulace zpìt na vhodný stupeò. Hotové kostky ledu lze vyjmout pod tekoucí vodou lehkým zkroucením výrobníku nebo úderem. 21 Kdy zavíráte dveøe oddílu zmrazených potravin, dbejte na to, aby se jeho uchycení pohybovalo ve smìru ipky a øádnì zapadlo do zámku. Potraviny vkládejte do spotøebièe jen v uzavøených nádobách. Teplé pokrmy vkládejte do spotøebièe jen tehdy, kdy jejich teplota klesla na teplotu v místnosti. Udrujte kondenzátor v zadní èásti spotøebièe v èistotì. Spotøebiè a ivotní prostøedí Tento spotøebiè neobsahuje plyny, které by mohly pokodit ozónovou vrstvu ani ve svém chladicím okruhu ani v izolaèním materiálu. Po odmrazení vytøete vechny povrchy, spotøebiè opìt zapnìte a potraviny opìt vlote na své místo. Doporuèuje se spotøebiè provozovat po odmrazování s nastavením termostatické regulace v nejvyí poloze, aby byla co nejdøíve dosaena správná teplota uchovávání potravin. Po dosaení teploty termostat nastavte do obvyklé polohy. Pravidelné èitìní Doporuèuje se interiér chladnièky mýt jednou za 3-4 týdny. Èisticí prostøedky pro domácnost ani mýdlo se nesmí pouít. Po vypnutí spotøebiè omyjte vlahou vodou s pøípadným pøídavkem sody a vytøete. Profil magnetického dveøního tìsnìní vyèistìte èistou vodou. Po èitìní spotøebiè zapnìte do zásuvky. Je praktické oddíl zmrazených potravin, kdy je prázdný, obèas vyèistit a odmrazit. Doporuèuje se prach a neèistoty, které jsou nashromádìny na kondenzátoru na zadní stranì chladnièky, jednou nebo dvakrát za rok odstranit a vyèistit odpaøovací misku na kompresoru. Kdy se chladnièka nepouívá V pøípadì, e se spotøebiè nebude dlouhou dobu pouívat, proveïte následující kroky: Vypnìte spotøebiè. Proveïte odmrazení a vyèistìte ji podle døíve uvedeného postupu. Nechte dveøe otevøené, aby vzduch uvnitø nezatuchl. Odstraòování závad Jak vymenit zárovku Kdyz zárovka prestane svítit, muzete ji vymenit takto: Vypnete spotrebic. [. . . ] Doporuèuje se poádat dalí osobu o pomoc, aby spotøebiè v této poloze bezpeènì pøidrela. Vyroubujte nastavitelné noky, umístìné na obou stranách (2 kusy), a rouby pøipevòující spodní dveøní závìsy (3 kusy) pøípadnì roub na druhé stranì. Pøesaïte èep v destièce spodního dveøního závìsu ve smìru ipky. Pøipevnìte destièku na druhou stranu, ani by se poloha dveøí mìnila. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS HR-2160

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS HR-2160 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag